Аналіз життєвого шляху та діяльності Юрія Шумовського

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 75

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВОЛИНСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ЮРІЯ ШУМОВСЬКОГО 8

1.1. Родинне оточення 8

1.2. Освітні студії 11

1.3. Життя і діяльність у міжвоєнний період 15

1.3.1. Праця у навчальних закладах 15

1.3.2. Археологічні дослідження 18

1.4. Діяльність в умовах радянської влади (1939-1941 рр.) 21

1.5. Окупаційний період (1941-1944 рр.) 26

РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕМІГРАЦІЇ 32

2.1. Військовий капелан 32

2.2. Наукова діяльність у Африці 37

2.2.1. Археологічні розкопки 37

2.2.2. Етнографічні дослідження 42

2.3. Життя у США 47

РОЗДІЛ 3. ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ Ю. ШУМОВСЬКОГО НА БАТЬКІВЩИНІ. 54

ВИСНОВКИ 58

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 62

ДОДАТКИ 68

ВСТУП

Актуальність теми. У незалежній Українській державі повертаються із забуття замовчувані з політичних причин імена волинської інтелігенції, які відомі далеко за межами Батьківщини. Одне з таких імен – ім’я Юрія Шумовського, уродженця села Мирогоща (нині Дубенського району, Рівненської області).

Упродовж усього свого життя він поєднував діяльність священика і захоплення археологією, що є рідкісним випадком у світовій практиці, тому що за уставленою християнською традицією, священику негоже бути археологом – щоб не ворушити спокій померлих. Проте після настирливих переконань церковних високопосадовців у тому, що археологія – це не осквернення, а навпаки – пізнання істини людського буття, він таки отримав від митрополита Діонісія дозвіл на здійснення розкопок на території Волині. І так захопився ними, що cтав одним із найвідоміших дослідників історії. Причому, історії не тільки волинської. Його діяльність вийшла далеко за межі України – спочатку в Європі, а потім на африканському та американському континенті продовжував свою роботу вчений. Більше того, Юрій Шумовський став першим з українців дослідником Африки. Був директором музею у Бамако,видав книгу «Під гарячим сонцем Африки». І часто шкодував, що не може прислужитися Україні, з якою довелося розпрощатися, адже радянська влада почала цинічно переслідувати його за націоналістичні погляди.

Професор, викладач в американських університетах більше тринадцяти історичних дисциплін, кореспондент при ООН, магістр богослов’я, автор багатьох історичних праць – ось така різностороння, цікава та унікальна особистість. Але, незважаючи на це, ім’я Юрія Шумовського ще досі залишається маловідомим серед українців.

Отже, метою нашого дослідження став ґрунтовний і комплексний аналіз життєвого шляху та діяльності Ю. Шумовського.

Мета роботи зумовлює розв’язання низки завдань:

– дослідити родинне оточення майбутнього археолога та його вплив на формування його особистості;

– з’ясувати, в яких закладах навчався Юрій Федорович;

– проаналізувати життя і діяльність Шумовського у міжвоєнний період, а саме працю в навчальних закладах та археологічні дослідження на теренах Волині;

– з’ясувати особливості діяльності в умовах радянської влади;

– проаналізувати життя Шумовського в окупаційний період;

– дослідитипричини еміграції та діяльність в Європі ;

– вивчити і проаналізувати наукову діяльність на Африканському континенті;

– дослідити період життя вченого в США;

– з’ясувати та проаналізувати вшанування пам’яті Ю.Шумовського на Батьківщині.

Об’єктом дослідження є постать Юрія Шумовського, а предметом – життя та його діяльність на Волині та еміграції.

Методи дослідження. Для досягнення завдань, зумовлених метою роботи, були використані методи емпіричного та теоретичного дослідження. Методологічні засади роботи ґрунтуються на принципах історизму, наукової об’єктивності та достовірності.

При підготовці роботи використані предметно-хронологічний, структурно-системний та порівняльно-історичний методи комплексного аналізу подій, явищ і процесів. Їх поєднання дозволило найбільш повно реалізувати поставлені в бакалаврській роботі мету та дослідницькі завдання.

Джерельною базою дослідження стала мемуарна збірка «Зруйноване гніздо», у якій автор описав волинську сторінку життя і перебування у еміграції на тлі суспільно-політичних подій. Ці матеріали, опрацьовані з позицій дослідницького аналізу, дали змогу найповніше відтворити життєпис Ю. Шумовського у різні періоди його діяльності.

Окрім спогадів, опрацьовані краєзнавчі публікації Ю. Шумовського на шпальтах газети «Волинь» окупаційного періоду, які допомогли відслідкувати коло його науково-краєзнавчих пошуків.

Наукова новизна полягає у комплексному досліджені життя та діяльності Юрія Шумовського, оскільки ця особистість на даний період є малодослідженою, а існуючі наукові публікації у більшості висвітлюють лише окремі періоди життя вченого-археолога – чи то життя на Волині, чи то розкопки у Африці. Крім того, майже відсутня інформація про працю Юрія Федоровича у Західній Європі та на американському континенті

Комплексне дослідження всіх періодів життя вченого зроблене на основі опрацьованих наукових робіт по даній темі різних авторів,а також цілої низки спогадів Юрія Шумовського, що знаходяться у фондах Рівненського обласного краєзнавчого музею, його наукових праць та публікацій у періодичних виданнях, які зберігаються в Державному архіві Рівненської області .

Хронологічні межі визначені роками життя дослідника – 1908–2004 роки.

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. У вступі характеризується актуальність та наукова новизна даної теми, визначається предмет, об’єкт, мета і завдання роботи. Перший розділ складається з п’яти підрозділів та розкриває особливості діяльності Ю.Шумовського у «Волинський»період». Другий розділ складається із трьох підрозділів, у яких розповідається про життя та діяльність вченого вченого в еміграції,а саме у Західній Європі,праці в Африці та у США. У третьому розділі зроблена спроба проаналізувати вшанування пам’яті Ю.Шумовського в Україні. Список літератури містить перелік джерел, які використовувалися під час дослідження даної теми і складається з 49 найменувань.

Історіографія. Навіть із здобуттям незалежності України життя та діяльність Юрія Шумовського є малодослідженим, історіографія обмежується написанням здебільшого статей в газетах, журналах, наукових збірниках, однак котрих є достатньо.

Найбільш повно подається інформація у роботах В. А. Доброчинської, зокрема у статті «Юрій Шумовський: віхи життя та діяльності (1908-2004)», де послідовно викладені факти із життя археолога. Особливу цінність становить опублікований у цій статті лист Шумовського до О.Цинкаловського, якого він написав вже в еміграції.

Частково аналізують діяльність Юрія Федоровича дослідники Бухало Г. М. у статті «Професор з Мирогощі:(про Юрія Шумовського)», Солдатюк М. у своїй роботі «Мирогощанський археолог [Юрій Шумовський]».

Ґрунтовно й комплексно діяльність вченого у Рівному в роки німецької окупації вивчає Данильчук Г. у своїй книзі «Рівне у долях його мешканців», де розповідає про створення музею в Рівному та внесок у це Шумовського. Досить об’єктивно цей період життя досліджують Климчук А., Доброчинська В., Цимбалюк Є. у своїх працях.

Щодо родини Юрія Федоровича, то набільш розгорнуто дослідив цю тему Солдатюк М. у статті «Генеалогічне дерево сім’ї Шумовських», де розповідає про життя і діяльність кожного з родини Шумовських.

Волинський період життя науковця на основі «Спогадів» дослідив Ворон Б. у роботі «Кавалер Золотого хреста «За заслуги», православний панотець, педагог і археолог о. Юрій Шумовський та його душпастирська, педагогічна та наукова праця на Волині (1932-44рр..)».

Археологічні дослідження як на Волині, так і за кордоном цілком об’єктивно досліджує Чорнописька Л. у своїй роботі «Професор Юрій Шумовський (до 100-річчя з дня народження)», роблячи наголос на феноменальних знахідках вченого у Африці. Також цю тему досліджували Цимбалюк Є.,Харчук Г.,Дмитренко Т. та інші.

Заслуговують на увагу й праці Скакальської І.,Новака С.,Пшеничного М. та інших.

Апробація результатів дослідження. Результати роботи оприлюднені на студентській науковій конференції «Історичні читання» 25 березня 2015 року.

Закрити

Аналіз життєвого шляху та діяльності Юрія Шумовського

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.