Китайська Народна Республіка - тенденції економічного і політичного розвитку

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 76

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1.  КИТАЙ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: ВІДПОВІДЬ КОЛОНІЇ НА ВИКЛИК ЗАХОДУ.. 7

1.1.  Етапи і наслідки  колоніального поневолення Китаю: економічний аспект. 7

1.2. Суспільно-політичні процеси  в колоніальному Китаї першої половини ХХ ст. 9

РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В КНР ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  У 1949 – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ  1970-Х РОКІВ. 14

2.1. Утворення КНР. Суспільно-політичні процеси 1949-1976 рр. 14

2.2. Соціально-економічні процеси в КНР 1950-х – першої половини 1970-х рр. 22

РОЗДІЛ 3.   ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ  КНР ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 28

3.1. Економічна  вестернізація Китаю   1980-х рр. – початку ХХІ ст. 28

3.2.  Суспільно-політичне  життя КНР після смерті Мао Цзедуна. 44

ВИСНОВКИ.. 58

СПИСОК ВИКОИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 68

ДОДАТКИ.. 74

ВСТУП

Актуальність теми. Протягом п’яти тисяч років Китай є однією з найбільших світових цивілізацій. Він зробив значний внесок у мистецтво, архітектуру, науку, техніку, літературу й державний устрій. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть китайська економічна система демонструє значні темпи економічного зростання: так, щорічні темпи зростання ВНП на 1 мешканця впродовж 1980–1995 років становили 8,6%. При цьому частка країни у світовому ВВП збільшилася від 2,51% у 1980 році до 10,70% у 2000-му.

Китайська Народна Республіка нині посідає перше місце в світі за кількістю населення (1 306,3 млн. осіб на материку та 23 млн. на Тайвані), третє – за розмірами території (9,63294 млн. кв. км), поступаючись лише Російській Федерації та Канаді. Наведені геополітичні параметри Китаю багато про що свідчать: тисячолітня історія, культура, особливий шлях розвитку в контексті багатовікових традицій. Світові події початку ХХ століття, революції в Росії не могли оминути Китай, де також розгорнулася революційна діяльність проти колоніальних утисків та експлуатації власними феодалами.

Аналіз реформ у Китаї, стан економіки, принципи її функціонування та історія формування являють собою цінний об’єкт соціально-економічних досліджень, завдяки специфічним особливостям цієї країни.

Розбіжності в підходах більшості авторів полягають не стільки у виявленні якихось нових фактів і процесів, скільки в ієрархії їхньої значимості й оцінці причин і наслідків.

Соціально-економічні реформи в Китаї розпочалися з 1978 році. За своїм геополітичним й ідеологічним значенням вони важливіші, ніж в інших постсоціалістичних країнах, крім, мабуть, Росії.

По-перше, вони дали економічному розвитку Китаю поштовх, що спричинив корінні зміни в геополітичному розташуванні сил. Якщо навіть у перспективі Китай не зможе підтримувати високі темпи економічного росту (це представляється малоймовірним), то збереження їх на половинному рівні, перетворить країну в другу наддержаву протягом наступних двох десятиліть.

По-друге, результати китайських реформ мають велике ідеологічне значення. Крах радянського й східноєвропейського соціалістичного експерименту однозначно інтерпретується переважною більшістю політиків і вчених як тотальна поразка комуністичної ідеї в змаганні з капіталізмом. Китайські керівники й теоретики не згодні з такими висновками, стверджуючи, що вони від комуністичної ідеї не відмовляються, оскільки успіхи країни доводять її потенціал, а крах радянської й східноєвропейської соціально-економічної системи означає лише невдачу певних моделей соціалістичного (комуністичного) розвитку. На таких позиціях стоїть і В’єтнам, чиї економічні успіхи менш вражаючі, ніж китайські, але досягнуті в принципі тими ж методами.

Звідси ідеологічне значення китайського феномена. Не випадково проявляється прагнення різних держав використати «китайську карту» для підкріплення своїх, нерідко прямо протилежних по ідейному змісту концепцій. Для цього, як правило, акцент робиться на задовільняючих ту або іншу сторону аспектах китайської моделі. Інші ж характеристики інтерпретуються, відповідним чином: благо, різноманіття, складність і суперечливість історичного шляху розвитку такої гігантської країни, як Китай, дозволяють вибрати доцільні аргументи для підкріплення самих різноманітних теорій.

Об’єкт дослідження: Китайська Народна Республіка.

Предмет дослідження: суспільно-політичні та економічні процеси в КНР.

Мета роботи: аналіз економічних та політичних процесів у Китаї другої половини ХХ - початку ХХІ ст.

Досягнення мети зумовило постановку та вирішення таких завдань:

- вивчити та проаналізувати літературу по даній темі;

- розглянути суспільно-політичні процеси в КНР та його економічний розвиток періоду 1949-й - перша половина 1970-х років;

- дослідити особливості економічного поступу та суспільно-політичного розвитку КНР в останній чверті ХХ - початку ХХІ ст.

- показати місце Китаю в міжнародних економічних відносинах.

Огляд літератури: при написанні дипломної роботи використовувались літературні та статистичні матеріали, що відображають розвиток соціально-економічних та політичних процесів у Китаї, зокрема, праці відомих науковців в галузі міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічної діяльності: В. Малишева, Л. Рохліна, Ю.В. Макогона, В.Г. Гельбраса, А.І. Кредісова, Д.М. Стеченка та ін., різноманітні статистичні матеріали, матеріали періодичних видань, в т.ч. всесвітньої мережі Інтернет.

Наприклад Сергійчук І.М., у книзі «Китай у нові та новітні часи» на основі великої групи опублікованих документів розглядається соціально-економічний і політичний розвиток Китаю у ХVІІ – на поч. ХХІ ст.

Монографія Єгорова К.А. «Китайская Народная Республика: Политическая система и политическая динамика (80-е годы)» дає панорамне уявлення про політичну систему КНР періоду 80-х років, про процеси, які відбувалися в політичному житті країни. Зокрема, показано, що ігнорування чи послаблення демократичних начал в політичній практиці призводить до збоїв у функціонуванні елементів соціальної системи.

Гельбрас В.Г. в книзі «Экономическая реформа в КНР: очерки, наблюдения, размышления» систематизує основні дані про соціально-економічний розвиток, політику та культуру КНР. Він детально аналізує основні процеси і найважливіші зміни в державному та суспільному житті країни.

У статтях Раковского С.Н. «Китай – гигант в мировой экономике и политике», Рашковского Е. «Цивилизационный облик Китая: структуры, преемственность, метаморфозы», Кузнецова В. «Волнения на «крыше мира»: (О «великой пролетарской культурной революции»), Марцуна Є. «Китайський фактор», Михеева В. «Китай: новые компоненты стратегии развития» шляхом розкриття джерел формування та розвитку внутрішньої та зовнішньої політики Китаю дається характеристика його місця та ролі в сучасному світі

При виконанні дипломної роботи і при вирішенні поставлених завдань були використані такі методи дослідження: історичний, порівняльний, статистичний, системно-структурний, системно-інтегрований та метод аналізу і синтезу.

Практичне значення дослідження полягає у застосуванні їх на практиці. Результати даної роботи можуть бути використані при вивченні таких навчальних дисциплін, як „Країнознавство”, „Всесвітня історія”, „Розвиток і розміщення продуктивних сил”, „Соціальна географія” тощо.

Структура роботи вибудувана в тісному зв’язку з метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, трьох основних розділів, висновків та списку використаних джерел. Послідовність розділів зумовлена логікою розкриття теми. Повний обсяг роботи становить 76 аркушів. Список використаної літератури нараховує 80 джерел.

Закрити

Китайська Народна Республіка - тенденції економічного і політичного розвитку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.