Трансформації суспільно-політичного розвитку УРСР (1985-1991 рр.)

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 82

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Перебудовчі процеси і національне пробудження в Україні 8

1.1. Політична структуризація суспільства в УРСР. 8

1.2. Місце і роль гласності у контексті суспільно-політичних перетворень. 14

Розділ  2. Формування багатопартійності в УРСР у період перебудови. 25

2.1. Умови становлення та класифікація політичних партій. 25

2.2. Вибори 1989-1990 років: поява парламентської опозиції 40

Розділ 3. Народний рух України як фактор політично-громадського життя. 52

3.1. Консолідації національно-демократичних сил як складова діяльності Народного руху України за перебудову. 52

3.2. Зміни програми НРУ в ході виборчої кампанії 1989-1991 рр. 61

Висновки. 73

Джерела та література. 77

Вступ

Актуальність теми.

Трансформаційні процеси, які відбувалися у СРСР впродовж 1985 – 1991 рр. знаменували собою комплекс реформ, спрямованих на вдосконалення політичної системи. Вони спричинили зміни в інформаційній політиці держави, але водночас спровокували дестабілізацію внутрішньополітичного життя країни. У поєднанні із ситуацією у тогочасній міжнародній сфері, запропонований М. Горбачовим курс на перебудову неодноразово переглядався, доповнювався і, фактично, став прикладом ведення політики методом спроб та помилок, пошуків компромісів і альтернатив. В умовах нинішніх трансформаційних процесів, які відбуваються у ряді держав світу, обґрунтованим є інтерес дослідників до вивчення дотичних проблем епохи перебудови. Тим більше, що з нього визначаються витоки розвитку колишніх радянських республік, зміни геополітичної ситуації, з’являються нові форми міждержавних взаємин, які надають перевагу дипломатичним і правовим методам вирішення конфліктів на противагу силовим.

Перебудовчий процес спричинив різкі зміни в усіх сферах суспільного життя. Період 1985 – 1991 рр. містить в собі велику кількість подій – швидку деградацію і падіння недемократичного режиму у СРСР і країнах Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), розпад самого СРСР та перетворення союзних республік на незалежні держави, формування нової геополітичної ситуації у світі. Зрозуміти особливості трансформацій пострадянських республік неможливо без всебічного вивчення впливу перебудови на внутрішньополітичний розвиток та зовнішню політику СРСР.

Закінчення перебудови спричинило подію світового масштабу, яка суттєво і на тривалий час підкорегувала не лише динаміку ходу світової історії, а й вектор її розвитку. За цих обставин ретельне вивчення передумов, механізму, специфіки та наслідків трансформаційних процесів доби перебудови в УРСР набуває особливої актуальності та значення. Окрім того, перебудова стала поштовхом для здобуття Україною незалежності і для розгортання тут державотворчих процесів.

З огляду на це, надзвичайно важливим є переосмислення уроків перебудовчих процесів.

Об’єктом дослідження є період перебудови, як час кардинальних змін у суспільному та політичному житті радянської України.

Предметом дослідження є форми та методи політичних трансформацій та їх наслідки для проголошення незалежності України.

Мета дослідження – є аналіз об’єктивної, виваженої та цілісної картини суспільно - політичних змін, процесів національного відродження в Україні у період перебудовчих процесів.

Для реалізації мети у бакалаврській роботі поставлено наступні завдання:

- виявити та проаналізувати джерела та історіографію досліджуваної проблеми;

- з’ясувати об’єктивні та суб’єктивні фактори, що спричинили зміни політичної ситуації України у другій половині 1980-х – початку 1990-х років;

- охарактеризувати вплив перебудовчих процесів на національне пробудження в Україні;

- проаналізувати етапи становлення та боротьбу політичної опозиції в УРСР;

- визначити роль Народного руху України в суспільно-політичному житті УРСР;

- з’ясувати наслідки та значення процесів перебудови в Україні.

Хронологічні межі бакалаврської роботи визначаються періодом „горбачовської перебудови” 1985 – 1991 років. Нижня часова рамка це початок перебудовчих процесів, активізація громадських і політичних організацій, верхня - проголошення незалежності Української держави.

Методологічна основа роботи.Аналіз суспільно-політичних процесів здійснювався на основі принципів історизму і об'єктивності, з використанням конкретно-історичного, порівняльного, ретроспективного, системного методів історичного дослідження, а також методів аналізу і синтезу історичних джерел.

Наукова новизна бакалаврської роботи полягає у спробі комплексно, з наукових позицій прослідкувати напрями, методи та основні форми перебудовчих перетворень в Україні у суспільно-політичному плані, визначити їх особливості та наслідки.

Історіографія та джерельна база проблеми.

За період незалежної Української держави з’явилося багато узагальнюючих праць, присвячених різним аспектам політичного життя, зокрема і подіям 80 - 90 х років ХХ століття.Серед дослідників, які особливу увагу акцентують на суспільно-політичних процесах періоду 80 - 90х років ХХ століття, варто виділити роботи авторитетного вітчизняного дослідника періоду перебудови О. Бойка. Його монографії та численні наукові статті присвячені комплексному аналізу суспільно-політичних трансформацій в Україні другої половини 80-х - 90-х років ХХ століття. Цінним є те, що вчений, використовуючи широку джерельну базу та сучасний методологічний інструментарій, висвітлює у своїх роботах динаміку суспільних процесів [27, 28, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55].

Цінними для написання бакалаврської роботи були праці С.Кульчицького [71, 72], В. Барана [25] та інших. Важливим є використання авторами великої кількості джерел, простеження процесу формування та становлення української еліти у період активізації національного відродження.

Науковий аналіз суспільно-політичної ситуації в Українській РСР на основі використання архівних документів зроблений у дослідженнях В.Литвина [34, 35].

Цікавими для бакалаврського дослідження є праці, присвячені політичній історії, де детально аналізується процес виникнення та формування політичних партій, зокрема підручники за редакцією В.Танцюри та І.Кураса [37, 38].

Цікавою є робота А.Русначенка, де автор розглядає роль та місце робітничого руху в національно-політичному відродженні України [39, 40].

Враховуючи вагому роль Народного Руху України (НРУ) в політичній активізації українського народу, заслуговують на увагу спеціальні дослідження історії становлення цієї організації О.Гараня [29, 30], Г.Гончарука [31], В.Ковтуна [33]. В них розглядається питання діяльності крайових організацій НРУ, загальна тактика і стратегію Руху, його трансформацію в політичну партію.

Гострою проблемою у досліджуваний період постало питання міжнаціональних відносин, їх аналізу присвячені роботи Є.Бураковського [56], Д.Видріна [57], В.Заславського [66].

Трансформаційні процеси перебудови в СРСР у цілому та Україні зокрема був у центрі уваги західних дослідників. Серед них можна виділити роботу З. Бзежинського [45].

Різноманітним питанням формування як політичної системи та і соціального життя кінця 80-х – початку 90-х рр. присвячені численні статті у фахових наукових журналах, зокрема «Український історичний журнал», «Філософська і соціологічнадумка», «Розбудова держави», «Політична думка».

Джерельна база бакалаврської роботи є різноманітною і загалом достовірною, адже дослідники мали змогу об’єктивно вивчати цей період і часто були безпосереднімиучасниками тих подій.

Джерельну базу дослідження склали, насамперед, різноманітні опубліковані документи. Це законодавчі і нормативно-правові акти органів державної влади, офіційні статистичні дані та дані соціологічних опитувань, опубліковані збірки документів, матеріали з'їздів, конференцій, інформаційні та довідкові видання політичних партій та об'єднань, спогади, виступи, інтерв'ю державних діячів, партійних лідерів, учасників подій. За допомогою Інтернет-ресурсів, ми отримали доступ до різного роду законодавчих актів та документів [1, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].

Важливою складовою джерельної бази стали матеріали пресових періодичних і неперіодичних видань, які виходили у досліджуваний період і віддзеркалювали думки і погляди людей та різних політичних об’єднань та груп. Оскільки, активними творцями революційних змін в Україні була інтелігенція, то було використано публікації на сторінках газети «Літературна Україна», де висвітлювалася робота першого з’їзду Народного руху України, друкувалися програмні документи та звернення політичних партій [3, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 23].

Отже, джерельна база та історіографічна література у комплексі дозволили висвітлити складні та неоднозначні політичні процеси перебудови в Україні, показати національне пробудження народу. Однак, окремі праці носять дискусійний чи полемічний характер, потребують уточнень, поглибленого вивчення якихось аспектів.

Практичне значення отриманих результатів. Положення і висновки бакалаврського дослідження, переосмислений фактичний матеріал можуть бути використані при розробці спецкурсів з новітньої історії України, політичної історії, політології. Результати бакалаврського дослідження можуть використовуватися викладачами, студентами, учнями у подальшому поглибленому опрацюванні цієї проблеми.

Апробація результатів бакалаврського дослідження була здійснена шляхом обговорення на кафедрі історії України РДГУ, під час Звітної наукової конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету за 2009 рік, що відбулася у лютому 2010 року (тема виступу «Зародження та становлення опозиції в УРСР у період перебудови»), студентської наукової конференції «Історичні читання», яка відбулася 13 квітня 2010 року в Рівненському державному гуманітарному університеті (тема виступу «Національне відродження в УРСР в умовах перебудови»).

Структура бакалаврської роботи.

Бакалаврська робота складається з вступу, трьох розділів, поділених на параграфи, висновків, списку джерел та літератури (85 позицій) та 2 додатків. Загальний обсяг роботи 81сторінка.

Закрити

Трансформації суспільно-політичного розвитку УРСР (1985-1991 рр.)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.