Товариство Просвіта на Прикарпатті

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 77

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Культурно – освітня діяльність Товариства „ Просвіта „ на Прикарпатті 9

1.1. Утвердження рідної мови, як одного з аспектів формування національної свідомості, в діяльності Товариства. 9

1.2. Внесок “Просвіти“ у відродженні української школи. 18

1.3.  Роль української книги в діяльності Товариства „ Просвіта „ на Прикарпатті. 29

1.3.1. Видавнича діяльність організації. 29

1.3.2. Бібліотеки і пропаганда книги. 41

Розділ 2.  Художньо – масова діяльність Товариства як одна з форм збереження і розвитку національної культури і духовності українського народу. 47

2.1. Здобутки „ Просвіти “ у розвитку аматорського театру. 47

2.2. Роль “ Просвіти” у відзначенні народних свят, обрядів, традицій. 58

Висновки. 70

Список використаної літератури. 73

Вступ

Актуальність теми

Товариство „ Просвіта “ в Галичині народилася на противагу антиукраїнським течіям в культурному житті : колонізаторській, підтримуваній цісарською владою, - з одного боку, і русофільській, - з другого. Українські громадські діячі поставили перед собою мету довести, що українці – народ з глибокими культурними традиціями, який відрізняється як від поляків, так і від росіян.

Заснування 8 грудня 1868 року культурно – просвітницького товариства „Просвіта “ стало переломною подією в суспільному житті Західної України, в розвитку українського народного руху. Взявши на себе роль просвітника народу, Товариство цілеспрямовано, крок за кроком, упродовж десятиліть успішно виконувало свою почесну місію, незважаючи на спротив ворогів національного відродження. „ Просвіта “ стала не тільки громадсько – політичною інституцією, але й всеосяжною установою галицьких українців, матір’ю багатьох культурних й економічних товариств у Галичині. Вона покликала до життя такі нові патріотичні організації, як „ Рідна школа “, „Сільський господар “, „ Пласт “ , „ Сокіл “, „ Січ “, „ Союз українок “, „Центросоюз “ та продовжувала співпрацювати з ними протягом усієї своєї історії.

Товариство „ Просвіта “ – це славетна сторінка історії України, яка від самого початку свого заснування була і національною школою, і осередком розвитку культури, і могутнім чинником формування національної свідомості та національного ідеалу.

„ Просвіта “ суто українське явище, яке не витворило духовне життя жодного іншого народу ; воно породжене конкретикою українського суспільного процесу і служило найкращим потребам відродження православ’я, етнопедагогіки, художніх промислів, життя за народним календарем, плекання національного ідеалу і вимагає глибокого його вивчення. Завдяки „ Просвіті “ український народ зберіг національну ідентичність, мову і культуру, уник цілковитої асиміляції в умовах бездержавного існування. Як культурно – просвітницька організація Товариство самовіддано служило рідній нації, постійно вдосконалюючи форми й методи роботи. Феномен „ Просвіти “ був досягнений завдяки подвижницькій праці її провідників, які під окупаційною владою різних держав робили все можливе для поширення національної свідомості. Незважаючи на вагомий внесок Товариства у розвиток національної культури, його діяльність досі є недостатньо дослідженою сторінкою вітчизняної історії. За часів, коли в суспільстві, право беззастережної істини належало компартійній ідеології, діяльність осередків „ Просвіти “ як форму культурної активності українського народу або замовчувано, або оцінювано тенденційно. Лише в незалежній Україні об’єктивне її вивчення показало, скільки славетних людей породив визвольний національний рух, які зразки самовідданості вони проявили, як трагічно склалася їхня доля, якою спустошливою пошестю був для України більшовицький терор.

Нині подвижницька праця „ Просвіти “ як на Західній так і на Східній Україні, не тільки викликає наукове зацікавлення, але й має значний суспільний резонанс. Актуальність дослідження цієї проблеми в культурологічному контексті підсилюється значимістю просвітницького внеску в процес формування національної свідомості, плекання і збереження української національної самобутності.

Стан наукової розробки проблеми

Вивченням діяльності Товариства „ Просвіта “ займалося багато вчених і просвітян. І хоча в часи тоталітарного режиму її діяльність замовчувалась, а історична цінність відкидалась не можна сказати, що історія „ Просвіти “ не писалась зовсім. Навпаки, вона почала створюватись уже в перші роки діяльності Товариства. Першими літописцями Товариства були самі його провідники А. Вахнянин[11], О. Барвінський [57], Ю.Огоновський[54] та інші. Саме ця мемуарна література дає фактичний матеріал для наукових досліджень. Особливо цінними в цьому аспекті є дослідження Степана Перського ( псевдонім Степан Шах ). Це такі важливі його праці якПопулярна історія Товариства „ Просвіта “ у Львові [37], „ Під ювілей „ Просвіти “, а також „Просвітницький рух в Галичині . Який досвід винесло з нього греко – католицьке духовенство “[ 41 ]. Чимало літератури про діяльність „ Просвіти “ вийшло в еміграції. У багатотомній „ Енциклопедії Українознавства “ поряд з головною, досить змістовною статтею „ Просвіта “ вміщується з десяток інших статей, які висвітлюють різні аспекти діяльності Товариства [43], зокрема її видавничу працю, а також подають біографічні дані про його керівників.

В добу новітнього національного відродження, зокрема з 1989 року, у періодичній пресі починає наростати потік статей присвячених історії „Просвіти “ та різним аспектам її відновлення і діяльність в сучасних умовах. Свого апогею він сягає у 1993 році, коли йшла активна підготовка до відзначення 125-річчя Товариства [23],[9],[17],[38],[61]. В багатьох обласних і районних газетах у цей час з’являються спеціальні рубрики, де висвітлюються історичні та сучасні проблеми розвитку просвітницького руху. Однією з перших спроб показати історію „ Просвіти “ від часу її виникнення і до наших днів стало видання „Нарис історії „ Просвіти “ за редакцією І. Мельника [33], яка в найбільшій мірі висвітлила видавничу діяльність Товариства. У цьому дослідженні містяться біографічні дані про керівників Товариства, багато довідкових матеріалів.У 1992-1993 роках відбулися науково –теоретичні конференції, спеціально присвячені діяльності Товариства „Просвіта”. Особливо широко вона висвітлена на регіональній ювілейній науковій конференції „Просвіта”: Історія. Постаті. Чин.”(1993)[54] , присвяченій його 125-річному ювілею. Конференція розкрила багатогранну (культурно-просвітницьку, наукову, видавничу, перекладну) діяльність „Просвіти”, а також розглянула місце і роль Товариства в національно-духовному й культурному відродженні України. Теми діяльності Товариства „Просвіти” частково торкалися й учасники міжнародної науково-практичної конференції „Українсько-польські відносини в Галичині у 20 столітті”, що відбулася в Івано-Франківську в 1997 році.62 У цей час діяльність Товариства стає предметомособливої уваги молодих науковців, свідченням чого є захист дисертаційнихдосліджень з цієї проблематики [59-62]. Характерною особливістю часу стала поява праць, базованих на архівних джерелах. На основі архівних досліджень, розповідей очевидців, малодоступних публікацій, висвітлює діяльність „Просвіти” Ковба Ж. М. у книзі „ Просвіта ”- світло, знання, добро і воля українського народу” [20] Діяльність організації розглядається як загальноукраїнське явище, що є невід’ємною частиною українського національно-визвольного руху.

Про Товариство „Просвіта” , найрізноманітніші грані його діяльності на Прикарпатті в період Першої та Другої світовими війнами в повній мірі розкриті в книзі Анатолія Грицана „ Просвітня зоря Прикарпаття” 13Написана вона фахово на величезному кількісно й надто цінному якісно джерельному матеріалі, зокрема архівному, з використанням малодоступних періодичних видань досліджуваного періоду , з урахуванням висновків узагальнюючих праць про діяльність „Просвіти” численних вітчизняних і зарубіжних учених.Тим часом , аналіз спеціальної літератури, періодичних видань засвідчує що проблема залишилась досить актуальною й сьогодні ,інтерес до неї не згасає,хоча численні грані її діяльності розкриті досить детально, на що звернуто нами увагу, все ж окремі аспекти її культурної праці, зокрема її роль у розвитку театрального мистецтва, збереження національних обрядів, свят, традицій, її вагомий внесок у відродження української школи та книги на Прикарпатті висвітлено недостатньо, що зумовило наш інтерес до зазначеної нами проблематики. Тому, темою магістерського дослідження обрано : „Просвіта як культурологічний феномен на Прикарпатті”

Мета даної роботи – розкрити культурологічний феномен „ Просвіти “, проаналізувавши два основні напрями її діяльності культурно – освітню та художньо-масову.

Для досягнення зазначеної мети в магістерській роботі визначено такі завдання :

Вивчити і опрацювати літературу по тематиці обраного дослідження; визначити основні здобутки Товариства „ Просвіта “ у культурологічному аспекті; дослідити культурно – оcвітню та художньо – масову діяльність організації, а саме внесок Товариства у розвиток національної мови, української школи та показати ту роль, яку приділяла „ Просвіта “ українському друкованому слову, а також визначити внесок організації у розвиток аматорського театру та збереження національних обрядів і традицій.

Об’єктом дослідження є Товариство „ Просвіта “ на Прикарпатті.

Предметом вивчення є культурологічний феномен „ Просвіти “,а саме культурно – освітня та художньо – масова діяльність організації з 1868 по 1939 роки.

Методами вирішення поставлених завдань вибрано вивчення, узагальнення і аналіз наукових та документальних публікацій.

Наукова цінність досліджень полягає в узагальненні розрізнених відомостей про культурологічну діяльність „ Просвіти “.

Практичне значення даної роботи полягає в тому, що зібрані нами матеріали можуть бути корисними для викладання дисциплін історико – культурного спрямування в навчальних закладах різних рівнів акредитації, для слухачів курсу підвищення кваліфікації працівників культури, а також для всіх тих, хто цікавиться діяльністю Товариства „ Просвіта “.

Матеріали нашого дослідження апробовані під час публікації окремих аспектів у збірнику наукових праць „ Актуальні питання культурології “: наукові записки студ.- наук. т-ва „ Афіна “, Вип. 2. – Рівне : РДГУ, 2004. – С. 175-188.

Структура магістерської роботи :

Дана робота складається зі вступу, двох основних розділів, кожен з яких поділений на підрозділи, заключної частини та списку використаної літератури.

У вступі обгрунтовано актуальність теми, вказано мету та завдання роботи, здійснено огляд джерельної бази, вказано наукову та практичну значимість дослідження, структуру роботи тощо.

В першому розділі основної частини проаналізовано культурно – освітню діяльність Товариства „ Просвіта “ на Прикарпатті в історичному аспекті, розкрито роль Товариства в утвердженні національної мови і школи, а також та роль, яка відводилась українській книзі в діяльності Товариства „ Просвіта “ на Прикарпатті.

Другий розділ розкриває художньо – масову діяльність організації як одну з форм збереженню і розвитку національної культури і духовності українського народу.

У підсумковій частині здійснено загальні висновки по проведеному дослідженні.

Загальний обсяг роботи становить 81 сторінку, список використаної літератури – 70 джерел.

Закрити

Товариство Просвіта на Прикарпатті

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.