Тактика і стратегія українських націоналістів напередодні німецько-радянської війни

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 93

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Тактика і стратегія українських націоналістів напередодні німецько-радянської війни. 12

1.1. ОУН в умовах радянізації 12

2.2. Оунівське підпілля 1941-1942 років. 16

1.3. Політична еволюція ОУН: від протистояння до збройної боротьби. 23

Розділ ІІ. Розгортання руху опору українських націоналістів у 1943р. 37

2.1. Структура і організаційна мережа УПА-Північ. 37

2.1. Стратегія „двофронтової” боротьби ОУН і УПА.. 41

2.3. Українсько-польське протистояння. 55

Розділ 3. Збройна боротьба УПА в краї 1944-1945 рр. 63

3.1. Зміна тактики і стратегії повстанців після визволення краю.. 63

3.2. Протистояння УПА і органів НКВС у 1944-1945 рр. 76

Висновки. 80

Джерела та література. 87

Додаток. 94

Вступ

Актуальність проблеми дослядження. Україна перебуває на шляху власного державотворення. Цей довгий шлях, який бере початок в давні часи, у ХХ столітті проявився якнайяскравіше в 40-50-ті роки у збройній боротьбі українського народу під проводом ОУН в лавах УПА. Перейнявши тоді все найкраще, що було в українців у досвіді боротьби за незалежність, ОУН-УПА досягла значних успіхів у нерівній боротьбі. Успішний досвід того часу є найкращим зразком для нас сьогодні.

З наближенням Європи до другої світової війни українці, здавалося, мало що могли втратити внаслідок тих докорінних змін, до яких вона могла призвести. Страждаючи від ран сталінщини, а в західних частинах - від дедалі більшого гноблення Польщею, Румунією та Угорщиною, українці мали підстави сподіватися, що будь-які, хай навіть спричинені війною, зміни принесуть покращення умов їхнього існування. Проте ті, хто так гадав, трагічно помилялися, бо хоч війна радикально змінила становище українців, їхня доля стала ще гіршою. Падіння Польщі на початку війни призвело до встановлення на Західній Україні ще репресивнішого радянського режиму. Та, вигнавши радянські війська, німецькі нападники принесли з собою нацистський режим, що сягнув на Україні вершини жорстокості. Опинившись між нацистським і радянським режимами, позбавлені власної держави, котра захищала б їхні інтереси, українці виявилися, як ніхто інший, беззахисними перед спустошеннями війни й нещадною політикою тоталітарних держав, що її вели.

Для того, щоб зрозуміти справді історичний хід подій у 1941-1945 рр. в нашому краї, треба його вивчати і оцінювати не з позицій Росії чи Німеччини, а брати за вихідну точку реальні події та реальних учасників цих подій на місцях, глибоко вивчати та аналізувати твори теоретиків українських націоналістів, архівні документи і матеріали українського національно-визвольного руху, свідчення та спогади, що нам залишили безпосередні учасники боротьби проти окупантів.

Існування різних наукових та ідеологічних напрямів і підходів, починаючи від 90-х років ХХ ст. дозволило накопичити певний теоретичний і фактичний матеріал, однак, це ще не призвело до створення ґрунтовної узагальнюючої роботи із виникнення та діяльності ОУН і УПА. Закінчення періоду первинного накопичення публікацій раніше замовчуваних архівних матеріалів та зняття цілого ряду ідеологічних "табу" з цієї теми викликає потребу в нових підходах до трактування історичних подій. Сьогодення вимагає від науковців нетрадиційних підходів до проблеми дослідження історії діяльності ОУН і УПА, зокрема на території Рівненської та Волинської областей, де цей рух набув досить активних форм.

Головним предметом, у розбіжності трактувань є історія українських визвольних змагань 40-х років. Протягом останніх років вийшли у світ ряд збірників архівних документів, що торкаються подій цього часу, зокрема у числі найбільш вагомих можна назвати праці проф. В.Косика «Україна і Німеччина у другій світовій війні», В. Сергійчика «ОУН - УПА в роки війни. Нові документи і матеріали», І.Біласа «Репресивна каральна система в Україні. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз». Ці праці мають велику інформаційну вартість, але глибинне історіософське осмислення документально засвідчених явищ і подій автори залишили для читачів. Якщо розглянути праці, запропоновані деякими діаспорними дослідниками (Т.Гунчак, П.Соболь, Ю.Бойко та ін.) цієї проблеми, то крім загальнозрозумілої для широкого загалу читачів "правильності" і "правоти", слід відзначити у їхніх працях відсутність глобального філософського осмислення феномену українських національно-визвольних змагань. Отже, мета цієї праці - розкрити процес боротьби українського народу за виживання й утвердження серед інших націй і народностей в період 40-50-х років ХХ століття, зокрема на території Рівненської та Волинської областей.

Актуальність дослідження теми обумовлена потребою поширення правди про УОН-УПА, про її героїчну боротьбу та демократичну ідеологію, потребою відродження національної свідомості у громадян вчорашнього тоталітарного режиму, пошуків шляхів їх злагоди та примирення.

Мета дослідження полягає в тому, щоб, опираючись на грунтовну джерельну базу, праці українських та зарубіжних вчених, зробити комплексний аналіз особливостей тактики та стратегії національно-визвольної боротьби ОУН та УПА у період 40-50-х років ХХ століття на території Рівненської та Волинської областей як важливого структурного елементу всього українського національно-визвольного руху періоду Другої світової війни, його роль у цьому процесі та історичне значення.

Автор не претендує на повне розкриття проблеми, спираючись на уже досягнуті результати у висвітлені обраної теми, на первинні документи ОУН-УПА та грунтовні історичні дослідження з цього питання, ставить перед собою наступні проблеми:

1. Показати обєктивні причини, які диктувалися необхідністю збройної боротьби і потребою утворення УПА;

2. Розкрити деякі аспекти формування УПА на Волині та її ідейно-організаторським забезпеченням Організацією українських Націоналістів (ОУН).

3. Проаналізувати діяльність ОУН-УПА на зазначеній території та її значення для подальшої історії України.

4. Значення вивчення проблеми на сучасному етапі та важливість використання узагальненого у науковій роботі.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

1. Виявити та проаналізувати стан наукової розробки теми і джерельну базу дослідження.

2. З’ясувати тактику і стратегію українських націоналістів на початку німецько-радянської війни, зокрема:

- ОУН в умовах радянізації;

- оунівське підпілля 1941-1942 років;

- політична еволюція ОУН: від протистояння до збройної боротьби.

3. Дослідити розгортання руху опору українських націоналістів у 1943 році, а саме:

- сруктуру і організаційну мережу УПА-Північв цей період;

- стратегію „двофронтової” боротьби ОУН і УПА;

- українсько-польське протистояння.

4. Розглянути збройну боротьбу УПА в краї у 1944-1945 рр.:

- зміну тактики і стратегії повстанців після визволення краю;

- протистояння УПА і органів НКВС у 1944-1945 рр.

Наукова новизна пошукової роботи полягає в тому, що на основі виявлених та проаналізованих різнорідних документів та історіографічних доробків зроблено спробу комплексного дослідження, узагальнення та систематизації боротьби національно-визвольних сил України у 40-50-х роках ХХ століття на території Рівненської та Волинської областей.

Об’єкт дослідження - національно-визвольний рух в Рівненській та Волинській областях України в період Другої світової війни.

Предмет наукового дослідження - форми та методи стратегії та тактики діяльності ОУН та УПА у 40-50-х роках ХХ століття.

Хронологічні рамки роботи охоплюють період 40-50-х років. Окреслення саме таких часових параметрів зумовлене логікою історичних подій: нижня межа визначена початком німецько-радянської війни, а верхня - закінченням збройної боротьби УПА на волинських землях.

Територіальні межі дослідження включають північно-західний і західний регіон України, який у сучасній історичній літературі ідентифікується з територією Рівненської та Волинської областей, де боротьба ОУН та УПА відзначалася найбільшим поширенням та активністю.

Методи дослідження. Методологічними засадами дослідження є принципи історизму, наукової об’єктивності, системності при висвітленні історичних фактів. При аналізі походження і різних значень історичних понять та термінів використовувались історичний та порівняльний методи. Для вирішення конкретних завдань застосовувалися методи історіографічного і термінологічного аналізу, інтерпретації, узагальнення та моделювання.

Закрити

Тактика і стратегія українських націоналістів напередодні німецько-радянської війни

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.