Становлення і розвиток народного господарства Західної України в повоєнний період (1945-1953)

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 103

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 4

Розділ І. Державне будівництво в Західній Україні в повоєнні роки. 9

1.1. Відновелння діяльності політичних інституцій радянської влади. 9

1.2. Проблеми формування національних кадрів на території Західної України  20

Розділ ІІ. Відновлення і розвиток галузей промисловості в повоєнні роки. 27

2.1. Розвиток машинобудування і металообробки. 30

2.2 . Створення паливно-енергетичної бази і закладення основ великої хімії 35

2.3. Виробництво будівельних матеріалів і лісова промисловість. 44

2.4. Розвиток легкої і харчової промисловості 51

Розділ ІІІ. Проблеми реформування і розвиток сільського господарства Західноукраїнського регіону. 59

Розділ IV. Становлення і розвиток соціальної інфраструктури. 69

4.1. Проблеми розбудови соціально-побутової сфери. 69

4.2. Розвиток освітянської галузі та її вплив на продуктивні сили регіону. 79

Висновки. 94

Використана література. 99

Вступ

За сучасних складних для українського народу політико-економічних умов актуальним стає завдання теоретичного визначення об'єктивних принципів формування складного народногосподарського комплексу, пошук оптимального співвідношення історико-економічної спадщини та новітніх ринкових тенденцій,,

Неабиякого значення набуває історичний досвід по відновленню народного господарства країни, глибоке осмислення і об'єктивна оцінка подій, що відбувалися, зокрема, в тяжкі післявоєнні роки.

Об'єктом даного дослідження є народне господарство Західної України та його галузі в період з 1945 по 1953 рік.

Предметом дослідження є суспільні відносини та процеси, які відбувалися при розбудові народного господарства західноукраїнського регіону в післявоєнний період.

Метою дипломної роботи є неупереджене дослідження характеру і наслідків післявоєнного становлення різних галузей народного господарства Західної України, а також з'ясування реальних обставин, що спричинили перетворення відсталого західноукраїнського регіону в післявоєнний період у один із розвинених промислових районів країни.

Головним завданням є дослідження проблемного характеру політико-економічних відносин, що склалися в процесі становлення і розвитку народного господарства, зокрема розглянути питання відновлення діяльності політичних інституцій радянської влади, проблеми формування національних кадрів, а також розвитку таких галузей промисловості як машинобудування і металообробка, створення паливно-енергетичної бази і закладення основ великої хімії, виробництва будівельних матеріалів і лісової промисловості, проблеми ресрормування і розвитку сільського господарства західноукраїнського регіону, проблеми розбудови соціально-побутової ссрери, розвитку освітянської галузі та її вплив на продуктивні сили регіону.

В основу дипломного дослідження покладено метод діалектичної єдності історичного і логічного, використані методи системного підходу, аналізу та синтезу. Методологічним підґрунтям роботи є синтезоване осмислення протирічливих, а іноді, і драматичних процесів, що мали місце в ході повоєнної розбудови галузей народного господарства Західної України.

Практична значимість роботи полягає в аргументації необхідності використання набутого досвіду по відновленню народного господарства в післявоєнний період в сучасних кризових умовах, пошуку оптимального співвідношення історико-економічної спадщини та новітніх соціальних перетворень. Крім того, матеріали дипломної роботи є цінними для розробки методичних посібників з курсу історії України в старших класах середньої школи, зокрема з таких тем як "Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - середині 50-их років", "Радянізація західних областей України", "Культурне життя в Україні у другій половині 40-их - на початку 50-их років".

В даній роботі широко використовувалися монографічна, періодична література, статистична інформація, архівні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові документи. Різним аспектам розвитку народного господарства в західних областях України в повоєнний період присвячено ряд книг, брошур, збірників статей і колективних праць істориків і економістів, що є значним вкладом у вивчення процесу індустріалізації і колективізації в Західній Україні. Так, зокрема, про створення колгоспів на приєднаних територіях, про роль офіційної влади у цьому процесі розповідає колективна праця Івасюти М. К., Масловського В. І., Мартинюка А. І., і Нечитайло В. В. " За щастя оновленої землі : нариси історії колгоспного селянства західних областей УРСР 1939-1979.", що вийшла друком у 1979р. їй передувала багаторічна, плідна науково-дослідницька робота Івасюти М. К., який є автором багатьох праць, присвячених саме колективізації західноукраїнського регіону. Це такі монографії як " Нариси історії колективізації на Тернопільщині (1939-1950 pp.), " Нариси історії колгоспного будівництва в західноукраїнських областях Української РСР", " Розвиток народного господарства і розквіт культури західних областей України" та інші.

Багато проблем розвитку промисловості Західної України висвітлюється у роботах Задорожного В. К., Засанського В. В., Паламарчука М. М., Скляренко Е. М., Савчак В., Чернявського Ф. Ф., Яремчишина Б., а також у інших монографіях і наукових виданнях, що вийшли друком протягом 50-80-х років. Відповідно до вимог того часу у цих книгах розкриваються задачі соціалістичної індустріалізації, відновлення діяльності і зростання партійних організацій та їх керівна роль в процесі відбудови народного господарства.

Фундаментальною є монографія Г. І. Ковальчака " Розвиток промисловості в західних областях України за 20 років радянської влади (1939-1958 pp.), де на основі великого архівного і статистичного матеріалу розглядаються питання індустріалізації краю, перетворення його в економічно розвинутий район республіки, показується місце тих чи інших галузей промисловості та окремих підприємств у системі народного господарства Української РСР і всього Радянського Союзу.

У цих та інших дослідженнях висвітлюються окремі сторони становлення і розвитку агропромислового комплексу західних областей України, але далеко не повністю розкриваються проблеми індустріалізації і колективізації краю. Слід мати на увазі й те, що .в багатьох працях невиправдано замовчувалися або применшувалися труднощі, які мали місце в перші повоєнні роки. Дослідники не завжди мали можливість користуватися документами, які зберігались у відомчих та інших архівах, і тому замість конкретних фактів і цифр наводили часто лише загальні міркування або дані, які не зовсім відповідали дійсності.

Ситуація докорінно змінилася в 90-х роках, коли відбулася переоцінка цінностей. Науковці лише тепер отримали доступ до тих документів, які реально висвітлюють той неоднозначний і навіть драматичний процес становлення і ровитку народного господарства Західної України і справжню роль органів радянської влади у ньому.

Характерною особливістю наукових праць останнього десятиріччя є те, що вчені об'єктом своїх досліджень обрали не стільки господарське будівництво, скільки політико-соціальні процеси, які відбувалися на фоні індустріалізації і колективізації західноукраїнського регіону. Так, помітною у цьому плані є стаття О. В. Гарань " Проблеми формування національних кадрів у західних областях УРСР у другій половині 40-х - 50-х років ", де автор зробив висновок, що в результаті індустріалізації, перетворень у галузі народної освіти в Західній Україні сформувалися, насамперед з уродженців цього регіону, численні кадри робітничого класу та інтелігенції. Однак, оскільки цей процес відбувався в умовах сталінської адміністративно-бюрократичної системи, він був деформований, його позитивна спрямованість великою мірою підривалась згубним впливом сталінізму. Цей вплив можна прослідкувати і на процесі впровадження радянської системи освіти. Дану проблему вивчали Герегова С. В., Марусик Т. В., Стеблій Ф. І., та інші дослідники, але особливу увагу їй приділив С. Д. Сворак. Його статті "Освіта на західноукраїнських землях у повоєнний період", " Педагогічні кадри в контексті етнополітики ЦК КП(б)У в західноукраїнських землях наприкінці 40-х - початку 50-х років." та ряд інших не тільки уточнюють ( з урахуванням відкритого доступу до нових архівних джерел) оцінки і висновки наявної, особливо радянської історіографії, а й переконують у актуальності проблеми мови, освіти у суспільно-політичному житті України як в післявоєнний, так і в сучасний nepiofl.

Щодо західноукраїнської інтелігенції, то політика сталінського керівництва СРСР, підвалини якої були закладені ще у вересні 1939р., в повоєнний час залишалася фактично незмінною. До такого висновку приходять у своїх працях Замлинська О. " Ідеологічний терор та репресії проти творчої інтелігенції у перші повоєнні роки (1945-1946рр.)", Костюк Г. О. " Сталінізм і Україна. ", Рубльов О. С., Черченко Ю. А. " Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції, 20-50-ті pp. XXст. " та ін. Для цієї політики характерними були недовіра до місцевої інтелігенції, систематичні кампанії щодо її ідеологічного "виховання", насаджуванння на всіх більш-менш відповідальних посадах надісланої зі східних районів України та Росії номенклатури, яка виступала провідником русифікації краю.

Закрити

Становлення і розвиток народного господарства Західної України в повоєнний період (1945-1953)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.