Французький Рух Опору в контексті протистояння європейців в роки Другої світової війни

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 68

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Передумови виникнення руху опору. 9

1.1. Рух Опору – організація боротьби проти фашистських окупантів. 9

1.2. Характер і періодизація французького Руху Опору. 11

1.3. Виникнення Руху Опору та окупація режиму Віші 15

Розділ 2. Рушійні сили руху опору. 23

2.1. Утворення і діяльність Національної Ради. 23

2.2. Значення франтир’єрів і партизан. 28

2.3. Шарль де Голль – його внесок у французький Рух Опору. 33

Розділ 3. Об’єднання сил опору і національне повстання. 40

3.1. Створення керуючих органів Опору для посилення збройної боротьби  40

3.2. Українці і росіяни у Французькому Русі Опору. 50

3.3. Національне повстання. 53

Висновки. 58

Список використаних джерел та літератури. 62

Додатки

Вступ

В історії ХХ століття боротьба народів проти німецького нацизму, яка розгорнулася в роки Другої світової війни в Європі, Північній Африці, мала першочергове значення для майбутньої європейської світової цивілізації. Важливою частиною визвольної антифашистської боротьби був Рух Опору проти нацистських окупантів і їх помічників.

Опір – це унікальний історичний досвід єднання різних соціальних і політичних сил, він висунув на перший план загальнолюдські цінності – свободу і рівність рас і націй, соціальну справедливість, демократію, громадянські права.

Рух Опору мав великий вплив не тільки у Франції, але і у інших країнах Європи, він залишив глибокий відбиток на державній і загальнополітичній структурі, призвів до встановлення і поширення політичної демократії. Він був імпульсом до розвитку післявоєнної культури, залишив європейській спільноті великий ідейний потенціал. Демократичні традиції Руху Опору проникли у весь післявоєнний розвиток Франції.

Актуальність теми. Рух Опору відіграв важливу роль в новій історії Франції. Він вніс суттєвий вклад у звільнення своєї країни і в знищення фашизму. Завдяки руху був ліквідований фашистський режим Віші, встановлений демократичний лад, забезпечена свобода і незалежність Франції.

Боротьба проти фашизму, розпочата Народним фронтом, закінчилася перемогою. Всі учасники Руху Опору боролися за встановлення дружніх відносин між Францією і іншими країнами антифашистської коаліції.

Рух Опору виявлявся не менше в активних військових діях підпільних груп і партизанських загонів, а й у саботажі, випускові неякісної і бракованої продукції, допомозі втікачам тощо. Він носив революційно-демократичний характер. Рух Опору змінив характер Другої світової війни, спрямувавши її в русло всенародної, національно-визвольної боротьби.

Так, зокрема, Польща була перетворена на німецьке «генерал-губернаторство», Чехія та Югославія розчленовані: Судейські землі приєднані до рейху, інші Чеські земліпід назвами Богемія і Моравія перетворені на «протекторат», Словаччина проголошена «незалежною державою». Греція поділена на три зони окупації: німецьку, італійську і болгарську. У Франції, Норвегії, Бельгії, Нідерландах окупанти поставили до влади маріонеткові уряди.

В особливому становищі перебувала Франція. Окупанти зберегли у «вільній» зоні її уряд, який проводив політику колабораціонізму (співробітництва з загарбниками). Тут було ліквідовано демократичні свободи, заборонено політичні партії, розпущено профспілки. Та згодом, спільними зусиллями усіх військових дій, Францію було повернуто до звичного становища.

Досвід Опору, уроки Опору, ідеали і традиції Опору стали живою реальністю політичного і культурного життя післявоєнної Франції. Незважаючи на те, що ця тема досліджувалася неодноразово, вона залишається актуальною і сьогодні тому, що теперішній розвиток Франції та становлення її як економічно-могутньої країни залежить насамперед від внеску народу в розбудову власної держави.

Зважаючи на вищесказане темою дипломної роботи було обрано «Французький Рух Опору в контексті протистояння європейців в роки Другої світової війни». Зростає важливість цієї теми, так як виникає багато неточностей та невисвітлених питань. Важливим є вивчення та дослідження значення Французького Руху Опору, його особливостей в контексті протистояння європейців в роки Другої світової війни.

Об’єктом даного дослідження є Рух Опору у Франції, та його характер, структура та діяльність в контексті протистояння європейців під час Другої світової війни.

Предметом є соціально-політичне, культурне, економічне значення Руху Опору, та його внесок у звільнення світу від фашизму і нацизму.

Метою даного дослідження є встановлення ролі Руху Опору в подальшому розвитку Франції як демократичної держави.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:

– з’ясувати передумови виникнення Руху Опору;

– розкрити характер і періодизацію Французького Руху Опору;

– простежити основні цілі учасників Руху Опору проти фашистів;

– визначити основні рушійні сили Руху Опору;

– дослідити основні види антифашистської діяльності;

– розкрити внесок Шарля де Голля в розбудову Франції;

– розкрити наслідки національного повстання;

– визначити вплив Французького Руху Опору на протистояння європейців в роки Другої світової війни;

– простежити діяльність українців та росіян у Французькому Русі Опору.

Методи дослідження. В ході нашого дослідження було використано такі методи: хронологічний метод, за допомогою якого події відтворювалися в певній хронологічній послідовності. Завдяки застосуванню порівняльно-історичного методу, з одного боку, було встановлено спільні риси і явища, які мали місце в інших країнах, а з іншого визначено їх відмінність. Метод періодизації, дозволив простежити розподіл Руху Опору поетапно, характеризуючи кожний етап окремо.

Поєднання різних методів дало можливість комплексно підійти до вивчення даної проблеми, виявити особливості організації та діяльності Руху Опору.

Хронологічні межі Руху співпадають з періодом окупації Франції німецько-фашистськими військами – червень 1940 – вересень 1944 р. Національний Рух Опору розпочався з моменту капітуляції Франції і продовжувався до звільнення.

Географічні межі визначені географією місцерозташування Франції.

Джерельна база та історіографія. Під час написання дипломної роботи було використано наступні джерела. Уваги заслуговують мемуари Шарля де Голля, які дозволяли побачити реальність даної проблеми, що підтверджувалося документами [13].

Актуальне значення має книга Шарля Тийона [3; 50]. Тийон був одним із організаторів збройного Опору німецько-фашистським окупантам, а потім і головнокомандувачем збройних сил Опору – французькимиі франтир’єрами і партизани. Автор ставив собі за мету звернути увагу на «незвичайне життя, боротьбу, почуття і намагання десятків тисяч людей боротися з фашизмом» [3]. Книга побудована на особистих спогадах автора.

Історіографія проблеми. Однією з перших книг про боротьбу Руху Опору з німецькими окупантами і їх помічниками в 1940 – 1944 рр. була праця М.Годунова [21] і монографія М.Арзаканяна [5], присвячена генералу де Голлю. В ній підкреслюється, що промова від 18 червня 1940 р. висунула де Голля на авансцену політичного життя і принесла йому велику популярність. В очах багатьох французів саме ця промова, яка доволі часто використовувалася у пропаганді «Вільними французами», перетворила генерала де Голля з маловідомого військового в «Людину 18 червня», ініціатора Руху Опору.

В колективній монографії по Руху Опору в Західній Європі головна увага звернена на французький Рух Опір. Підкреслюється, що «Витоки Опору у Франції слід шукати в напрямку неприязного, загального приниження, в якому показувалася нація після поразки 1940 р.» [19, 171].

Праця М.С.Кисельгофа важлива тим, що в ній описано боротьбу Руху Опору з урядом маршала Петєна, який проводив політику колабораціонізму (співробітництва) з німецько-фашистськими окупантами, що допомогло проаналізувати вплив Руху Опору на подальший розвиток Франції [31 ].

Учасникам широких народних мас в Русі Опору присвячена праця И.А.Колоскова і Н.С.Цирульникова [30].

В книзі Смирнова В.П. подається загальна картина розвитку Руху Опору у Франції, аналізуються основні його проблеми [46]. Праця важлива тим, що у ній широко використовуються архівні матеріали і друк Руху Опору. Автор детально розглядає діяльність головних організацій Руху Опору, досліджує питання ідейно-політичної боротьби в середині цього руху.

Необхідно відзначити, що майже у всіх працях, які вийшли до 1991 р., розглядається присутність ідейних штампів, які полягали в перебільшеній ролі комуністів і зменшенні ролі інших організацій.

Важливу роль при характеристиці відіграли матеріали, публікації, зокрема були використані такі статті: Григор’єва А. «Три вершини Шарля де Голля». В цій статті автор розповідає про Шарля де Голля, як людину, яка зробила великий внесок в розбудову Франції. Натомість у статті Жига Гната «Шарль де Голль. «Кожен француз був, є, або буде «голлістом» розповідається про те, що кожен француз мріяв і мріє стати голлістом, про життя і діяльність Шарля де Голля [24].

У монографії Адамишина А.Я. висвітлюється детальна хронологія радянсько-французьких відносин. В цій праці описується взаємна допомога в організації Руху Опору між двома країнами СРСР та Францією. Зокрема, в роки з 1941 по 1944, проти окупації гітлерівців.

Колодний Б.М. у своїй книзі «Трояди на граніті…» описує про офіцера, героя Радянського Союзу В.Порика. Він був учасником французького Руху Опору. В праці автор описує про великий внесок, який В.Порик зробив для французького Руху Опору.

Таким чином, використані джерела та література дозволяють розкрити проблему, яка досліджується.

Наукова новизна. Рух Опору являє собою антифашистський і національно-визвольний демократичний рух. Опір намагався викорінити окупантів, встановити незалежність в перспективі перебудови післявоєнного життя. В дослідженні особлива увага акцентується на тому, як французький Рух Опору вплинув на протистояння європейців в боротьбі за незалежність. А також на передумовах, характері та періодизації Руху Опору. Наукова новизна полягає також у тому, що було проведено комплексне дослідження проблеми «Французький Рух Опору у протистоянні європейців у роки Другої світової війни». Було вивчено його внутрішню організацію, виділено етапи і еволюцію його розвитку. Визначено основні напрямки Французького Руху Опору в роки Другої світової війни.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання матеріалів і висновків роботи при написанні наукових статей, пов’язаних із даною проблемою. Також матеріали можуть бути використані під час вивчення шкільного матеріалу з всесвітньої історії в загальноосвітніх закладах.

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів основної частини та дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

Закрити

Французький Рух Опору в контексті протистояння європейців в роки Другої світової війни

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.