ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. СЛОВОТВІР У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

1.1 Загальна проблематика словотвору та його основні способи

1.2 Види та моделі словотвору німецької мови

1.3 Запозичення як один із основних видів словотвору

Висновки до розділу

РОЗДІЛ ІІ. КОМПРЕСІЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

2.1 Компресія як лінгвістичне явище

2.2 Засоби компресії

2.3 Компресивний словотвір

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

3. Дієприслівниковий зворот замість підрядного речення: Die amerikanischen Damen trippelten kreischend, mit der linken Hand ihre Hьte schьtzend, die paar Meter …bis zum Bus [14:43].

4. Кореляти синтаксичних одиниць: Nicht jeder Soldat hat einfach ein Griechenkind …niedergeschossen. Ich weiЯ das [15:68]→ Ich weiЯ, daЯ nicht jeder Soldat … У цьому фрагменті службове слово das замінює весь перший вираз, a все попереднє речення осмислюється як об’єкт.

5. Конструкція Accusativo cum Infinitivo: Ich hцrte ihn die Gartentьr aufklinken [14:59].

6. Пропуск допоміжного дієслова в аналітичних граматичних формах: Der Signore, der mit Ihnen gekommen, aЯ nicht [12:345].

7. Пропуск Partizip I, II (aбсолютний акузатив): Hдnde in den Hosentaschen, bis der Wagen abgeschleppt wurde [15:27]; …und sie beobachtete, zwei strenge Falten auf der breiten, kindlich gerundeten Stirn, argwohnisch den zappelnden Sekundenzeiger [14:199].

8. Поширені означення. Вони характеризуються компактністю, дають можливість чітко виділити більш чи менш важливе та дозволяють концентрувати увагу на самому понятті, а не на ознаці. У художній літературі частота вживання поширених означень залежить від автора: чим ближчим є автор у своєму стилі до розмовної мови, тим менше в нього поширених означень. У науковому ж стилі поширені означення зустрічаються значно частіше, ніж у художній літературі: Der Mensch gestaltet bewuЯt seine Umwelt und versucht, sie seinen sich weiterentwickelnden Ansprьchen…anzupassen [18:109].

9. Утворення блоків. Існує тенденція (в основному, в науковому стилі) до згортання підрядних речень у групи іменників. Ядром цих блоків є іменники на – ung. Такі конструкції більш "концентровані” в порівнянні з вербальними: Spдter wurden alle Arbeitsfдhigen zusammengeholt und bei der Entrьmmerung eingesetzt [14:203].

Міжрівнева компресія:

1. Заміна прийменникового зв’язку безприйменниковим. Allem Polnischen fьhlte ich mich verbunden, seitdem ich Renata kannte [14:43] → Ich fьhlte mich mit allem Polnischen verbunden.

2. Використання вигуків. Вигуки – це найкоротший шлях для вираження емоцій і почуттів: Pst! Darьber spricht man nicht! [10:97].

3. Конструкції geben + Verb, fьhlen + Verb, wissen + Verb. Frau Magdalene gab sich zufrieden [10:52] → machte so, als ob sie zufrieden sei; Allem Polnischen fьhlte ich mich verbunden… [14:43]; Wenn mich jetzt einer schlagen oder kьssen will, so weiЯ ich mich zu wehren [11:16] → so weiЯ ich, wie ich mich zu wehren habe.

4. Інкорпоруючі дієслова: auftischen [10:17]→ zum Essen auf den Tisch bringen; "…was hab ich mir mit dem Jungen aufgeladen" [10:48] → eine Last auf den Rьcken packen.

5. Субстантивація службових частин мови (префіксів, займенників):...offensichtlich erfreut, den Nachbarn zu haben, der das Ein und Aus ihrer Herren nie gesehen haben konnte... [15:36]; Denn das Ihre lag ausgebreitet vor mir, ich hatte sogar alles getan... breitet man das Seine gern vor einem ganz Fremden aus [14:145]. У цьому фра гменті маємо не лише субстантивований займенник, але й тісний зв’язок із попереднім контекстом. Das Ihre і das Seine в дуже стислій формі виражають зміст кількох попередніх абзаців, у яких описувались історії двох людей.


Висновки

Протягом дослідження було розглянуто явище компресивних можливостей в словотворі сучасної німецької мови. Під лінгвістичною компресією, як правило, розуміють прагнення звести до мінімуму розумову, мовну (розумово-фізичну) діяльність мовця.

Було виявлено, що компресія призводить до лаконізації тексту, ступінь якої залежить від комунікативної ситуації, а в художньому тексті - від інтенції автора. Лаконізація в такому випадку не є скороченням тексту за рахунок вилучення частини інформації, але оптимізацією сприйняття зі збереженням повного обсягу емоційної, змістовної і образної інформації.

З'ясовано, що компресія як засіб перекладу - це особливий вид перетворень, який ґрунтується на іманентних властивостях мовної системи та сприяє приведенню розгорнутих синтаксичних конструкцій до менш складного виду, здатних передавати той же обсяг інформації, що й повні розгорнуті побудови. Варто зазначити, що у сучасній науці про переклад і мову відсутнє цілісне й системне поняття компресії та декомпресії. Потреба аналізу цієї проблематики продиктована не лише вузькоспеціалізованим лінгвістичним підходом, а й сучасним станом суспільства, яке характеризується вибуховим розвитком інформації та нових технологій, особливо в комп’ютерній сфері. Перед ученими різних спеціальностей постає проблема адекватного інформаційного обміну й, водночас, економної передачі мовних сигналів. Питання оптимального способу передачі інформації з однієї мови на іншу виходить на перший план ще й через наявність у мові надлишкових елементів.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 29

Безкоштовна робота

Закрити

Компресивні можливості словотвору сучасної німецької мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.