Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕСТУВАННЯ, ЯК ОДНА З ФОРМ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

1.1. Тест як один із засобів контролю навченості іноземній мові

1.2. Тестовий контроль у процесі навчання іноземнiй мові

1.3. Проблеми тестового контролю

РОЗДІЛ ІІ. ІМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

2.1. Методика складання тестів

2.2. Приклади клоуз-тестів, спрямованих на контроль розуміння іншомовного мовлення, навичок читання, рівня володіння активною лексикою, навичок аудiювання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Останнім часом, в умовах інтеграції України у світове співтовариство гостро відзначились проблеми якості освіти, іде пошук надійних засобів, методів та технологій оцінювання його результатів, співвіднесених з міжнародними стандартами. Для входження в число технічно, економічно та культурно розвинутих країн світу необхідна модернізація вітчизняної освіти.

Система тестування, яка увійшла у вітчизняну освітню практику з початку XXI століття, стала одним з напрямів модернізації контрольно-оцінюючого процесу, підвищення якості навчання, стандартизації вимог на вході-виході на різних рівнях навчання, забезпечення доступності освіти для учнів, оцінки ефективності всієї системи освіти.

За останні роки у цьому напрямі в країні були проведені серйозні зміни, особливо на стадії школа в результаті переходу до єдиного державного екзамену, який забезпечив створення між загальноосвітніми та вищими учбовими закладами сполучної та регулюючої ланки, яка робить усю систему освіти прозорою для суспільства у сфері оцінки результатів навчальної діяльності.

Змінені умови навчання потребують від учителя використання більш ефективних прийомів та методів контролю і оцінки знань, умінь та навичок учнів.

Саме тому тема " Тестування як засіб контролю іншомовної та граматичної компетенції учнів " надзвичайно актуальна на сучасному етапі.

Джерельна база дослідження. Багато дослідників, серед яких: Булах І.Є., Філончук І.В. [6], Денисенко М.В. [13], Ляховицкий Н.В. [18], Поломкина С.К. [26], Рабинович Ф.М. [28], Симкин В.П. [33], Тарасова О. [37], які працювали над вивченням питань тестування прийшли до висновку, що тестовий контроль є ефективною формою контролю, яка відповідає цілям контролю, вимогам що висуваються до нього, і забезпечує ефективну реалізацію всіх його функцій у процесі навчання іноземної мови.

Проблема тестового контролю була досліджена багатьма зарубіжними та вітчизняними науковцями: Володін М.В. [8], Горчев А.Ю. [10], Ляховицький Н.В. [18], Рабінович Ф.Н. [28], Рапопорт І.А. [29], Фоломкіна С.К. [39], проте і на сьогодні залишається актуальною.

На думку багатьох дослідників: С.Ю. Ніколаєва [21], І.В. Коломієць [33], М. Гронланд [6]та ін.), методистів та вчителів, тест є одним із найбільш ефективних способів контролю при вивченні іноземної мови.

Мета дослідження: дослідити та виділити особливості використання тестового контролю у навчанні іноземної мови.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

1) здійснити аналіз зарубіжних та вітчизняних джерел з проблеми використання тестового контролю;

2) визначити тест як один із засобів контролю навченості іноземній мові;

3) охарактеризувати тестовий контроль у процесі навчання іноземнiй мові;

4) описати проблеми тестового контролю;

5) виділити методику складання тестів;

6) розробити приклади клоуз-тестів, спрямованих на контроль розуміння іншомовного мовлення, навичок читання, рівня володіння активною лексикою, навичок аудiювання.

Об'єкт дослідження: тестовий контроль.

Предмет дослідження: Тестування як засіб контролю іншомовної та граматичної компетенції учнів.

Для вирішення поставлених завдань передбачається використати такі методи дослідження:

Теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація вітчизняних та зарубіжних джерел, періодичних видань – дадуть можливість систематизувати та узагальнити стан досліджуваної проблеми).

Наукове значення роботи: здійснено теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми контролю та оцінки знань, умінь та навичок учнів; проаналізовано особливості тестового методу контролю; конкретизовано й доповнено окремі теоретичні положення в організації тестування у навчанні іноземної мови; розглянуто умови ефективного застосування тестового контролю.

Практичне значення роботи: результати дослідження можна буде використовувати в практичній діяльності студентів-практикантів і вчителів іноземної мови на уроках англійської мови у середній школі.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його мету і завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито практичне значення роботи, вказано сфери її можливого використання, охарактеризовано структуру роботи.

Основна частина складається з двох розділів.

У першому розділі розглядається тест як один із засобів контролю навченості іноземній мові, тестовий контроль у процесі навчання іноземнiй мові, а також аналізуються проблеми тестового контролю.

У другому розділі характеризується методика складання тестів та наводяться приклади клоуз-тестів, спрямованих на контроль розуміння іншомовного мовлення, навичок читання, рівня володіння активною лексикою, навичок аудiювання.

У висновках підведено підсумки курсової роботи, з’ясовано значення аналізованої у ній проблематики для розвитку суспільства.

Список літератури уміщує перелік використаних праць, що становлять 39 джерел.

Повний обсяг курсової роботи становить 49 сторінок.

Закрити

Тестування як засіб контролю іншомовної та граматичної компетенції учнів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.