Переклад усталених словесних комплексів німецької мови на позначення загальної характеристики людини

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Особливості перекладу фразеологізмів на позначення загальної характеристики людини 6

1.1 Фразеологізми в німецькій мові, як перекладознавча проблема 6

1.2 Методи перекладу фразеологізмів 9

1.3 Класифікація фразеологізмів на позначення різних характеристик людини 11

Висновки до І розділу 20

Розділ ІІ. Семантичний аналіз фразеологізмів на позначення особливих характеристик людини в німецькій мові 22

2.1 Семантичні групи на позначення зовнішності людини 22

2.2 Семантичні групи на позначення розумової діяльності людини 28

2.3 Семантична група зі значенням характеристики людини 28

2.4 Лексико - семантична група на позначення негативної характеристики людини 29

2.5 Лексико – семантична група з позначенням позитивної характеристики людини 30

2.6 Семантичні групи, що позначають зовнішній вигляд, що характеризує здоров’я, настрій, та інш. 32

Висновки до ІІ розділу 34

Висновки 36

Список використаної літератури 39

Вступ

Проблема перекладу німецьких фразеологічних одиниць у сучасному перекладознавстві посідає одне з провідних місць. На цей час існує безліч матеріалів, присвячених вивченню німецьких фразеологізмів, у яких викладені можливі способи їхнього перекладу. Але все ж таки мало уваги приділяється перекладу фразеологізмів, які несуть в собі емотивне зображення на позначення харакерних рис людини. Тому практична частина цієї роботи містить приклади перекладацьких трансформацій німецьких фразеологізмів у працях різних письменників, шляхом використання різних методів та підходів при перекладі, що викладені у теоретичній частині роботи.

Об'єкт вивченняПереклад стійкіх словесних комплексів на позначення характерних людині рис.

Предмет дослідження: Фразеологізми з емотивним забарвленням, як одиниця позначення характерних рис людині.

Актуальність теми: Актуальність дослідження полягає в необхідності поглиблювати, розширювати знання в галузі дослідження фразеології та перекладу німецьких фразеологізмів українською мовою. У вивченні типів фразеологічних одиниць та видів їх перекладів задля відображення та підкреслення національного колориту фразеологічних одиниць, особливе звернення до фразеологізмів з компонентом номінації характерних рис людині.

Мета дослідження: дослідження фразеологічного перекладу, розгляд способів перекладу фразеологічних одиниць, наведення прикладів, з'ясування доречності використання того чи іншого еквівалента, особлива увага на ФО з конпонентом номінації на об’єкт позначення характерних властивостей людини у сучасній німецькій мові, що передбачає виявлення специфічних властивостей досліджуваних мовних одиниць та їх компонентів, які беруть участь у формуванні цілісного фразеологічного значення.

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання:

визначити поняття фразеології та проаналізувати проблему перекладу німецьких фразеологізмів;

з’ясувати методи перекладу фразеологізмів;

розглянути класифікацію фразеологізмів на позначення різних характеристик людини;

семантичний аналіз номінації фразеологізмів з компонентом на позначення характерних властивостей людини у німецькій мові

У роботі комплексно використовуються такі методи дослідження:

критичний аналіз літературних джерел

порівняльний метод;

аналіз та синтез наукової інформації;

текстуальний аналіз;

метод дослідження;

Джерельна база дослідження: Дослідження, представлений у цій роботі, ґрунтується на дослідженні етимологічних словників, німецько – російських та німецько – українських фразеологічних словників, зазначених у бібліографії. Серед вагомих досліджень слід виділити роботи П. Л. Коробки, В. С. Виноградова, О. В. Куніна, П. П. Литвинова. Зокрема, методи дослідження фразеологічного перекладу мови досліджує В. М. Мокиєнко; порівняльний аналіз фразеологічних одиниць є об’єктом уваги Є. Ф. Арсеньєвої, а також у лексикографічних працях «Німецько – російський фразеологічний словник» А.Е. Биновича, А.Н. Гришина, довідник «Сталі сполучення слів у сучасній німецькій мові» В.І. Гаврися, «Фразеологічний словник німецької мови» Л.С. Осовецької та 1000 idiomatische Redensarten von D. Schulz und H. Griesbach, які звертали в своїх працях увагу на питання дослідження фразеології німецької мови. Також в курсовій роботі використані праці вчених, які займалися питанням дослідження фразеологізмів, як знаків мовної номінації. Традиційно емоційний бік мови на номінацію характерних рис людині досліджувався в лінгвістиці в межах лексикології (М. Аверіна, С.Б. Беолізон, Р.С. Сакієва) та стилістики (Е.С. Азнаурова, І.В. Арнольд, М.П. Брандез). Ці дослідження проводились у двох основних напрямках: вивчалися слова, які називають емоції, так звана емоційна" лексика (слова, шо виражають емоції) (М.А. Буряков, Е.А. Вайгла), а також стилістичні характеристики слів і словосполучень (В.В. Аврасін, В.І. Болотов, Н.М. Разінкіна).

Наукова новизна дослідження полягає в характеристиці ФО з конмпонентом номінації на характерних рисах людині, їх співставлення з фразеологізмами української мови, а також в систематизації та узагальненні наукового матеріалу із зазначеної теми.

Практична значущість дослідження: результати дослідження можуть бути використані на заняттях з практики художнього перекладу та при вивченні фразеології як науки, також під час проходження педагогічної практики в середніх навчальний закладах м.Рівного та області, у розборці спецкурсів і спецсемінарів.

Структура дослідження: курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 40 сторінок.

Закрити

Переклад усталених словесних комплексів німецької мови на позначення загальної характеристики людини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.