ПЛАН

ВСТУП

1. АУДІЮВАННЯ ЯК ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

1.1. Механізми слухового сприйняття.

1.2. Значуща роль пам’яті при аудіюванні.

2. ЧИННИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ УСПІШНІСТЬ АУДІЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

2.1. Лінгвістичні труднощі смислового сприйняття на слух

2.2. Різні види лінгвістичних труднощів

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Аудіювання – один з найважливіших видів мовленнєвої діяльності. Від рівня оволодіння ним значною мірою залежить не лише здатність учня до успішного усвідомленого сприйняття іноземної мови, а й його готовність до реалізації всіх інших видів мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, письма. Недостатній рівень адитивної підготовки стримує темпи опанування виучуваної мови в цілому. Тому останніми роками ведеться серйозний теоретичний пошук у вивченні цього складного процесу. Але до теперішнього часу вихід в практику викладання невеликий.

Матеріалом для аудіювання може служити: мова вчителя на іноземній мові, звернута до учнів; вправи в звукозаписі, які ставлять за мету прослухати і зрозуміти матеріал; спеціальні тести для аудіювання; дикторський супровід до кінофрагментів; матеріали радіопередач тощо.

Безперечно, в учнів при сприйнятті на слух мовних повідомлень виникають певні труднощі. Звідси ми сформулювали мету роботи: розробити систему вправ на основі наявності опор, призначену для подолання труднощів сприйняття іншомовної мови на слух.

Досягнення цієї мети припускає розв'язання наступних задач:

1)проаналізувати теоретичну літературу по проблемі дослідження;

2) розглянути аудіювання, як вид мовленнєвої діяльності:

3) позначити чинники, які визначають успішність аудіювання;

4) охарактеризувати лінгвістичні труднощі сприйняття на слух;

5) проаналізувати вправи по аудіюванню, запропоновані в шкільних підручниках.

Безперечно, результати нашого дослідження можуть бути застосовані на уроках англійської мови. В цьому полягає його практичне значення.


1. АУДІЮВАННЯ ЯК ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Смислове сприйняття мови на слух є перцептивна, мислительно-мнемічна діяльність, яка здійснюється в результаті виконання цілого ряду складних логічних операцій таких, наприклад, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння, абстрація, конкретизація та ін.

Характеризуючи єство сприйняття ( слухового і зорового ), треба строго розрізняти два поняття: сприйняття - процес виділення і засвоєння інформативних розрізняльних процесів ( тобто формування чину ) і пізнавання - пізнання сформованого чину в результаті звірення його з еталоном.

Аналізуючи особливості пізнання психологи указують на те, що в більшості випадків воно не має характеру розгорненої свідомої дії; якщо така дія і можлива то воно спостерігається лише на стадії формування чину. У міру ознайомлення з матеріалом процес пізнання міняється, воно здійснюється миттєво ( спонтанно ) за допомогою найнеобхідніших інформативних ознак. Якщо цих ознак недостатньо і пізнання не відбулося або виявилося помилковим, то сприйняття знову приймає більш розгорнені форми і перетворюється на свідому перцептивне дію або в ряд послідовних дій.

Наявність і розвернутість логічних операцій, перерахованих вище, залежить, таким чином, від типу розуміння: опосередкованого або безпосереднього.

Сприймаючи мову, слухаючий перетворить за допомогою моторного аналізатора звукові чини в артикуляції. Між слуховим і мовноруховим аналізаторами встановлюється міцний функціональний зв'язок. Що стосується зорового аналізатора, то відомо, що оптичні сигнали перевершують всі інші в отриманні інформації про зовнішній світ. При аудіюванні зоровий аналізатор значно полегшує сприйняття і розуміння мови на слух. Такі зорові опори, як

органи мови, жести, міміка і інші підкріплюють слухові відчуття, полегшують внутрішнє промовляння і з'ясування змісту промови Значення внутрішньої мови дуже велике: вона дає можливість сприймати мовні повідомлення, прогнозувати і узагальнювати.

На початковому ступені навчання внутрішня мова протікає особливо інтенсивно, і її можна розглядати як основний і необхідний компонент слухового сприйняття. На посуненому ступені спостерігається згортання моторної діяльності, її редукція, що пояснюється міцним об'єднанням мовнорухового слухового і зорового аналізаторів в єдину систему. Це, у свою чергу, впливає на сприйняття мови.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 24

Безкоштовна робота

Закрити

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.