План

1. Мета, зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови

2. Особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови: види планів, планування уроків іноземної мови на різних ступенях навчання.

3. Типологія засобів навчання за різними критеріями. Переваги використання фонограми та відеофонограми.

4. Лінгводидактичне спрямування уроку української мови в початкових класах.

5. Комплексний підхід до вивчення слова

6. Методика опрацювання елементів лексики. Робота над засвоєнням лексичного значення слова. Види вправ з лексики.

7. Умови успішного формування орфографічних дій (умінь та навичок) у молодших школярів. 

Використання будь-яких засобів навчання має бути узгодженим з усією системою навчання іноземної мови, співвідноситись з її принципами і цілями. Це означає, що дії учнів, наприклад, при роботі з ТЗН, мають бути вмотивованими, вправи повинні зумовлювати зверненість та ситуативність, які є характерними для реального процесу спілкування.

1. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками

2. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов

3. Сучасні методичні принципи

4. Чотирикомпонентна мета навчання іноземних мов.

5. Зміст навчання і цілі навчання

6. Охар вправи для форм іншом комун комп «вправа», «структура», «класифікація».

7. Охарак основні та факультативні компонен навчально-методичного комплексу з

8. Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетенції:

9. Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетенції:

10. Охар етапи роботи з лексичним матер, типи і види вправ

11. Розкрийте поняття «потенціальний словник»

12. Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетенції:

13. Розкрийте мету і зміст навчання інтонації

14.Розкрийте поняття «активний» і «пасивний» граматичний мінімум.

15.Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в аудіюванні:

16. Охар сист вправ для аудіювання, різні способи перевірки розумі аудіо текстів.

17. Розкр загальні та відмінні характерис діалогічного й монологічного мовлення

18. Розкрийте методику формування інш комп в діалогічному мовленні:

19. Розкрийте методику формування інш комп в монологічному мовленні:

20.Розкрийте методику навчання техніки читання: поняття «техніка читання»,

21. Розкр мето формув ІК в читанні: мету і зміст навчання читання,

22. Охарак роботу з текстом для читання: передтекстові і після текстові вправи,

23. Розкр методику навчання техніки письма: поняття «техніка письма»

24. Розкрийте методику формування ІК в письмі: мету і зміст навчання письма

25. Охарактеризуйте усний метод Гарольда Пальмера:

26. Охарактеризуйте методичну систему навчання читання Майкла Уеста:

27. Охарактеризуйте аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза і Роберта Лазо:

28. Охарактеризуйте аудіовізуальний метод:

29. Охарактеризуйте інтенсивний метод навчання:

30. Охарактеризуйте комунікативний метод навчання:

31. Охарактеризуйте сучасні зарубіжні методи навчання іноземних мов: ц

32. Охарактеризуйте організаційні форми навчально-виховного процесу

33. Охарактеризуйте структуру уроку іноземної мови, особливості уроку

34. Розкрийте методику контролю рівня сформованості ІКК:

35. Охарак тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття "тест",

36. Розкрийте мету, зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови

37. Розкр особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови:

38. Охарактеризуйте типологію засобів навчання за різними критеріями.


4. Лінгводидактичне спрямування уроку української мови в початкових класах.

Питання про лінгводидактичні основи уроку української мови тісно пов’язане із зазначеними проблемами, бо спрямовані на пошук ефективних способів керівництва навчально-виховним процесом.

Практика навчання свідчить, що увага вчителя зосереджується в основному на дидактиці уроку. І недостатньо враховується лінгвістична природа матеріалу. Отже, не надається уроку належноголінгводидактичногоспрямування.

Все на уроці української мови – зміст та методика проведення – залежитьвід урахування характеру (природи) матеріалу, внутрішньої його логіки. Так, тема “Апостроф” у початкових класах вивчається двічі – 1) в розділі “Звуки і букви”, 2) у розділі “Будова слова”. Зміст правил за розділами:

1). Апостроф (’) ставиться після буквб, п, в, м, фта в окремих словах після буквирперед буквамия, ю, є, ї,які позначають на письмі по два звуки – [йа], [йу], [йе], [йі]. Перед апострофом букви позначають тверді звуки (пір’я, голуб’я, солов’ї).

2). В українській мові на письмі апостроф ставиться після префіксів, що закінчуються на приголосний звук, перед буквамия, ю, є, ї.

Упершому, звертаємо увагу, що перед апострофом]рйа[ть, подві]пйу[н, ]рйа[ + Г) - бу]й[ + голосний” (П+]й[випадку маємо фонетико-графічне написання, яке безпосередньо визначається вимовою. Головним у методиці вивчення є розвиток слухо-вимовних умінь. Треба вчити дітей розрізняти на слух та правильно відтворювати в своєму мовленні звукову ситуацію “приголосний +твердийй звуко-графічні зіставляння та інш.).]П + й + Г[. Це все означає, що на уроках вивчення цієї теми основними мають бути різні форми звукового й звуко-буквеного аналізів та синтезу, орфографічні вправи на звуковій основі (попереджувальний диктант – записові слів з апострофом передує звуковий аналіз ситуації ]йа[ позначаю на письмі буквою “ер”, апострофом та буквою я, буква я позначає на письмі два звуки - ]рйа[н – звуки (звукову ситуацію) ]рйя[приголосний. Вправи базуються на слухово-вимовній основі. У кожній вправі навчального характеру (початкові вправи на усвідомлення правила) мають бути вимова звукової ситуації, звуковий (частковий або повний) й звуко-буквений аналізи її, що передують записові слова. Отже, лінгводидактична основа вивчення правила – слухо-вимовна з послідовним застосуванням звуко-графічного зіставлення: бу

Удругому) позначається на письмі буквами]і[, ]е[, ]у[, ]а[, який разом з голосним (]й[ між приголосним та голосним (як це було в першому випадку), учневі необхідно усвідомити, що приголосний – кінцевий звук префікса, що корінь має починатись звуком ]й[випадку маємо фонетико-морфологічне написання. Аналіз орфограми за характером свідчить, що під час засвоєння її важливі вміння розрізняти голосні та приголосні звуки в слові, зіставляти звуковий та буквений склади слова (фонетичний аспект); визначати будову слова, префікс (морфологічний аспект). Крім умінь розрізняти серед звуків у слові і вимовляти звук я, ю, є, ї.Отже, лінгводидактична основа вивчення правила –фонетико-морфологічна. Це означає, що, крім орфоепічних вправ й різних форм звукового і звуко-буквеного аналізів та синтезу, графічних зіставлень (як це було у першому випадку), додаємо аналіз слова за будовою (морфемний розбір), роботу над спільнокореневими.

Залежно від визначеної лінгводидактичної основи визначаються лінгводидактичне спрямування теми в різних класах й способи вивчення матеріалу; методи, прийоми, форми та засоби навчання.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Навчання іноземних мов 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.