План

1. Основні та факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з іноземної мови.

2. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції

3. Методика формування іншомовної лексичної компетенції

4. Етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

5. Поняття «потенціальний словник», назвіть його джерела, типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

6. Методика формування іншомовної граматичної компетенції

7. Мета і зміст навчання інтонації, охарактеризуйте типи і види вправ для формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок.

8. Поняття «активний» і «пасивний» граматичний мінімум. Типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного мінімуму.

Лексичний мінімум засвоюється поетапно. У процесі ОВОЛОДІННЯ виділяють такі етапи: 

1) етап ознайомлення учнів з новими ЛО, на якому відбувається формування знань про лексичну систему ІМ, правил користування нею, семантизація ЛО (розкриття значення ЛО), демонстрація особливостей її використання; 

2) етап автоматизації дій учнів з новими ЛО (формування навичок), яка відбувається на рівні: 

а) словоформи, вільного словосполучення, фрази/ речення, 

б) понадфрази (діалогічної або монологічної єдності) і мікротексту.

Способи семантизації поділяють на дві групи: перекладні та безперекладні.

До перекладних способів відносять: 

однослівний переклад (bird – птах, salt – сіль); 

багатослівний переклад (go – йти, їхати, летіти, пливти; 

пофразовий переклад (цей спосіб застосовується в інтенсивних методах, див. відповідний розділ); 

тлумачення значення і / або пояснення ЛО рідною мовою.

До безперекладних способів розкриття значень іншомовних ЛО відносяться: 

1) наочна семантизація шляхом демонстрації предметів, малюнків, жестів, рухів тощо; 

2) мовна семантизація за допомогою: 

а) контексту, ілюстративного речення / речень; 

б) зіставлення однієї ЛО з іншими відомими ЛО – за допомогою антонімів і зрідка синонімів 

в) дефініції – опису значення нової ЛО за допомогою уже відомої 

г) тлумачення значення ЛО іноземною мовою ( sir – a respectful term to address a man;


4. Етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

Автоматизація дій учнів з новими ЛО активного словника. Система вправ:

- імітація ЗМ; 

- лаконічні відповіді на альтернативні запитання вчителя;

- підстановка у ЗМ; 

- розширення ЗМ; 

- відповіді на інші запитань;

- самостійне вживання ЛО у фразі/речення; 

- об'єднання ЗМ у понадфразові єдності - діалогічну та монологічну.

Некомунікативні вправи:

а) на засвоєння форми і значення ЛО:

- повторення слів, словосполучень і мовленнєвих кліше за вчителем/диктором з виділенням наголосу, важкого звука, звукосполучення;

- згадування і називання слів з певною орфограмою, афіксом тощо;

- групування слів за різними формальними ознаками: словотворчими компонентами, частинами мови тощо;

- розташування слів у алфавітному порядку;

- згадування та називання усіх видових понять при називання родового поняття;

- вибір з ряду слів того слова, що відповідає (не відповідає) даній темі;

- заповнення пропусків у реченнях відповідними словами;

- називання слова зо його дефініцією або зображенням;

- вибір синоніма /антоніма/еквівалента рідною мовою.

б) на засвоєння сполучуваності слів:

- складання словосполучень з окремих слів;

- розширення речення за рахунок означень до виділених іменників. Додатків до дієслів-присудків тощо;

- називання іменників, які можуть вживатися з певним дієсловом, прикметників – з даним іменником;

- вилучення з ряду слів слова, яке не поєднується з ключовим словом;

- знаходження еквівалентів у рідній мові до даних сталих словосполучень іноземної мови.

Автоматизація дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенціального словників. Некомунікативні:

- заповнення пропусків у тексті при читанні, що розвиває здатність до прогнозування;

- співвіднесення багатозначного слова у даному контексті з його еквівалентами в рідній мові;

- вибір значення багатозначного слова, наявного у контексті, з кількох даних значень;

- визначення значення підкресленого багатозначного слова у даному контексті за словником;

- визначення значення фразеологізму за словником;

- вибір ключових слів у реченні/абзаці;

- знаходження у тексті інтернаціоналізмів;

- визначення значень незнайомих слів за їх компонентами;

- визначення значення похідних слова, утворених від відомих коренів за допомогою відомих афіксів;

- визначення нових значень багатозначних слів за контекстом;

- здогадка про значення незнайомого слова за контекстом.


5. Поняття «потенціальний словник», назвіть його джерела, типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

Активний і пасивний словниковий запас утворюють так званий наявний або реальний словник, який служить основою для формування потенційного (потенціального) словника. На відміну від наявного словника, що включає знайомі лексичні одиниці, які учні вживають для вираження своїх думок або для сприймання ірозуміннядумок інших людей, потенціальний словник складають ті незнайомі слова, про значення яких читач або слухач може здогадатися, зустрівшися з ними при читанні або аудіюванні.

В методиці до потенціального словника відносять:

1) інтернаціональні слова, подібні за звучанням і написанням та за значенням до слів рідної мови;

2) похідні та складні слова, що складаються з відомих учням компонентів;

3) конвертовані слова;

4) нові значення відомих багатозначних слів;

5) слова про значення яких учні можуть здогадатися за контекстом.

Частину слів учні можуть зрозуміти без звертання до допоміжнихматеріалів, якщо їх ознайомити з деякими прийомами самостійного розкриття значень слів:

- створених за допомогою відомих учням основ суфіксальних похідних, таких, як writer, teacher, singing, drawing, friendly і т. п.;

- складних слів: head-teacher, water-lily, raincoat і т. п.;

- великої кількості слів одного кореня з українськими: statue, alphabet, aquarium, platform і т. п.;

- багатозначних слів, які можутьматизовсім інше значення

Лексичні одиниці, аналогічні перерахованим, вважаютьджереламипотенціального словника.

З цією метою застосовуються переважно некомунікативні (рецептивні та рецептивно-репродуктивні) вправи, тому що учень зустрічається насамперед з формою ЛО, а її значення він має зрозуміти, виконавши певні дії та операції, а саме:

– заповнення пропусків у тексті при читанні, що розвиває здатність до прогнозування;

– співвіднесення багатозначного слова у даному контексті з його еквівален­тами в рідній мові; – вибір значення багатозначного слова, наявного у контексті, з кількох даних значень; – визначення значення підкресленого багатозначного слова у даному контексті за словником; - визначення значення фразеологічного виразу за словником: – вибір ключових слів у реченні, абзаці, тексті; – знаходження в тексті незнайомих слів, що передають додаткову інформацію; ­– знаходження в тексті слів, що виражають позитивну або негативну характеристику тощо;

– знаходження в тексті інтернаціональних слів; - підбір до даних інтернаціональних слів відповідних еквівалентів рідної мови; - визначення значень незнайомих складних слів за їх компонентами (наприклад, англ.: snowman-сніговик); - визначення значення похідних слів, утворених від відомих коренів:

з допомогою відомих афіксів (наприклад, англ.: helpless – безпомічний);

– визначення значення незнайомих слів, утворених за конверсією (наприклад, англ.: water - вода, to water – поливати); – визначення нових значень відомих багатозначних слів за контекстом;- здогадка про значення незнайомого слова, словосполучення за контекстом 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Навчання іноземних мов 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.