План

1. Основні та факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з іноземної мови.

2. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції

3. Методика формування іншомовної лексичної компетенції

4. Етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

5. Поняття «потенціальний словник», назвіть його джерела, типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

6. Методика формування іншомовної граматичної компетенції

7. Мета і зміст навчання інтонації, охарактеризуйте типи і види вправ для формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок.

8. Поняття «активний» і «пасивний» граматичний мінімум. Типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного мінімуму.

1. Основні та факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з іноземної мови.

Засоби навчання

Це важливий невід'ємний компонент навчального процесу з іноземної мови в середніх навчальних закладах. Засоби навчання іноземної мови розподіляються на

основні та допоміжні;

для вчителя і для учня;

технічні та нетехнічні.

В ідеалі усі засоби мають бути представлені в навчально-методичному комплексі (НМК) В такому разі НМК і є основним засобом навчання у всій повноті його компонентів: підручника, книжки для вчителя, лінгафонного практикуму, комп'ютерних програм, комплекту слайдів, діафільмів, аудіо- та відеокасет, таблиць тощо.

Ті засоби, які вчитель використовує додатково до основних засобів навчання, вважають допоміжними: спеціально підібрані серії малюнків, виготовлені вчителем роздавальні навчальні картки, таблиці, схеми, а також ілюстровані журнали, афіші, фотографії та ін.

Усі засоби навчання іноземної мови призначені для вчителя (Державний стандарт; Програми з іноземної мови,книга для вчителя;посібник для позакласної роботи, набір фоно- і відеофонограм, таблиць, малюнків, збірник вправ, магнітна дошка, набір слайдів, діафіль) і для учня (підручник, книжка для читання, довідники, словники, роздавальний навчальний матеріал,)

Технічні засоби навчання (ТЗН) - ті засоби, що потребують використання технічної апаратури. Інші засоби є нетехнічними. Серед технічних засобів навчання, методика яких досить ретельно розроблена, виділяють відеограму, фонограму, відеофонограму

Останнім часом досить активно розробляється методика використання комп'ютерних програм, які набувають сьогодні все більшого застосування.

Використання будь-яких засобів навчання має бути узгодженим з усією системою навчання іноземної мови, співвідноситись з її принципами і цілями. Це означає, що дії учнів, наприклад, при роботі з ТЗН, мають бути вмотивованими, вправи повинні зумовлювати зверненість та ситуативність, які є характерними для реального процесу спілкування.


2. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції

Фонетична компетенція – це здатність людини до коректного артикуляційного та інтонаційного оформлення своїх висловлювань і розуміння мовлення інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних навичок, знань і фонетичної усвідомленості. Успішність формування ФК залежить від рівня сформованості фонетичних навичок, обсягу отриманих і засвоєних знань про фонетичну сторону мовлення і динамічної взаємодії цих складників на основі загальної мовної та фонетичної усвідомленості.

Фонетична навичка – це автоматизована репродуктивна або рецептивна дія, яка забезпечує коректне звукове й інтонаційне оформлення власного мовлення та адекватне сприймання звукового й інтонаційного оформлення мовлення інших.

Метою навчання фонетичного матеріалу і є формування цих навичок.

Слухо-вимовна навичка – це навичка коректної вимови усіх фонем у потоці мовлення та їх адекватного розуміння у процесі сприйняття мовлення інших людей.

Ритміко-інтонаційні навички – навички інтонаційно і ритмічно правильного оформлення мовлення і розуміння мовлення інших людей.

Основними вимогами до вимови учнів є фонетиматичність (правильність фонетичного оформлення мовлення, щоб воно було зрозумілим для співрозмовника) і швидкість.

Вимоги до вимови учнів визначають, виходячи з принципу апроксимації, тобто наближення до правильної вимови. З цією метою обмежується обсяг фонетичного матеріалу, що вивчається, а також допускається деяке зниження якості вимови окремих звуків та інтонаційних моделей. Апроксимована вимова - це така вимова, в якій, як і в літературній вимові, відсутні фонологічні помилки, але яка, на відміну від літературної вимови, допускає нефонологічні помилки, тобто такі, що не заважають розуміти усні висловлювання та прочитане вголос цією мовою.

Вправи для навчання вимови іншомовних звуків можна поділити на дві основні групи: 

а) вправи в рецепції 

б) вправи в репродукції/продукції.

Вправи на рецепцію звуків. Ці вправи націлені на розвиток фонематичного слуху учнів. (Мовленнєвий, або фонематичний слух - це здатність розрізняти звуковий склад мовлення і синтезувати значення при сприйманні мовлення.).

Як правило, це некомунікативні вправи на впізнавання, диференціацію та ідентифікацію.

Вправи на впізнавання нового звука/звукосполучення серед інших, наголошеного слова, складу тощо. Вчитель пропонує учням послухати слова (фрази, римівки, віршик), в яких є новий звук.- підніміть руку/сигнальну картку або плесніть у долоні, коли почуєте звук (...)- порахуйте, скільки разів у реченні /римівці/ вірші трапиться звук. Вправи на диференціацію звуків, які учні можуть сплутати, не розрізнити. Вони виконуються на рівні окремих слів або коротких речень. - послухайте пари слів і визначте, чи однакові в них а) перші приголосні звуки; б) останні приголосні звуки; в) голосні в середині слова тощо. Вправи на ідентифікацію звука, мета яких розпізнавати звук як відомий з певними характеристиками. Учні мають прослухати та ідентифікувати звуки. - Послухайте слова із звуками (...) і (...). Кожного разу піднімайте картку з відповідним транскрипційним значком або червону картку для звука [...], зелену - для звука [...].


3. Методика формування іншомовної лексичної компетенції

Лексична компетенція – це здатність людини до коректного оформлення своїх висловлювань і розуміння мовлення інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних навичок, знань та лексичної усвідомленості.

Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична одиниця, яка може бути не лише словом, але й сталим словосполученням і навіть так званим «готовим реченням».

Розрізняють рецептивні та репродуктивні лексичні навички. Рецептивні навички – це навички сприймання й розуміння ЛО в усному та писемному мовленні, а саме: – впізнавання, диференціації та ідентифікації усної і письмової форм ЛО; – співвіднесення ЛО з відповідним об’єктом чи явищем; – обґрунтованої здогадки про значення ЛО.

Під репродуктивними навичками розуміють навички використання ЛО в усному чи писемному мовленні, що передбачає: ƒ виклик ЛО із довготривалої пам’яті; ƒ відтворення ЛО у зовнішньому мовленні; ƒ миттєве сполучення ЛО з іншими словами, що утворюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності; ƒ вибір відповідного стилю (офіційний/неофіційний).

Активний лексичний мінімум – це ЛО, якими учні користуються для вираження своїх думок в усній і письмовій формі, при говорінні та письмі, а також розуміють думки інших при аудіюванні та читанні. Пасивний лексичний мінімум – це ЛО, які учні розуміють під час сприймання думок інших в усній (аудіювання) і письмовій формі (читання).

До потенціального словника відносяться: 

1) інтернаціональні ЛО, подібні за звучанням і/ або написанням та значенням до ЛО рідної мови; 

2) похідні та складні слова, що складаються з відомих учням компонентів; 

3) конвертовані слова; 

4) нові значення відомих багатозначних слів; 

5) ЛО, про значення яких учні можуть здогадатися за контекстом. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Навчання іноземних мов 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.