План

1. Предмет і завдання курсу «українська мова за професійним спрямуванням»

2. Поняття літературної мови

3. Поняття державної мови

4. Мова професійного спілкування, як функціональний різновид української літературної мови

5. Мовна, мовленнєва, професійна комунікативна компетенція

6. Мовні норми

7. Лексичні та граматичні норми

8. Роль Котляревського та Шевченка у формуванні української літературної мови

9. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

1. Предмет і завдання курсу «українська мова за професійним спрямуванням»

Головне завдання вищої школи - готувати висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писемній її формах. Даний курс передбачає продовження формування національно мовної особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, вивчення особливої фахової мови.

Предмет вивчення курсу є СУЛМ професійної сфери.

Завдання курсу - сформувати:

- мовну компетенцію майбутніх фахівців (знання і практика оволодіння нормами літературної професійної мови);

- навички самоконтролю за дотрим.мовних норм у спілкуванні;

- вміння й навички оптим.мовної поведінки у проф.сфері.

- стійкі навички усного й писемного мовлення професійної специфіки;

- навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів;

Вивчаючи курс студенти знають:

-що таке фахове спілкування, його етапи й роль у проф..діяльності, термінологію майб.спеціальності, призначення й структура ділових документів, стійкі комутативні компетенції, навички, постуговуваня вербальними і не верб.засобами комунікації.

Мета курсу-сформувати у майб.спеціалістів проф..зорієнтовані уміння й навички досконалого володіння укр.літ.мови у фаховій сфері.


2. Поняття літературної мови

Українська мова - це єдина національна мова українського народу. Укр.мова є держ.мовою в Україні, держава забезпечує всебічний розвиток і функціонув.укр.мови в усіх сферах сусп..життя на всій території України.

На грунту укр.нац. мови формується і розвивається укр.літ. мова.

Літер.мова-це унормована, регламентована, відшліфована форма існування загально нар.мови, що обслуговує різноманітні сфери сусп..діяльності людей: держ. Та громадс.установи, пресу, худ.літ., науку, театр, освіту та побут людей.

Це найв.форма існування мови і має такі ознаки:

-унормованість –наявність усталених мовних форм;

-уніфікованість (стандартність)- зберігає свою цілісність та єдність;

-наддіалектність – функціонує без будь-яких обмежень на всій терит.україни, але допускає її регіональне варіювання.

-поліфункціональність- маючи усну і писемну форму охоплює всі сфери комуні кат.практики суспільства за допом. Мовно виражальних засобів;

-стилістична диференціація (розвинена система стилю);

Літерат.мова – реалізується в усній та писемній мовах, кожна з них має свої особливості та специфіка функціонування. Писемна форма: державна, політична, господарська, наукова і культурна сфери діяльності. Усна: безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничо-професійні потреби суспільства.


3. Поняття державної мови

Укр.мова - це єдина національна мова українського народу. Відповідно до ст..10 Конституції України, прийнятої Верховною радою 28 червня 1996 року -укр. мова є держ.мовою в Україні, держава абезпечує всебічний розвиток і функціонув.укр.мови в усіх сферах сусп..життя на всій території України.

Державна мова це закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах держ.укправління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Українська мова за професійним спрямуванням

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.