Проблеми формування навиків діалогічного мовлення на основі логічних ситуацій

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 100

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ. 10

1.1 Аналіз проблеми формування діалогічного мовлення у науково-методичній літературі. 10

1.2 Діалог у навчанні іноземної мови як домінуюча форма навчального спілкування. 22

1.3. Врахування особливостей діалогічного мовлення при формуванні навиків комунікативної компетенції. 34

1.4. Логічна ситуація як засіб розвитку креативного мислення. 40

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ. 47

2.1. Система вправ для навчання діалогічного мовлення. 47

2.2. Моделювання комунікативних ситуацій та його експериментальна перевірка. 56

2.3. Формування навиків діалогічного мовлення на ситуативній основі. 61

ВИСНОВКИ 81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 84

ДОДАТКИ 88

ВСТУП

В сучасних умовах розвитку українського суспільства виникає необхідність виховання особистості, здатної не тільки на репродуктивну діяльність, але й на прийняття нестандартних рішень, здатної постійно до самовдосконалення, самовиховання і саморозвитку, тобто особистості творчої, здатної знайти своє місце в житті.

Ця проблема ще більше актуалізується, коли мова йде про навчання і виховання підростаючого покоління, про інтелектуальний потенціал нації. А сучасний стан міжнародних зв'язків України, вихід її у європейський та світовий простори, вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у зв'язку з розвитком міжнародних відносин зростає.

Саме іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє орієнтуватись і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається. У зв'язку з цим стає актуальною позиція, за якої здатність зрозуміти представника іншої культури залежить не тільки від коректного використання мовних одиниць, але й від особливих умінь розуміти норми його культури, у тому числі мовленнєвої поведінки у різноманітних ситуаціях спілкування.

Державний стандарт середньої освіти, основні положення «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання». «Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі» розглядають іноземну мову не лише як засіб міжкультурного спілкування, але й і як своєрідний інструмент пізнання іншої культури та пропаганди власної, що сприяє духовному взаємозбагаченню, підвищує рівень гуманітарної освіти.

Основні освітні завдання гарантуються Конституцією України, знайшли відображення в Законах України про розвиток освіти. Так, у Державній національні програмі « Освіта » (Україна 20 ст.) зазначається, що освіта спрямована на формування інтелектуального потенціалу нації, всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.

У законі України «Про освіту» визначаються завдання: готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами. Визначені завдання враховані у розробленій «Концепції національного виховання», мета якої полягає в наповнені навчання і виховання гуманітарним змістом.

Це означає, що сучасні умови розвитку суспільства, продовжують пошуки і розробку нової стратегії освіти, завдання інноваційного характеру, що ґрунтуються на особистістно - орієнтованому процесі навчання, виховання.

Таким чином, державні документи про освіту й виховання, спрямовують педагогічні колективи на перегляд форм і методів своєї діяльності, на перехід від навчально - дисциплінарної до особистістно - зорієнтованої моделі навчання і введення в структуру своєї діяльності рефлексивного, креативного компоненту.

Виходячи з вище сказаного, відповідальність у цьому викладача іноземної мови цілком реальна і велика, а навчання іноземної мови, як засобу між культурного спілкування, засобу вербального порозуміння громадян різних країн є надзвичайно актуальним.

Зазначене зумовило необхідність уточнень функцій іноземної мови, визначило стратегічні напрямки процесу оволодіння нею, перегляду методів, прийомів і засобів навчання.

Концепція навчання іноземних мов у середній 12 річній школі увібрала в себе всю сукупність узагальнених методичних положень щодо раціональної організації навчально - виховного процесу згідно вимог, заданих соціальним замовленням і затвердженими відповідними державними органами освіти. Вона передбачає опору на фундаментальні досягнення сучасних - Дидактичної, психологічної та методичної наук, враховуючи й те, що різні точки зору функціонують на основі взаємодоповнюваності та набувають максимальної ефективності за певних умов організації навчального процесу. Концепція дає нам розуміння її як специфічної сфери застосування відповідно як і державні стандарти та навчальні програми.

Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом між- культурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Ця мета передбачає досягнення школярами такого рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у межах визначених комунікативних сфер, тематики ситуативного мовлення та на основі вивченого мовного та мовленнєвого матеріалу.

Важливими напрямками комунікативної компетенції є уміння здійснювати усномовленнєве спілкування ( у монологічній та діалогічній формі). Оскільки діалог являється домінуючою формою навчального спілкування, його навчанню приділяється велика увага. Введення інноватики в навчально - виховний процес зумовило підвищений інтерес до пошуку форм і методів навчанню діалогічного мовлення, втілення принципу ситуативності та тематичності організації навчального матеріалу. Це створює умови для адекватного здійснення ідеї комунікативності за змістом оволодіння мовою відбувається у межах тем, визначених програмою, а основною формою організації спілкування є мовленнєва ситуація.

Чинною програмою передбачено такі сфери спілкування як: «Особистість»; «Публічна»; «Освітня»;. Визначено тематику ситуативного мовлення: «Я; Моя сім'я; Друзі;»; «Харчування»; «Охорона здоров'я»; «Кіно і театр»; «Спорт»; «Німеччина»; «Україна»; «Шкільне життя».

Для здійснення навчально-виховних завдань, що стоять перед іноземною мовою важливо сформувати такі мовленнєві функції: розповідати про людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події, характеризувати якості особистості, вчинки людей, порівнювати предмети, вчинки, розповідати про свої захоплення, уподобання, запитувати та надавати інформацію, аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку, розпитувати з метою роз'яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей, пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію, висловлювати свої враження, почуття, емоції, надавати схвальну(несхвальну) оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям, просити і давати поради, пояснення, допомогу.

Здійснення таких мовленнєвих функцій є важливою основною для формування загально навчальної компетенції. Відповідно до комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови, пріоритет слід надавати комунікативній спрямованості завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування.

В основній школі (5-9 класи) розпочинається етап систематичної й послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням.

Чіткіше проявляються функції іноземної мови як засобу між культурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Зростає доля самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають навчальне спілкування до реальних умов.

Враховуючи сучасний розвиток міжнародних зв'язків між державами і завдання що впливають із основних державних і освітніх документів, які стоять перед закладами освіти, в тому числі у навчанні іноземних мов, було звернуто особливу увагу на формування комунікативної компетенції учнів, зокрема, розвитку діалогічного мовлення, як домінуючої форми навчального спілкування. Необхідність розв'язання зазначених завдань, прагнення інтегрувати в єдине русло позитивні надбання різних методичних систем, інтенсифікація навчально - виховного процесу, вироблення власного досвіду формування комунікативної компетенції, зумовило вибір магістерського дослідження: « Логічна ситуація та самостійний діалог німецькою мовою на середньому ступені навчання в ЗОШ»

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що діалогічне мовлення є домінуючою формою навчального спілкування. З метою кращої організації навчання діалогічного мовлення, посилення мотиваційної діяльності учнів, виробленню вміння спілкуватись у будь - яких ситуаціях висловлювання і дії спрямовувати в логічному, креативному руслі, вміння проводити підсумкову рефлексію, ми поставили актуальність даної теми в основу науково - експериментального дослідження.

Об'єктом дослідження є процес навчання іноземної мови, формування комунікативної компетенції.

Предмет дослідження: педагогічні, науково методичні умови формування діалогічного мовлення на ситуаційній основі.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці сутності діалогічного мовлення як домінуючої форми навчального спілкування.

Гіпотеза дослідження: навчальна логічна ситуація - сукупність життєвих умов, що спонукає до висловлювання думок, сприяє розвитку діалогічного мовлення.

Завдання дослідження:

1. На основі вивчення наукової методичної літератури визначити стан досліджуваної проблеми установити й осмислити понятійно -категоріальне поле дослідження.

2. Виявити сутність характеристики формування діалогічного мовлення в різних видах реальних і уявних ситуацій.

3. Розробити умови, при яких покращуються формування діалогічного мовлення під час вивчення іноземної мови в основній ланці загальноосвітньої школи.

4. Здійснити дослідно - експериментальну перевірку моделі формування діалогічного мовлення на ситуативній основі.

Теоретичну основу дослідження складають теоретичні положення про діалогічне мовлення як вид мовленнєвої діяльності, мовні особливості діалогічного мовлення, структуру діалогу, труднощі в оволодінні діалогічним мовленням, моделювання комунікативних ситуацій під час навчання діалогу, його розвиток на логічній креативній основі, (В.А. Бухбіндера, Е.П.Шубіна, В.О. Артемова, О.О. Леонтєва, А. Хорнбі, Й.М. Берман, Є.М. Розенбаум, М.С. Балабайко, H.A. Дадикіної, С.Ю. Ніколаєвої, Т. І. Тучкової, A.A. Панова та ін, ); парадигма особистістно- зорієнтованого навчання і виховання (І. Бех, А. Бойко, Є. Бондаревська, І. Якиманська).

Методи дослідження: для розв'язання поставлених завдань використовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів.

На етапі теоретичного пошуку застосовувались історіографічний, порівняльний, системно - логічний методи моделювання й удосконалення педагогічного досвіду.

Емпіричне дослідження здійснювалося з використанням діагностичних (інтерв'ювання, бесіда, узагальнення положень) та експериментальних методів (константу вальний і формувальний експеримент).

Організація дослідження: теоретична та експериментальна робота проходила у декілька етапів. На науково - підготовчому етапі формулювалася тема дослідження, здійснювався аналіз літературних джерел, розроблялися вихідні позиції дослідження, узагальнювались власні досягнення педагогічної роботи.

На основному етапі відбувалась експериментальна перевірка робочої гіпотези, з'ясовувалась сутність характеристики формування діалогічного мовлення на основі логічних ситуацій в умовах інноваційного підходу до навчання іноземної мови, визначались умови його формування та відбулась апробація.

На завершальному етапі проводиться аналіз результатів дослідницько - експериментальної роботи, розроблялись методичні рекомендації.

Експериментом було охоплено 110 учнів 5-9 класів Цеценівського НВК, Шумського району, Тернопільської області.

Наукова новизна дослідження: підбір системи вправ для навчання діалогічного мовлення на основі логічних ситуацій.

Теоретичне значення дослідження полягає в дослідженні суті логічних ситуацій та діалогічного мовлення.

Практична значимість дослідження полягає у виробленні комунікативних умінь під час навчання самостійного діалогічного мовлення на ситуативній основі.

Одержані результати можуть бути використані в практиці навчання іноземної мови на середньому ступені навчання загальноосвітніх закладів.

Структура магістерського дослідження: робота складається із вступу, двох розділів, висновку і списку використаних джерел.

Повний обсяг роботи 100 сторінок.

Робота містить 4 таблиці, 1 рисунок, 12 додатків.

Закрити

Проблеми формування навиків діалогічного мовлення на основі логічних ситуацій

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.