Семантичні і структурні особливості перекладу англійської ділової кореспонденції українською мовою

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 81

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 2

Основна частина. 6

Розділ I. Особливості ділової кореспонденції та їх види в англійській та українській мовах. 6

1.1. Підстиль ділової кореспонденції в межах офіційно-ділового стилю в англійській та українській мовах. 6

1.2. Лексичні засоби вираження в підстилі ділової кореспонденції англійської та української мов 14

1.3. Структурно-синтаксичні засоби вираження англійської та української ділової кореспонденції. 18

Розділ II. Лексико-стилістичні особливості перекладу англійської ділової кореспонденції українською мовою. 22

2.1. Переклад кліше. 22

2.2. Переклад канцеляризмів та скорочень. 28

Розділ III. Структурно-семантичні особливості перекладу англійської ділової кореспонденції українською мовою. 36

3.1 Особливості передачі форми документа 36

3.2. Переклад синтаксичних конструкцій. 52

3.3 Пунктуація. 56

Висновки 63

Бібліографія 65

Додатки 67

Вступ

Актуальність теми.Дана тема стала актуальною вже давно, коли виникла проблема щодо правильного перекладу та оформлення ділової кореспонденції на міжнародному рівні, оскільки протягом відомої історії розвитку міжнародна ділова кореспонденція перекладалася з російської мови на англійську та навпаки. З часів незалежності України ділова кореспонденція ведеться українською мовою. Тема варта уваги тому, при перекладі ділової кореспонденції виникають труднощі, навітьоскільки сучасні підручники ділового мовлення не дають вичерпну інформацію про правильність укладання та перекладу ділового листа. Актуальною дана тема є для перекладачів, тому що при перекладі ділової кореспонденції з англійської мови на українську необхідно пам’ятати про деякі характерні особливості двох мов і типові випадки вживання сталих виразів, кліше, які щене повністю стандартизовані в українській мові і дуже часто перекладаються шляхом калькування з російської, що є зовсім неправельним.

На теперішній час правильність перекладу ділового листа, оформлення та підбір специфічної лексики, яка фігурує під час спілкування, під час переписки між діловими партнерами є цілком доцільним. Дана галузь науки, як вивчення особливостей перекладу танаписання ділового листа, повинна розвиватися і надалі так як в українській мові особливості формування та переклад ділової кореспонденції досі не є сформульованими. Дивлячись на те, що зараз існує величезна кількість зв’язків з іншими країнами і розвиваються далі, то переклад,написання, оформлення ділового листа може відіграти велику роль в самих відносинах ділових партнерів. Невірний переклад, оформлення ділового листа може призвести до непорозуміння та навіть до того, що лист може не потрапити до отримувача через невірне написання адреси. Зовнішні торгівельні договори, які заключаються підприємствами, організаціями, які приймають участь у зовнішньо-економічній діяльності, вважаються прийнятими лише при дотримуванні писемної форми та лише за умови підписання двома уповноваженими за це особами.

Предмет дослідження.Семантичні та структурні особливості перекладу англійської ділової кореспонденції на українську мову.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є англомовні тексти ділової кореспонденції та переклад їх українською мовою.

Мета та конкретні завдання.Завдання полягає у розгляді та вивчення специфіки підстилюділової кореспонденції в межах офіційно-ділового стилю в англійській та українській мовах, розглянути лексичні засоби вираження в підстилі ділової кореспонденції англійської та української мов. Розглянути структурно-синтаксичні засоби вираження англійської та української ділової кореспонденції. Лексико-стилістичні особливості перекладу англійської ділової кореспонденції українською мовою. Розглянути особливості перекладу кліше, канцеляризмів та скорочень. Дослідити структурно-стилістичні особливості англійської ділової кореспонденції українською мовою на прикладі особливостейпередачі форми документа,перекладу синтаксичних конструкцій.

Матеріал дослідження.Матеріалом даного дослідження являються листи організацій, підприємств, листи з електронної пошти та факс, та їх переклади виконані перекладацькими агентствами, що являється різновидом ділової кореспонденції.

Наукова новизна роботи.Наукова новизна роботи полягає полягає у тому, що на основі англійської ділової кореспонденції та її перекладу на українську розглянути проблеми, які виникають при перекладі, розглянути відмінності та проаналізувати. Уточнити та перевірити правила перекладуанглійської ділової кореспонденції українською мовою.

Теоретичне значення. У дослідження ми робимо спробу проаналізувати, систематизувати та узагальнити наявні дослідження з проблемами семантично структурних особливостей перекладу англійської ділової кореспонденції українською мовою.

З інтенсивним розвитком підприємницької діяльності за останній час в нашій країні та зі створенням спільних підприємств зростає кількість зовнішньоекономічних та науково-технічних зв’язків. Будь-яка форма ділового співробітництва між суб’єктами підприємницької діяльностіпотребує постійного обміну інформацією.

Практичне значення роботи. На основі теоретичних досліджень та результатів даного практичного дослідження розкрити проблеми, які виникають при перекладі ділової кореспонденції. Дослідження полягає у тому , що його результати можуть бути використані у вузівських загальних иа спеціяльних курсах з теорії і практики перекладу, лексикології, граматики англійської та українських мов.

Апробація роботи. Дипломне дослідження є продовженням курсової роботи.Апробація роботи здійснювалась на семінарських заняттях зпереддипломної практики на підсумковій конференції ( та частково обговорена при захисті курсової роботи на тему„Стилістичні особливості ділового листа англійською мовою”

Положення, що виносяться на захист. При захисті дипломної роботи слід розкрити наукову новизну даної роботи та актуальність вивчення теоретичної проблеми стилістичних та структурних особливостей перекладу англійської ділової кореспонденції на українську мову.

У більшості випадків при перекладі кліше з англійської на українську виникає проблема підбору відповідника. Дуже часто переклад кліше відбувається шляхом калькуванням, що є недопустимим. Акцентувати на специфічній лексиці ділової кореспонденції, як відображення ділового стилю та на семантико - структурних особливостях при перекладі англійської ділової кореспонденції на українську мову.

Мова це не просто відображення дійсності в свідомості людини, а перш за все найважливіший засіб спілкування між людьми. Звідси все її характерне значення: це мова людини та з цього випливає, що мова органічно пов’язана з мисленням; це засіб спілкування між людьми, тобто це суспільне явище, яке слухає та говорить – даний процес двосторонній. Одне з таких видів мовлення є графічним. Лист і є відображенням такого спілкування.

Якщо виникла потреба перекласти лист з англійської мови на українську, перш за все потрібно прочитати даний лист повністю, щоб зрозуміти головну ідею послання, а потім потрібно проглянути чи немає в листі зайвих слів, які ускладнюють розуміння листа. Потрібно перевірити чи вірно оформлений лист, як краще лист почати та закінчити. Якщо виникають певні сумніви щодо вибраного виразу чи слова, краще перевірити за словником. Слід перевірити чи вірно за змістом розставлені розділові знаки.

Структура роботи. Дана дипломна робота складається зі вступу, основної частини, яка складається зтрьох частин, та висновку. Дипломна робота містить розділи, які відображають стилістичні відмінності у написанні ділового листа та як правильно вести ділове листування із закордонними партнерами, знайомить зі структурою ділових листів, наводить приклади та варіанти їх використання. Тому що діловий лист повинен бути створений відповідно до встановлених чітких норм. В листі багато прийнятих мовних зворотів та виразів, які постійно використовуються при створенні різних запитів, пропозицій, виражені подяки, претензії.

Закрити

Семантичні і структурні особливості перекладу англійської ділової кореспонденції українською мовою

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.