Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 74

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ I. Місце перифраз у лексико-фразеологічній системі сучасної польської мови  8

1.1. Загальне поняття та визначення терміну «фразеологія». Об’єкт фразеології 8

1.2. Поняття перифрази в сучасному мовознавстві 13

1.3. Складність понятійної бази терміну «перифраза». 17

1.4. Загальні погляди на значення перифрази. 19

1.5. Функції перифрази. Значення цих функцій. 22

1.6. Види перифраз. Основна класифікація. 26

1.7. Інші класифікації перифраз. 28

Висновок до першого розділу. 29

Розділ II. Лінгвістичний опис та аналіз функціонування перифраз в польській мові 30

2.1. Перифрази у системі парадигматичних відносин польської лексики та фразеології 30

2.2. Фразеологічні серії (моделі) у перифразах польської мови. 49

2.3. Алфавітний перлік перифраз. 55

Висновки. 70

Список використаної літератури. 73

Вступ

Геополітичні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, тягнуть за собою зміни в житті людей, що не можуть не відображатися в мові. Мова являє собою цілий світ. Вона не просто вбирає в себе все багатство культури і являється її хранителем, але й володіє сильним потенціалом, здатним в певних умовах сформувати потрібну точку зору, заставити побачити проблему в певному ракурсі, викликати бажаючу реакцію [14, c.44].

Мовлення ніколи не було сухим та черствим засобом передачі інформації і ми завжди шукаємо різні способи прикрасити своє мовлення, додати йому більш благородний відтінок, що найбільш помітно в літературі.

Такими способами завжди виступали різні стилістичні засоби, які допомагали більш точніше виразити думку, розбавити сухість, монотонність мовлення. Іноді хочеться щось сказати, але не простою назвою предмета, а своєрідним, більш красивим словом, щоб додати йому якусь піднесеність.

Феномен перифрази викликав інтерес з часів античності, коли увагу риториків притягнули видозміни одного і того ж змісту, співвіднесені з сферою інтерпретації, наслідування, вторинного відображення сенсів, форм, образів. Поняття перифрази спочатку співвідносилося з виявленням вторинних трактувань. Такий підхід зумовив дуже широке пояснення терміну "перифраза" в загальнокультурному значенні. Він став використовуватися, як універсальне позначення широкого діапазону перетворень, від перекладення змісту літературних творів до твору інструментальних концертних п'єс, грунтованих на темах відомих музичних творів [ 5, с.35].

У мові постійно збагачується не тільки словниковий склад, а й форми вираження думки і почуття, удосконалюються прийоми і засоби мовного викладу. До джерел збагачення виражальних ресурсів мови належать і перифрази — описові звороти, які вживаються замість звичайної назви особи, предмета, явища.

Кожен предмет володіє безліччю ознак, він може бути позначений конкретним набором своїх властивостей чи одним із них, але різні висловлення будуть мати різне значення, як різну інформацію про предмети. Описове найменування дає мовцю великий вибір мовних засобів для позначення об’єкта, що є дуже суттєвим для створення виразного мовлення.

Перифразу можна також вважати одною з механізмів забезпечення цілісності тексту. Виразність перифрази полягає в тому, що вона завжди має елемент певної загадки, яку читачеві необхідно відгадати для того, аби зрозуміти про що йдеться в ній. Не останню роль у виразності цього прийому відіграє й елемент словесного прикрашення описуваного предмета. Загадка і прикраса у перифразі повинні мати свої межі, за якими зміст без додаткового коментаря може залишитися незрозумілим для читача [14, c.46].

У мовознавстві перифрази недавно стали предметом докладного дослідження / в науковій літературі ще немає єдиної думки про те, до якої галузі мовознавства вони належать. Також немає підстав вважати перифрази явищем синтаксису, як твердять окремі дослідники. Описуване мовне явище не граматичне, а лексичне, пов'язане з фразеологією і лексикологією — із розвитком нових значень окремих слів і словосполучень.

Цілісне значення перифрази здебільшого мотивується значенням слів-компонентів, які не втрачають своїх лексичних значень, і розкриваються в процесі мовлення. Поява перифрази стимулюється, як правило, позамовними факторами. Вона виникає у зв'язку з бажанням мовця дати предметові, явищу чи дії певну емоційну оцінку або у зв'язку з певними евфемістичними причинами. А також мовними — з необхідності уникнути повторень тих самих слів, зворотів. Найчастіше перифрастичний вислів з'являється внаслідок індивідуально-авторського бачення світу, стаючи особливою назвою тільки в процесі мовлення, у певній мовній тканині твору. Перифрази обов'язково передають оцінку тому, що вони називають, і ніколи не становлять собою звичайних лексичних паралелізмів до існуючих назв. Отже, вони відіграють велику стилістичну роль. Їх, іноді, називають ще різновидами синонімів. Але перифрази мають свої специфічні ознаки: мають не близьке, а тотожне значення із словом, яке можуть заступати, а з лексичними паралелізмами перифрази різнить те, що вони обов'язково є оцінними, емоційно-експресивними назвами. Перифраза, виражена кількома словами, передає одне поняття, становить собою семантично неподільне словосполучення [14, c.47].

Так, перифрази з відтінком урочистості характерні для наукового стилю, мови. Перифрази з виразним емоційно-експресивним» поетичним забарвленням найчастіше вживаються в художній мові. У публіцистиці, у мові преси функціонують перифрази з відтінками урочистої піднесеності. Перифрази бувають індивідуально-авторські і загальномовні, або традиційні.

Активізація перифраз в сучасній польській мові викликана насамперед піднесенням загальної культури мови, бажанням мовців образно, емоційно виражати свої думки. Свідченням цьому є, по-перше, поява синонімічних перифраз і, по-друге, виникнення омонімічних.

Перифрази активно функціонують у всіх стилях і жанрах сучасної польської літературної мови, виступаючи важливим засобом урізноманітнення, емоційно-стилістичного збагачення мови. Щоправда, при зловживанні і вони перетворюються в словесні штампи, особливо на шпальтах газет[14, c.40].

Перифраза являється універсальним засобом виразності в тексті чи мовленні, являє собою образну назву географічних термінів, які мають в своїй семантиці яскраву культурно-історичну інформацію, являються засобом, що формує позитивне чи негативне відношення до предмету чи особи, що описується. Знайомлячись з такими мовними явищами, ми збагачуемо свій словниковий запас.

Актуальність теми дипломної роботи пов’язана із вживанням та функціонуванням в мові таких одиниць, як перифраза. Мова змінюється та потребує постійного дослідження, а використання перифраз також міняється у зв’язку зі зміною епох, еволюції мови та інших причин. Тому їх вивчення допоможе глибше зрозуміти значення, навчить легше використовувати в своєму мовленні чи письмі.

Мета роботи полягає в тому, щоб описати перифрази та окреслити основні особливості їх вживання в польській мові.

Для досягнення мети вирішуються наступні завдання:

1. Визначити поняття перифрази.

2. Розглянути погляди вчених-лінгвістів та проаналізувати цю одиницю маркування мовлення.

3. Виявити функціональні особливості перифрази.

4. Класифікувати перифрастичі словосполучення на основі думок різних вчених.

5. Здійснити лінгвістичний опис перифраз в польській мові.

Як об'єкт дослідження розглядається сам перифрастичний зворот.

Предметом дослідження є особливості вживання перифрази в польській мові.

Матеріалом для дослідження послугували: Bańko M. Słownik peryfraz czyli wyrażeń omownych, а також різні контексти вживання перифраз вибрані з інтернет-публікацій.

У дослідженні застосовуються такі методи та методики:

- методика спостереження для виявлення досліджуваних фактів мови, їх ознак і відмінностей;

- методика опису для фіксації спостережуваних мовних явищ, а також для виявлення подібностей і відмінностей;

- статистична методика для проведення кількісної оцінки спостережуваних мовних явищ;

- описовий метод для опису та аналізу значень перифраз;

- структурний метод для дослідження відносин, зв'язків, залежностей між перифразою і контекстом, а також функції та значення її в конкретному реченні.

Теоретичне значення даної роботи полягає в тому, що дослідження особливостей вживання перифрастичних зворотів дозволить виявити ступінь вживаності і значущості окремих перифраз в польській мові.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути корисні при вивченні польської мови, зокрема при вживанні перифраз, а також при написанні робіт художнього, газетного або публіцистичного стилю польською мовою.

Структура дипломної роботи складається з вступу, двох розділів з висновками по кожному розділі, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі розглядається актуальність теми, ставиться мета роботи, описуються завдання, визначаються об'єкт і предмет дослідження, називаються матеріали і методи дослідження.

Перший розділ містить основні теоретичні положення, на які спирається подальше дослідження. Грунтуючись на роботи, вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі лінгвістики викладається сутність досліджуваної проблеми.

Другий розділ містить власне дослідження особливостей вживання перифраз, їх функціонування в мові. В якості висновку представлені основні висновки, зроблені на підставі проведеного дослідження.

Закрити

Перифрази як засоби вторинної номінації в сучасній польській мові

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.