Порівняльна характеристика прислів'їв та приказок в польській та англійській мовах

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 73

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ

Розділ І. Становлення фразеології як лінгвістичної дисципліни

Розділ ІІ. Класифікація фразеологізмів

a)класифікація фразеологізмів в сучасній польській мові

b)класифікація фразеологізмів в сучасній англійській мові

Розділ ІІІ. Прислів’я та приказки

a) Пареміографія як частина фольклору

b) Природа прислів’їв та приказок

c) Класифікація паремій

d) Фразеологізми із значенням „Робота – лінь”

e) Фразеологізми із значенням „Наука – неуцтво”

f) Фразеологізми із значенням „Багатий – бідний”

g) Фразеологізми із значенням „Кохання – сім’я”

h) Фразеологізм із значенням „Друг – ворог”

i) Фразеологізми із значенням „Розумний – дурень”

j) Фразеологізми із значенням „Слово – мовчання”

k) Фразеологізми із значення „Характеристика людини – стосунки між людьми”

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Зіставна фразеологія як лінгвістична дисципліна – один з самих молодих напрямків в сучасному мовознавстві. Фразеологічна одиниця (ФО) займає особливе місце серед номінативних одиниць будь-якої мови. Однак серед інших номінативів фразеологізми – найбільш інформативні з точки зору лінгвокраїнознавства та лінгвокультурології експресивно-оціночні одиниці мови. Опанування багатою національно-культурною інформацією, зосередженою в ФО, необхідно для адекватного розуміння та використання мовленнєвих структур в процесі комунікації носителів різних лінгвокультур. В процесі розвитку мови в семантиці ФО накопичуються та отримують відображення факти та явища культури народу – носителя тої чи іншої мови.

Серед багатьох важливих проблем теорії міжмовних відносин виділяється за своєю виключною значністю проблема зіставного типологічного вивчення мов. Зіставлення є обов’язковим мисленнєвим та пізнавальним прийомом в усіх науках.

Сучасна лінгвістична типологія не можлива без зіставлення фразеологічного складу. Особливий інтерес в цьому плані викликає зіставне вивчення соматичної фраземії різностуктурних мов.

До початку ХХІ ст. вже був накопичений деякий досвід зіставного опису фразеології російської, англійської та німецької (Ю.А.Довгополов), узбецької, німецької, англійської (А.І.Ісаєв), російської та кіргізької (А.О.Каршиманов), російської та англійської (М.Джордж), російської та туркменської (О.Назаров), російської та чуваської (В.І.Орлова), російської та узбецької (Я.Р.Раджабов), російської та болгарської (С.Є.Саїдова) та інші. Але не дивлячись на це, вирішені далеко не всі проблеми пов’язані з зіставним вивченням фразеології.

Дане дослідження зорієнтоване на зіставний опис прислів’їв та приказок в польській та англійській мовах. Концептуальною базою двостороннього опису служать основні поняття загально-лінгвістичної і сучасної фразеологічної теорії.

Актуальність передприйнятого дослідження зумовлена необхідністю розробки ряду ще не вирішених проблем зіставного аналізу фразеологічних систем польської та англійської мов та виявлення в них як загального, подібного так і національно-специфічного. Існування загальних та відмінних властивостей ФО англійської та польської мов має лінгвістичне і ексралінгвістичне пояснення. Для розкриття цих структурних і семантичних особливостей в кожній мові крім безпосереднього зіставлення, необхідне глибоке теоретичне осмислення цих явищ.

Вибір прислів’їв та приказок для дослідження пояснюється не тільки їх широким вживанням в повсякденному житті, але й їх образністю, експресивністю, антропоцентризмом, відображенням в них особливостей духовного та матеріального життя народу.

До того ж питання зіставного аналізу польських та англійських ФО відносяться до числа маловивчених. Показником мало розробленості є те що по цій проблемі не має спеціального монографічного дослідження.

Стан розробки проблеми

Проблему зіставного вивчення мов розробляли такі дослідники: Левченко О.П. “Без еквівалентна російська і українська фразеологія з ономастичним компонентом”, Селинцев А.М. «Славянское языкознание», Солодуб Ю.П. “предикативно-именные фразеологические обороты со значеним колективной оценки лица в современном русаком языке”, монкола Янина “Сопоставительный аналіз внешнеторговой терминологии в русаком и польськом языках ” та інші.

Новизна дослідження

В даному дослідження проводиться класифікація польським та англійським прислів’їв та приказок (за темами “робота - лінь”, “Наука-неуцтво”, “Багатий - бідний”, “Кохання – сім’я ”, “Друг - Ворог”, “Розумний - дурень”, “Слово-мовчання”, “Характеристика людини – стосунки між людьми”), виявляються їх парадигматичні зв’язки, визначаються їх внутрішні форми та образи.

Практична і теоретична цінність

Дане дослідження може бути застосованим у курсах сучасної лексикології.

Об’єктом дослідження

Антропоцентричні прислів’я та приказки (на тему темами „Робота - лінь”, „Наука - неуцтво”, „Багатий – Бідний”, „Кохання – Сім’я”, „Друг – Ворог”, „Розумний – Дурень”, „Слово – Мовчання”, „Характеристика людини - Стосунки між людьми”).

Предмет дослідження

Структурні та семантичні властивості прислів’їв та приказок в польській та англійській мовам в їх зіставленні.

Мета та завдання роботи

1. Зробити класифікацію прислів’їв та приказок в польській та англійських мовах.

2. Визначити синонімічні та антонімічні зв’язки паремійних фразеологізмів.

3. Описати особливості лексичного складу, граматичної та синтаксичної структури паремій в логічній класичній групі.

4. Визначити їх внутрішні форми та образи.

Методи та прийоми дослідження.

Закрити

Порівняльна характеристика прислів'їв та приказок в польській та англійській мовах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.