Проблема мотивованості топонімів в порівняльному аналізі топонімічних назв Англії і США

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 58

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

Вступ. 3

Основна частина. 6

Розділ 1. Принцип історизму, як основи дослідження топонімічних систем на синхронічному та діохронічному рівнях. 6

1.1. Соціально-історичні та мовні чинники формування сучасної топонімічної  карти Англії 6

1.2. Проблема іншомовних впливів на створення сучасної американської топонімії 17

Розділ 2. Синхронічне дослідження мотивованості / немотивованості англійських  та американських топонімічних назв з точки зору їх семантики. 52

2.1. Основні характеристики простих топонімів. 53

2.2. Морфологічні особливості складних топонімів. 60

2.3. Структура та форми складених топонімів. 67

Висновки. 57

Бібліографія. 59

Вступ

Актуальність проблеми. Топоніми є джерелом вивчення історії народу. Вони включають в себе звуки та слова, які вже не вживаються в сучасній мові. Їх вивчення дає можливість зрозуміти розвиток мови. Історії відомі факти, коли вимерлі народи залишили слід лише в географічних назвах (кельтські, грецькі і римські назви в Європі, Азії і Африці).

Довкола кожного топоніму накопичувалось кілька легенд, які передавались з покоління в покоління. Але все ж, топонімія – наука дуже молода, і її активною термінологією оперують лише з початку 80-х років минулого століття, а до цього часу систему термінів навіть не було розроблено.

З новою хвилею вивчення іноземних мов пожвавився інтерес до історії зарубіжних країн. Люди, які займаються мовою, хочуть знати більше про країну, мову якої вони вивчають. Коли ми знайомимось з країною, перше, що ми бачимо, не бачивши самої країни, це її карта і топоніми на ній. Матеріалів, які б описували процеси утворення топонімів в англомовних країнах недостатньо, інформація про деякі топонімічні факти проходить кількома абзацами у підручниках і журналах, і є лише кілька тематичних робіт.

Цікавими в цьому відношенні є роботи В. Д. Бєлєнької “Топоніми у складі лексичної системи мови”, Ю. О. Карпенко “Топонімічні варіанти”, В. А. Ніконова “Основи топоніміки”, П. Г. Зеленського “Топоніміка США (індіанська спадщина)” та “Американські ойконіми та гідроніми: походження і значення”.

Що стосується досліджень саме в галузі топоніміки Великобританії та США, то тут ми можемо навести в основному зарубіжних мовознавців і топонімістів. Це англійські вчені Е. Екволл, Д. Фішман, Б. Меллері та інші.

При аналізі походження топонімічних назв, ми звертаємось до матеріалів інших наук – історії, культурології, етнографії, географії, а також до досліджень топонімічних систем інших країн. Значний інтерес для нас представляють і такі праці, як “Давньоскандинавські топоелементи в складі геонімів узбережжя Британії” Ю. А. Завгороднєва, “Функціонування топонімів в художній літературі” К. М. Ірісханової, “Варіанти топонімів і етнонімів в США” В. А. Сквознікової тощо.

У більшості праць недостатньо чітко аналізуються та висвітлюються соціокультурні аспекти функціонування топонімічних назв. Виходячи з факту недостатньої розробленості проблеми лінгвокраїнознавчого аналізу топонімічних назв, обмаль інформації та глобальності і важливості вивчення проблеми, темою даного дослідження ми обрали проблему мотивованості топонімів в порівняльному аналізі топонімічних назв Англії і США. Зважаючи на масштабність проблеми і в зв’язку з неможливістю в межах дипломної роботи дати характеристику топонімічним системам всіх англомовних країн, об’єктом дослідження нашої роботи є сучасні топонімічні карти Великобританії та США.

Предметом дослідження є лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти утворення топонімів на різних територіях в різні періоди історичного розвитку цих країн.

Мета дослідження – спираючись на порівняльний розгляд спеціально виділеної частини лексики, встановити фактори, під впливом яких в цих англомовних країнах, при існуванні єдиної певної основи, складаються по суті різні топонімічні системи.

Мета дослідження зумовила визначення конкретних завдань:

1). Охарактеризувати процес взаємодії кельтської давньоскандинавської, латинської, французької мов в ході створення топонімічної системи Англії;.

2). Визначити характер впливу на топоніміку США індіанської, голландської, іспанської, німецької та французької мов; .

3). Зробити порівняльний аналіз семантики простих топонімів Англії і США;

4). Визначити ступінь мотивованості / немотивованості англійських та американських складних топонімів;

5). Дослідити структурно семантичні особливості складених топонімів.

В дипломній роботі застосовано такі методи дослідження: порівняльно-історичний аналіз, що дозволяє виявити тенденції в еволюції питання, що розглядається, і визначити закономірності, обумовлені етапами його розвитку; класифікація; систематизація; зіставний метод аналізу результатів вирішення проблеми, що досліджується.

Важливе значення для розуміння проблеми дослідження мало вивчених наукових праць відомих російських, українських та англійських вчених з питань мовознавства взагалі і топоніміки Великобританії, США, зокрема (Бєлєнькая В. Д., Карпенко Ю. О., Никонов В.А., Реформатський А.А., J.Fishman, E. Ekwall).

Вірогідність результатів дослідження забезпечується ретельним вивченням наукової літератури; її багатостороннім аналізом; відповідністю методів меті, об’єктові та предмету дослідження; грунтовним вивченням топонімічної карти Великобританії і США.

Теоретичне значення та наукова новизна дослідження полягає в спробі виділити певні системні елементи у топоніміці Великобританії і США, в систематизації точок зору науковців на семантичну структуру топонімів, у дослідженні домінантного впливу англійської топоніміки на формування “молодих ” топонімічних систем у визначенні ступеню мотивованості англійських та американських топонімів.

Практична значущість роботи полягає в тому, що її результати не тільки дають інформацію про лінгвістичний факт, але й допомагають тому, хто вивчає іноземну мову, зрозуміти національно-історичні особливості цього факту – особливості, які є характерними для іншої соціокультури. Тому матеріали роботи можуть бути використані у шкільному та вузівському практичних курсах англійської мови, у лекційних курсах з лінвокраїнознавства, лексикології, історії англійської мови, а також у деяких спецкурсах.

Поставлені мета та завдання дослідження визначили структуру даної дипломної роботи, яка складається з вступу, двох розділів, висновків та бібліографії, яка нараховує 58 одиниці.

Закрити

Проблема мотивованості топонімів в порівняльному аналізі топонімічних назв Англії і США

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.