Новітні Інтернет-технології в контексті формування мовної компетенції з іноземних мов

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 69

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Дидактичні функції мережі Інтернет в процесі навчання іноземних мов. 7

1.1 Цілі та можливості використання Інтернету як засобу навчання. 7

1.2 Дидактичні завдання та мережа Інтернет. 10

1.3. Інтернет і моделі навчання. 14

Розділ ІІ. Автентичні матеріали мережі Інтернет в навчальному процесі 17

2.1 Інтернет на уроці 17

2.2 Інтернет в позакласній роботі 27

Розділ ІІІ. Теоретико-методологічні аспекти дистанційного навчання. 34

3.1 Головні принципи дистанційного навчання. 34

3.2 Світоглядний аспект дистанційного навчання. 35

3.3 Синхронні системи дистанційної освіти. 39

3.4 Асинхронні системи дистанційної освіти. 41

Висновки. 44

Список використаної літератури. 47

Додатки. 52

Вступ

Багаторічний досвід роботи науковців іноземних мов у сфері використання новітніх технологій і методик навчання, а також постійне оновлення змісту і технічно-методичного забезпечення учбового процесу призвів до створення раціональної і гнучкої системи навчання, в якій широко застосовуються інформаційні технології. Це створює ряд нових можливостей реалізації принципу комунікативної спрямованості у навчанні іноземних мов.

В сучасному навчальному процесі поряд із системним традиційним навчанням застосовуються інтенсивні методи, включаючи методи сугестії, театральної педагогіки, рольових і ділових ігор, технічних засобів навчання, а особливо комп’ютерних технологій.[17]

У зв’язку з комп’ютерізацією усіх сфер людської діяльності використання комп’ютерних технологій в процесі навчання різних дисциплін у вузі, в першу чергу іноземній мові, є особливо актуальним[16]

Використання спеціалізованих програмних навчальних комплексів дозволяє у повній мірі реалізувати комунікативно-функціональний підхід до мови і мовного спілкування, так як комп’ютерне середовище сучасних навчальних програм є мультимедійною і включає в себе можливості інтерактивного об’єднання різних видів інформації в одній комп’ютерній навчальній програмі.

На основі цих моделей відбувається формування і закріплення навиків іншомовного мовлення, які і визначають ступінь мовної компетенції учнів. На відміну від традиційних форм навчання, в яких основний вектор навчання спрямований на накопичення суми знань, тут створюються умови для успішного оволодіння навичок, які і є найважливішою складовою у навчанні іноземних мов.

Невід’ємною складовою цього процесу є використання мережі Інтернет, як потужного освітнього, так і мотивуючого засобу. Студенти виявляють неабиякий інтерес до роботи у всесвітньому інформаційному просторі, так як на сьогодні це – найдосконаліший засіб комунікації.

Освічена людина повинна володіти інформацією у своїй галузі. Сучасні засоби зв’язку з партнерами, доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет вимагають достатньо вільне володіння не тільки комп’ютерними технологіями, але й іноземними мовами. Це реальність, з якою доводиться рахуватись, і, мабуть, одна з причин, з якої ЮНЕСКО оголосив наступне сторіччя століттям поліглотів. Пріоритетна цінність в столітті інформатизації – інформація. Шлях до успіху в багатьох галузях – доступ до інформації і уміння працювати з нею, зрозуміло, не тільки на рідній мові.

Основна мета в навчанні іноземних мов це – формування комунікативної компетенції, вся решта цілей (освітня, виховна, розвиваюча) реалізується в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативна компетенція в сучасному її розумінні передбачає формування здібностей до міжкультурної взаємодії.У наш час саме ця мета є важливою будь-яким категоріям учнів, студентів, що вивчають іноземну мову. Навіть якщо подальша спеціалізація випускника не пов’язана із зарубіжними поїздками, контактами з іноземними фахівцями, користування всесвітньою мережею Інтернет стає все більш необхідною умовою отримання і передачі інформації з будь-якої спеціальності.[20]

Специфіка предмету « іноземна мова » полягає в тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземній мові є не основи наук, а способи діяльності – навчання різним видам мовної діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню, письму. У відповідності ж з психологічною теорією навчання будь-якому виду діяльності відбувається в процесі її виконання, дій і операцій, з нею пов’язаних.[19] Тому для навчання учнів різним видам мовної діяльності необхідно надати практику кожному учню в тому виді мовної діяльності, яку він в даний відрізок часу опановує. В основі формування умінь у будь-якому виді іншомовної мовної діяльності лежать слухомоторні навики. Отже, пріоритет в навчанні іноземній мові належить усним вправам. В цьому основна специфіка предмету і основна складність викладання, особливо якщо йдеться про формування умінь говоріння. [20]

Слід мати на увазі і ще одну особливість предмету « іноземна мова ». Навчати мовній діяльності можна лише в спілкуванні, живому спілкуванні. А для цього потрібен партнер. Комп’ютерна програма, CD – ROM диск, якими б інтерактивними при цьому вони не були, можуть забезпечити лише квазіспілкування (тобто спілкування з машиною, а не з живою людиною). Виняток становлять комп’ютерні телекомунікації, коли учень вступає в живий діалог (письмовий або усний) з реальним партнером – носієм мови. Крім того, комунікативна компетенція, як ми бачимо, найтіснішим чином пов’язана з лінгвістичною, а також з культурознавчою, зокрема із країнознавчою компетенцією. Отже, система навчання іноземній мові повинна бути побудована так, щоб учням була надана можливість знайомства з культурою країни мови, що вивчається. Необхідно навчити школярів поважати цю культуру, тобто бути здатним до міжкультурної взаємодії.

Мета роботи - дослідити сферу використання новітніх Інтернет технологій в сучасному освітньому процесі, зокрема у контексті формування мовної компетенції іноземних мов. Звернути увагу на найефективніші засоби та систематизувати можливості їх впровадження в навчанні. Звідси випливють і завдання нашої роботи:

- визначити цілі використання Інтернету у навчальному процесі;

- визначити можливості Інтернету для навчання іноземних мов;

- дослідити механізми практичного застосування матеріалів мережі Інтернет;

- узагальнити та визначити переспективи розвитку дистанційної освіти;

- систематизувати переваги впровадження Інтернет технологій у сучасну систему освіти;

- класифікувати наявні технічні і дидактичні засоби навчання іноземним мовам;

- визначити методологічну базу і практичні рекомендації для впровадження Інтернет технологій в навчальному процесі.

Об’єктом нашого дослідження є формування мовної компетенції з іноземних мов за допомогою інтенсивних методів, а предметом – новітні інформаційні засоби, засновані на Інтернет технологіях та комп’ютерних програмах.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше питання впровадження комп’ютерних технологій в навчанні іноземних мов розглядається на основі системного підходу; аналізуються нові оригінальні системи і форми навчання, побудовані на інформаційних технологіях; узагальнюється теорія і практика використання Інтернет технологій у навчанні іноземних мов; формується цілісна теорія технології навчання іноземних мов, що базується на сучасних комп’ютерних технологіях; розглядаються нові підходи до розробки і комплексного використання технічних засобів у навчальному процесі.

Теоретичною основою нашого дослідження стали праці таких відомих науковців: Андреев А. А,Ахаян А.А., Басова Н.В, Бондар В., Жалдак М.И.,Кан-Калик В.А., Карамышева Т .В, Китайгородская Г.А., Леонтьев А.А, Машбиц Е.И., Петровская Л.А., Полат Е.С., Рабинович Ф.М,. Сахарова Т.Е.,ChickeringArthurW., EhrmannStephenC., FarrelGlen, HigginsJohn, ParrishD.V., ParrishA.W.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Новітні Інтернет-технології в контексті формування мовної компетенції з іноземних мов

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.