План

1. Мова SQL. Функціональні можливості SQL

2. Базові оператори мови SQL та особливості їх запису

3. Оператори мови визначення даних

4. Оператори мови маніпулювання даними

Список використаної літератури

1. Мова SQL.Функціональні можливості SQL

SQL (Structured query language — мова структурованих запитів) — декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних і її модифікація, система контролю за доступом до бази даних. Сам по собі SQL не є ні системою керування базами даних, ні окремим програмним продуктом.

SQL – це діалогова мова програмування для здійснення запиту і внесення змін до бази даних, а також управління базами даних. Багато баз даних підтримує SQL з розширеннями до стандартної мови. Ядро SQL формує командна мова, яка дозволяє здійснювати пошук, вставку, обновлення, і вилучення даних, використовуючи систему управління і адміністративні функції. SQL також включає CLI (Call Level Interface) для доступу і управління базами даних дистанційно.

Перша версія SQL була розроблена на початку 1970-х років у IBM. Ця версія носила назву SEQUEL і була призначена для обробки і пошуку даних, що містилися в реляційній базі даних IBM, System R. Мова SQL пізніше була стандартизована Американськими Держстандартами (ANSI) в 1986. Спочатку SQL розроблялась як мова запитів і управління даними, пізніші модифікації SQL створено продавцями системи управління базами даних, які додали процедурні конструкції, control-of-flow команд і розширення мов. З випуском стандарту SQL:1999 такі розширення були формально запозичені як частина мови SQL через Persistent Stored Modules (SQL/PSM).

Функціональні можливості SQL

SQL використовується для реалізації всіх функціональних можливостей, які надаються СКБД. До них належать:

1. Організація даних. SQL надає користувачу можливість змінювати структуру зображення даних, а також встановлювати відношення між елементами бази даних.

2. Обрання даних. SQL надає користувачу або додатку можливість вилучати з бази даних інформацію, яка міститься в ній та користуватися нею.

3. Обробка даних. SQL надає користувачу або додатку можливість змінювати базу даних, тобто додавати до неї нові дані, а також знищувати або модифікувати існуючі дані.

4. Керування доступом. За допомогою SQL можна обмежити можливості користувача по обранню та зміні даних та захистити їх від несанкціонованого доступу.

5. Сумісне використання даних. SQL дозволяє координувати сумісне використання даних користувачами, які працюють паралельно, для того щоб вони не заважали одне одному.

6. Цілістність даних. SQL дозволяє забезпечити цілістність бази даних, захищаючи її від руйнування з-за неузгоджуваних змін або відмови системи.


2. Базові оператори мови SQL та особливості їх запису

Оператори мови SQL можна умовно розділити на чотири підмови:

- мова визначення даних (Data Definition Language – DDL);

- мова маніпулювання даними (Data Manipulation Language – DML);

- мова управління даними (Data Control Language – DCL);

- мова управління транзакціями (Transaction Control Language – TCL).

Базові оператори мови SQL наведено в табл. 1.1

Таблиця 1.1

Базові оператори мови SQL

Підмова Назва оператора Призначення
DDL CREATE TABLE створення таблиці
ALTER TABLE зміна структури таблиці
DROP TABLE видалення таблиці
DML SELECT вибірка з вмісту таблиці
INSERT порядкове додавання даних в таблицю
UPDATE модифікація даних таблиці
DELETE видалення рядків таблиці
DCL GRANT надання прав користувачу
DENY явна заборона для користувача
REVOKE відміна заборони/дозволу користувачу
TCL BEGIN TRANSACTION початок транзакції
COMMIT збереження змін, внесений транзакцією
ROLLBACK відкат, повертає вміст таблиці БД в її початковий стан, зафіксований останньою командою COMMIT

Перш, ніж детально розглянути приклади використання операторів мови SQL, варто ознайомитися з особливостями їх запису.

У кожного об'єкту в БД є унікальне ім'я. Відповідно до стандарту ANSI/ISO, в SQL імена повинні містити від 1 до 18 символів, починатися з літери і не містити пропуски або спеціальні символи пунктуації. У стандарті SQL2 максимальне число символів в імені збільшене до 128, при цьому на практиці в різних СУБД дозволене використання в іменах таблиць спеціальних символів. Тому для підвищення переносності краще робити імена порівняно короткими і уникати використання в них спеціальних символів.

Стандарт ISO SQL не підтримує такі формальні терміни, як відношення, атрибут і кортеж. Замість них використовують терміни таблиця, стовпець, рядок.

Оператор SQL складається з зарезервованих слів, а також зі слів, що визначаються користувачем. Зарезервовані слова слід записувати саме так, як зазначено в стандарті, і не можна розбивати на частини для переносу з одного рядка на інший. Слова, визначені користувачем, задаються самим користувачем (у відповідності з певними синтаксичними правилами) і являють собою імена різних об'єктів бази даних – таблиць, стовпців, представлень, індексів і т.д.

Хоча в стандарті це не зазначено, однак у багатьох діалектах мови SQL вимагають завдання в кінці оператора деякого символу, що позначає закінчення його тексту; як правило, з цією метою використовується крапка з комою (;).

Більшість компонентів операторів SQL не відчутно до регістру. Одним важливим виключенням з цього правила є символьні літерали – дані, які повинні вводитися точно так, як були введені відповідні їм значення, що зберігаються в базі даних. Наприклад, якщо в базі даних зберігається значення прізвища ‘ІВАНОВ’, а в умові пошуку вказано символьний літерал ‘Іванов’, то цей запис не буде знайдений. Всі нечислові значення даних завжди повинні бути взяті в одинарні лапки, а всі числові дані не повинні бути взяті в одинарні лапки. Нижче наведено приклад використання літералів для вставки даних в таблицю.

Оскільки мова SQL має вільний формат, окремі оператори SQL і їх послідовності будуть мати більш зручний для читання вигляд при використанні відступів і вирівнювання. Рекомендується дотримуватися наступних правил:

- кожна конструкція в операторі повинна починатися з нового рядка;

- початок кожної конструкції має бути позначено таким же відступом, що і початок інших конструкцій оператора;

- якщо конструкція складається з декількох частин, кожна з них повинна починатися з нового рядка з деяким відступом відносно початку конструкції, що буде вказувати на їх підпорядкованість.

Найчастіше для визначення формату операторів SQL використовують розширену форму системи позначень BNF (Backus Naur Form – форма Бекуса-Наура), відповідно до якої:

- прописні літери використовуються для запису зарезервованих слів;

- рядкові літери використовуються для запису слів, що визначаються користувачем;

- фігурні дужки визначають обов'язковий елемент, наприклад {а};

- квадратні дужки визначають необов'язковий елемент, наприклад [а].

Багато крапок (...) використовується для вказання необов’язкової можливості повторення конструкції від нуля до декількох разів.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Основні оператори мови SQL

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.