Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПІДГОТОВКА ДАНИХ. 6

1.1. Вхідні дані. 6

1.2. Побудова послідовності вхідних даних, що використовуються. 6

1.3. Проектування інформаційної системи за вхідними даними. 7

1.4. Постановка завдань до проекту. 9

РОЗДІЛ II. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ. 11

2.1 Вибір програмного забезпечення із обґрунтуванням. 11

2.2 Створення необхідних об’єктів з описанням. 12

РОЗДІЛ III. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ. 19

3.1 Інтерфейс програми. 19

3.2 Робота з даними. 20

3.2 Відбір даних за критеріями. 24

3.4 Організація виводу даних на друк. 29

ВИСНОВОК.. 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 31

КОД ПРОГРАМИ.. 32 

ВСТУП

Для виконання курсової роботи я вибрав таку тему: «Доходи та витрати фермерського господарства». Саме фермерське господарство є одним з основних ланок агропромисловості.

Агропромислова інтеграція закономірно веде до формування агропромислового виробництва, під яким слід розуміти перехід від традиційного відокремлення господарсько-виробничих зв'яз­ків між окремими елементами технологічного процесу до їх орга­нічного поєднання та організаційного оформлення в певні міжга­лузеві структури. Сільське господарство і промисловість, об'єд­нуючись, створюють новий вид первинної ланки господарського механізму — АПВ, яке вже не можна віднести ні до аграрного, ні до промислового виробництва.

Для України агропромислове виробництво — одна з найбільш життєво важливих і водночас найскладніша сфера матеріального виробництва. «Агропромислове виробництво поєднує в собі на основі різних господарсько-виробничих зв'язків усі стадії одер­жання, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції. Ці міжгалузеві зв'язки являють собою сукупність погоджених орга­нізаційно-технічних дій учасників спільної діяльності. їхня голов­на мета — не тільки забезпечення єдності кінцевих зусиль, а й дотримання пропорційності, синхронності дій, оптимального ре­жиму роботи всіх ланок інтегрованого виробництва».

АПВ, таким чином, набуває властивих йому ознак та особли­востей, оскільки являє собою певні організаційно-господарські структури єдиного технологічного процесу. Отже, особливостями АПВ слід вважати таке:

1. Це багатогалузеве виробництво, яке створюється для одер­жання цілком конкретних кінцевих продуктів. Можна стверджу­вати, що саме в АПВ природно склалися певні аграрно-про­мислові «тандеми», наприклад, молочне скотарство — молочний (масло-, сир-) завод; зернове господарство — механізований тік, сушильний цех, елеватор, крупорушка, млин, хлібозавод, комбі­кормовий завод та ін. Без взаємин вони просто не можуть розви­ватися.

2. У структурі АПК центральне місце посідає сільське господарство з його значною залежністю від грунтово-кліматичних умов і сезонністю виробництва.

3. Сільське господарство є основним споживачем ма­теріально-технічних ресурсів промислового походження і водно­час головним постачальником сировини для переробних галузей.

Внутрішньою ознакою АПВ є взаємопроникнення інтересів і формування своєрідної техніко-біологічної системи. Це потребує чіткої координації не лише галузей та підприємств, а й факторів виробництва.

АПВ та його профіль, як ніяка інша сфера матеріального виробництва, визначається спеціалізацією сільського господарст­ва.

На відміну від інших видів діяльності можливості АПВ знач­ною мірою визначаються традиційними навичками населення, демографічною ситуацією, особливостями формування продово­льчого фонду, наявністю незадоволеного попиту, платоспромож­ністю споживачів

4. В умовах ринкових відносин АПВ стає системою подвійної ринкової економіки. Саме тому АПВ ні в якому разі не може обійтися без певної дер­жавної підтримки, державного регулювання товарно-грошових відносин.

5. У стадії зрілого розвитку АПВ характеризується взаємоп­роникненням індустріалізації сільського господарства та аграризації індустрії. Економічною основою досягнення цього є підви­щення купівельної сили сільськогосподарських товарів. Лише на цій основі індустріаліза­ція сільського господарства стає реальністю.

6. АПВ — це не тільки єдине джерело одержання продовольства, а й вирішальний фактор поповнення національного доходу, формування надійних основ відтворювального процесу в народному господарстві. Це визначає необхідність надання розвитку АПВ пріоритетності в економічній політиці держави.

На мою думку, ця тема є актуальною тому, що в наш час, який рухається і не стоїть на місці, все більше впроваджуються сучасні технології. Моє завдання полягає в створенні бази даних, яка б контролювала доходи, витрати та наявність продукції на складі, полегшувала роботу господарства. База даних – це набір файлів (таблиць), в яких знаходиться інформація. Для створення своєї бази даних, я вибрав середовище програмування Delphi, оскільки воно володіє великою базою для створення потужних додатків, які визначаються швидкістю, надійністю, та ефективністю роботи. Delphi – це нащадок Турбо Паскаля, який був випущений для операційної системи CP/M в 1983 році. В лютому 1994 року Турбо Паскаль був перенесений на операційну систему MS-DOS. 

Закрити

Доходи та витрати фермерського господарства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.