План

1. Структура та принципи роботи Windows

2. Антивірусні програми

3. 1С: Бухгалтерія, її функції   

3. 1С: Бухгалтерія, її функції

"1С:Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво й т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до діючого законодавства України.

"1С:Бухгалтерія 8 для України" забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати винятково для ведення бухгалтерського й податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу "1С:Бухгалтерії 8 " включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку й відбиттю даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунку й розрізи аналітичного обліку.

Функціональні можливості

Облік торговельних операцій

В "1С:Бухгалтерії 8" автоматизований облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг, включаючи оптову, комісійну й роздрібну торгівлю.

Всі операції по оптовій і комісійній торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями й постачальниками. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, формляються накладні й рахунки-фактури. Для імпортних товарів ураховуються дані про країну походження й номер вантажної митної декларації.

Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і не автоматизованими торговими точками. Підприємство може вести роздрібну торгівлю з використанням однієї або декількох торговельних точоко, у ролі яких можуть виступати агазини, що перебувають у власності підприємства або взяті в оренду, павільйони, кіоски, орендовані торговельні секції в універсальних магазинах і т.д. "1С:Бухгалтерія 8" забезпечує автоматизацію обліку роздрібних продажів і товарних залишків на кожній торговельній точка. "1С:Бухгалтерія 8" розрахована на те, що торговельні точки підприємства можуть бути забезпечені різними комплектами торговельного обладнання, що торговельні точки можуть різнитися ступенем автоматизированности й автономності.

- Підтримуються різні способи оплати. Можливий облік оплати платіжними картами, банківськими кредитами, готівкою.

- Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця й постачальнику

- Ведеться облік зворотної тари як особливого виду товарно-матеріальних цінностей

- Забезпечується автоматичне відбиття торговельних операцій у бухгалтерському та податковому обліку

- Комісійна торгівля реалізована з мінімальним набором відмінностей від оптової або роздрібної торгівлі

Облік поставок і запасів

Контроль за наявністю й рухом товарно-матеріальних цінностей підприємства — це одне із завдань бухгалтерського обліку, що перетинається із завданнями складського обліку. Це завдання вирішене в "1С:Бухгалтерії 8".

Реалізовано облік матеріалів, продукції й товарів на складах. Товарно-матеріальні цінності враховуються в розрізі позицій номенклатури, партій і складів. Додатково можуть враховуватися митні декларації й країна походження.

Передбачається проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей і автоматична обробка їхніх результатів. За результатами інвентаризації автоматично підраховується різниця між обліковою кількістю (зареєстрованим в інформаційній базі при проведенні документів надходження й відвантаження) і фактичною кількістю цінностей, виявленим у результаті інвентаризації. Після чого оформляються документи списання (у випадку недостачі) або оприбуткування (у випадку виявлення надлишків).

Особливим видом товарно-матеріальних цінностей, використовуваним при відвантаженні й транспортуванні товарів і готової продукції, є зворотна тара. Така тара вимагає обліку, відособленого від обліку інших цінностей. Відомості про зворотній тарі вказуються на спеціальних закладках документів, якими оформляються переміщення цінностях.

В "1С:Бухгалтерії 8" повністю автоматизовані операції надходження й списання товарно-матеріальних цінностей.

Облік виробництва

"1С:Бухгалтерія 8.0" дозволяє враховувати виробничі процеси від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції.

"1C:Бухгалтерія 8" надає наступні можливості:

- облік випуску готової продукції, витрати сировини й матеріалів, незавершеного виробництва; облік власної й давальницької сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;

- облік спецодягу та спецоснастки;

- облік виробничих витрат, розрахунок планової та фактичної собівартості з використанням методів розподілу непрямих витрат;

- облік діяльності допоміжного виробництва;

- облік зворотних відходів.

Розподіл непрямих видатків реалізований не тільки в простих, але й у досить складних господарських ситуаціях. Можна вказати свій спосіб розподілу для кожного підрозділу й кожної статті витрат.

Облік коштів

Ефективний контроль за грошовими потоками, формування оперативної й достовірної інформації, регулювання взаєморозрахунків - невід'ємна умова благополучного існування сучасного підприємства. "1С:Бухгалтерія 8.0" містить підсистему обліку коштів підприємства, що забезпечує формування грошових документів - платіжних доручень, платіжних ордерів, касових ордерів.

Вихідні документи безготівкових грошових платежів можуть бути сформовані як у друкованому, так і в електронному виді. Забезпечено взаємодію зі спеціалізованими банківськими програмами типу "Клієнт банку".

Касова книга формується автоматично.

Передбачено можливість розрахунків банківськими картами, в іноземних валютах, обміну валюти.

Грошові операції автоматично відображаються в бухгалтеському та податковому обліку.

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік - це один із самих відповідальних ділянок діяльності підприємства. Бухгалтери повинні бути забезпечені надійним і ефективним інструментом автоматизації.

Принципи ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в "1С:Бухгалтерії 8 для України", відповідають високим вимогам надійності й ефективності, повністю відповідають українському законодавству й у той же час забезпечують потреби бізнесу.

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до українського законодавства по всіх ділянках обліку:

- операції по банку й касі;

- основні кошти й нематеріальні активи;

- облік матеріалів, товарів, продукції;

- облік витрат і розрахунок собівартості;

- валютні операції;

- розрахунки з організаціями;

- розрахунки з підзвітними особами;

- розрахунки з персоналом по оплаті праці;

- розрахунки з бюджетом.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб у єдиній інформаційній базі. Це буде зручно в ситуації, коли господарська діяльність цих організацій тісно зв'язана між собою: при цьому в поточній роботі можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, власних складів і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Облік податків

В "1С:Бухгалтерії 8" реалізовані всі вимоги діючого податкового законодавства.

У підсистемі розрахунку заробітної плати забезпечене формування паперової й електронної звітності по податках, пов'язаним із заробітною платою. Для розрахунку податків та зборів і формування податкових декларацій використовується регламентована звітність.

"1С:Бухгалтерія 8 для України" дозволяє формувати усі податкові документи: податкові накладні, додатки до них. Реалізовано дві методики розрахунку податкової бази («першої події») по ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів та визначення податкових зобов'язань в кінці періоду. Для контролю коректності податкового кредиту паралельно бухгалтерському ведеться податковий облік запасів.

В "1С:Бухгалтерії 8 для України" підтримуються такі схеми оподаткування:

- загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток і ПДВ);

- спрощена система оподаткування:

- єдиний податок та ПДВ;

- єдиний податок без ПДВ;

- єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Для ведення податкового обліку по податку на прибуток передбачено спеціальний податковий план рахунків. Податковий план рахунків є додатковим, його склад і реквізити є частиною методики податкового обліку, що пропонується 1С. Податковий облік ведеться у розрізі видів діяльності, по яких потрібно вести окремий облік з точки зору податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

"1С:Бухгалтерія 8 для України" дозволяє реєструвати господарські операції, які стосуються обліку по спрощеній системі оподаткування, у книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку. Книга доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

Розрахунок заробітної плати

"1С:Бухгалтерія 8" забезпечує автоматичне нарахування заробітної плати й пов'язаних з нею податків і зборів відповідно до діючого законодавства.

В "1С:Бухгалтерії 8" ведеться облік руху персоналу, включаючи працюючих по сумісництву. При цьому внутрішнє сумісництво підтримується опционально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування уніфікованих форм по праці.

Автоматизовано:

- нарахування зарплати по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку для кожного виду нарахування;

- ведення взаєморозрахунків із працівниками включно з перерахуванням зарплати на карткові рахунки працівників;

- депонування;

- розрахунок визначених законодавством податків по заробітній платі;

- формування звітів (по ПДФО, внески у ФСС).

Регламентована звітність

Підприємство зобов'язане періодично формувати регламентовану звітність — комплекти звітів, порядок заповнення яких установлюється нормативними документами. Прикладне рішення максимально полегшує рішення цього завдання.

До регламентованої звітності ставляться:

- бухгалтерська звітність;

- податкові декларації й розрахунки;

- звіти в соціальні позабюджетні фонди;

- статистична звітність;

- довідки, що представляються в податкові органи;

- декларації про виробництво й оборот алкогольної продукції.

Форми регламентованої звітності періодично змінюються рішеннями державних органів. Фірма "1С" відслідковує ці зміни й надає своїм користувачам можливість оперативного відновлення форм регламентовані звітності у використовуваних конфігураціях. Для відновлення форм використовується ефективний штатний механізм обновлення конфігурації.

Сервісні можливості

«Монітор бухгалтера» дозволяє оперативно та у зручній формі отримувати дані про залишки на поточних рахунках у банку та у касі, про суми дебіторської і кредиторської заборгованості. «Експрес-перевірка» ведення обліку забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки обліку, підказує можливі причини виникнення помилок та дає рекомендації з їх виправлення.

"1С:Бухгалтерія 8 для України" також включає такі сервісні можливості:

повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по усіх об'єктах конфігурації (документах, довідниках тощо);

завантаження курсів валют з Інтернет;

підготовка листа у відділ технічної підтримки;

вбудований поштовий клієнт;

автоматична перевірка та встановлення оновлень "1С:Бухгалтерія 8 для України" через Інтернет.

Засоби швидкого освоєння

«Стартовий помічник» призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою. Послідовно відповівши на питання «Стартового помічника», можна одразу перейти до введення поточних документів.

«Панель функцій» допомагає початківцям освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні задачі. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) подані у вигляді схем роботи та містять візуальне подання послідовності операцій. «Поради користувачам» для самостійного освоєння програми: відображення у програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників та формування звітів.

Версії "1С:Бухгалтерія 8 для України"

"1С:Бухгалтерія 8 для України" випускається у двох версіях, призначених для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку: базова і ПРОФ. Базова версія є аналогом однокористувацької версії ПРОФ "1С:Бухгалтерії 8 для України".

Для освоєння програми "1С:Бухгалтерія 8 для України" та навчання веденню комп'ютеризованого бухгалтерського обліку у системі "1С:Підприємство 8" призначена навчальна версія.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Інформатика та комп'ютерна техніка

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.