Зміст

Про інформаційно-аналітичні системи

Доступ до послуг інформаційно-аналітичних систем

Загальна інформація

Призначення інформаційно-аналітичних систем

Функції інформаційно-аналітичних систем

Нормативно-правове забезпечення

Система ContentNet

Призначення системи ContentNet

Електронний регістр і репозитарій

Функціональні рівні й сервіси системи ContentNet

Персональний ContentNet-Сайт підприємства

Створення інформаційно-аналітичних систем

ContentNet-Сайт галузі/регіону

Організаційні заходи

Робота із сайтом галузі/регіону

Початок роботи

Реєстрація ContentNet-Сайту галузі/регіону

Персональне доменне ім'я ContentNet-Сайт системи

Доступ до службових даних інформаційно-аналітичної системи

Опція “Робочий стіл”

Опція “Відправити документ”

Опція “Одержати консультації”

Додаткова інформація з використання інформаційно-аналітичних систем 

Про інформаційно-аналітичні системи

Інформаційно-аналітичні системи, опис створення яких наведено в даному керівництві, призначені для забезпечення інформаційної підтримки, електронного обміну даними й документами, а також для надання учасникам ринку й органам виконавчої влади маркетингової інформації (каталогів продукції, реєстрів, прайс-аркушів, даних моніторингу, маркетингових досліджень, інформації про тендери, інновації, інвестиції) і аналітичних матеріалів (статистичних даних, аналітичних оглядів, прогнозів, експертних оцінок) для прийняття рішень на корпоративному, а також мікро- і макроекономічних рівнях.

Інформаційно-аналітичні системи розгортаються в мережі Інтернет на базі послуг інформаційно-маркетингових центрів, інтегрують різні інформаційні ресурси, надаючи при цьому можливості по оперативному одержанню інформації з галузей і регіонів, а також забезпечують доступ до різноманітних онлайнових сервісів.

Інтеграція інформації в мережі інформаційно-маркетингових центрів здійснюється на основі електронного регістра ContentNet і електронного репозитарія, що базуються на міжнародному стандарті ebXML. Структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах здійснюється на основі класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).

Доступ до послуг інформаційно-аналітичних систем

Робота з інформаційно-аналітичними системами, що розгортаються на базі мережі інформаційно-маркетингових центрів, можлива при підключенні користувача до мережі Інтернет, а також у телефонному режимі через оператора інформаційно-маркетингового центра або через систему автоінформатора. Доступ до сервісів інформаційно-аналітичних систем через Інтернет здійснюється за допомогою Web-Сайту www.content.net.ua. Для доступу до послуг можуть використовуватися різні термінальні пристрої (персональні комп'ютери, мобільні телефони та ін.).

Загальна інформація

Призначення інформаційно-аналітичних систем

Інформаційно-аналітичні системи розгортаються в рамках виконання Міждержавної програми створення мережі інформаційно-маркетингових центрів по просуванню товарів і послуг на зовнішні й внутрішні ринки для забезпечення інформаційної й операційної підтримки органів виконавчої влади, а також підприємницьких структур, включаючи зовнішньоекономічну діяльність підприємств.

Метою інформаційно-аналітичних систем є надання суб'єктам ринку необхідної інформаційної підтримки, що охоплює онлайновий доступ до постійно актуалізуємої ринкової інформації з галузей і регіонів (загальнодоступної, нормативної, рекламної, маркетингової, спеціалізованої) на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи використання можливостей мережі Інтернет і цифрової телефонної мережі загального доступу. Інформаційно-аналітичні системи забезпечують єдиний інформаційний простір для внутрішньогалузевого й міжгалузевого міжкорпоративного електронного документообігу, електронного обміну даними й створюють інтерфейс для автоматизації ділових операцій на базі міжнародних стандартів. Це дозволяє органам виконавчої влади формувати рішення в області економічної політики галузей і регіонів.

Багатофункціональні інформаційно-аналітичні системи галузі/регіону забезпечують зручний інструмент для рішення стратегічних і оперативних завдань керування економічними процесами. Перевагою цих систем є їхня автономність і здатність диференціації ресурсів під потреби конкретної галузі й конкретного регіону із забезпеченням можливостей взаємодії (інформаційної, операційної, функціональної, логістичної, аналітичної, статистичної) з іншими сайтами й функціональними системами як у рамках інформаційно-маркетингових центрів, електронного регістра ContentNet, так і Інтернет.

У рамках інформаційно-аналітичних систем реалізуються механізми інформаційної самоорганізації, самонаповнення, а також ліцензійного використання й комерціалізації електронних контент-ресурсів на основі індивідуальної реєстрації інформаційних файлів у вигляді репозитарних одиниць, зареєстрованих в ContentNet.

Основними завданнями розгортання інформаційно-аналітичних систем регіонів і галузей є:

надання інформації про інфраструктуру ринку в розрізі галузей і регіонів, що припускає подання в уніфікованому форматі інформації про всіх суб'єктів економічної діяльності в розрізі галузей і регіонів з метою взаємного обміну цією інформацією і її функціональним використанням для рішення різних виробничих, маркетингових і економічних завдань;

надання інформації про ресурси в розрізі галузей і регіонів, що припускає подання в уніфікованому форматі динамічної інформації про наявні у галузях і регіонах матеріальні і нематеріальні ресурси;

надання інформації про електронні сервіси для здійснення операційної й аналітичної діяльності в режимі онлайн – для оптимізації проведення господарських операцій (транзакцій) у рамках галузей і регіонів на основі електронних транзакційних і розрахунково-клірингових систем.

Функції інформаційно-аналітичних систем

Функції інформаційно-аналітичних систем галузей/регіонів можна розбити на наступні основні групи:

1. Підтримка системи обміну комерційною, діловою й фінансовою інформацією, що базується на основі Web-Служб. Спрямовано на забезпечення інформаційної підтримки бізнес-процесів на основі сучасних підходів до інтеграції інформаційних ресурсів і організації взаємодії по обміну інформацією.

2. Бізнес-Аналіз – набір методик і процедур для здійснення моніторингу, проведення аналізу, а також підтримки прийняття рішень (синтезу управляючих впливів) у завданнях управління економічними процесами. Методики бізнес-аналізу є елементом інформаційно-аналітичних систем і дозволяють вирішувати широке коло завдань:

-Аналіз попиту-пропозиції на ринку.

-Ресурсний баланс ринків.

-Ціновий моніторинг ринків.

-Статистичний моніторинг ринкових операцій.

-Консолідація фінансової звітності.

-Визначення економічного потенціалу й стабільності підприємств, груп підприємств, галузі, регіону як у цілому, так і по видах економічної діяльності.

-Динамічний аналіз економічних і фінансових показників і т.д.

3. Операції з ринковими ресурсами й активами підприємств:

-Послуги електронних торговельних майданчиків (глобальних і локальних) по розміщенню електронних каталогів, прайс-листів, а також заявок на купівлю й продаж товарів і послуг.

-Контроль, реєстрація й супровід угод між контрагентами на електронних торговельних майданчиках.

-Використання фінансових інструментів для збільшення економічної вигоди й управління економічним потенціалом.

-Обслуговування потреб біржового ринку.

4. Розрахунково-клірингове обслуговування:

-Оптимізація взаєморозрахунків між контрагентами.

-Зменшення ризиків і забезпечення гарантованих платежів.

-Обслуговування різнорідних електронних транзакцій і операцій з відкладеним платежем.

5. Розгортання й обслуговування організованих ринкових формувань (організованих ринків, віртуальних економічних співтовариств):

-Забезпечення компаній ефективними формами інтеграції ресурсів і здійснення ринкової взаємодії на основі вільного зв'язування економічних потенціалів у швидкоплинних умовах ринку. Здійснення ринкової взаімодії на основі самоорганізації й самоврядування, для забезпечення максимальної адаптивності й стабільності ведення бізнесу.

-Забезпечення стабільності й зменшення стихійного ринкового розвитку за рахунок широких можливостей по досягненню самодостатності й конкурентоспроможності в рамках віртуальних економічних співтовариств.

-Захист регіональних ринків, виробників і реалізація соціально-економічних програм на основі політики організованих ринків.

Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове регулювання інформаційно-аналітичних систем галузей/регіонів забезпечується на основі наступних документів:

Закон України від 03.04.2003 № 720-IV “Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну програму створення мережі інформаційно-маркетингових центрів по просуванню товарів і послуг на національні ринки держав - учасників Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року” (далі - Міждержавна програма), доручення Кабінету Міністрів України від 10.01.2004 до №53440, доручення Кабінету Міністрів України №2487/0 від 19.01.2004 і №44454/0/ 1-05 від 23.08.2005.

Указ Президента України від 20 жовтня 2005 р. № 1497/2005 “Про першочергові завдання по впровадженню сучасних інформаційних технологій”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”.

Декларація принципів і План дій ООН з питань створення інформаційного суспільства, прийнятих на першому етапі Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства (Женева, 2003 р.):

Проект декларації принципів. Документ WSIS/ PC-1/DOC/ 1-R, (21 березня 2003 р.).

Проект плану дій. Документ WSIS/PCIP/DT/ 2-R, (21 березня 2003 р.).

Рішення Всесвітнього Саміту ООН з питань інформаційного суспільства (Туніс, WSIS–2005). 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 22

Безкоштовна робота

Закрити

Інформаційно-аналітичні системи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.