План

1. Міжнародний підхід та український досвід щодо публічної інформації

2. Класифікація інформації та способи роботи з нею

3. Публічне управління в економічній і соціальній сферах, а також антикорупційна діяльність у сфері публічного управління

Новий Закон України «Про доступ до публічної інформації» посилив і деталізував право на доступ і зобов’язав розпорядників: оприлюднювати і надавати інформацію, крім визначених законом випадків, - цим реалізовується презумпція відкритості інформації і прозорість діяльності органів влади та інших розпорядників; максимально спростити процедуру подання запиту та отримання інформації - для подання запиту потрібно дотриматися лише кількох формальних вимог, а форма запиту є довільною; визначити відповідальних за доступ до інформації осіб або підрозділів - доступом до інформації має опікуватися спеціально уповноважений підрозділ або посадові особи, які забезпечують оприлюднення публічної інформації, надання інформації за запитами та проводять систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів;забезпечити доступ до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім визначених законом випадків, - будь-яка особа, незалежно від професії, соціального стану, політичних уподобань може вільно перебувати на колегіальних засіданнях органів влади.Закон гарантує здійснення парламентського (Верховна Рада), громадського (у т.ч. шляхом проведення громадських експертиз) та державного контролю (Держкомтелерадіо) за дотриманням прав на доступ до публічної інформації та встановлення юридичної відповідальності за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Як зазначалось вище, пасивний аспект доступу передбачає надання інформації розпорядником лише у разі надходження запиту від особи чи групи осіб. Пасивний аспект гарантує доступ до публічної інформації шляхом:подання інформаційного запиту; ознайомлення з документами безпосередньо в приміщенні органу; проведення громадських експертиз. Перевага пасивного аспекту полягає в тому, що особа може отримати інформацію в досить стислі строки (від 48 годин до 20 діб). Окрім того, такий спосіб дозволяє отримати документацію, щодо оприлюднення якої немає прямих вимог (наприклад, інформацію, що раніше вважалась службовою, але підстави до обмеження доступу зникли). Недолік такого способу полягає в тому, що особі доведеться відшкодувати фактичні витрати на копіювання/друк запитуваних матеріалів (за умови перевищення 10-тисторінкового ліміту і наявності документа розпорядника, що встановлює розцінки вартості), а за певних обставин чекати обробку запиту або фінального оприлюднення документа, який, приміром, було ухвалено на засіданні колегіального органу.

Таким чином, пасивний аспект доступу передбачає надання всієї відкритої та опублікованої публічної інформації, а також: інформації з обмеженим доступом, оприлюднена відповідним розпорядником раніше, за умови, якщо таке оприлюднення було правомірним;інформації з обмеженим доступом, якщо немає законних підстав для обмежень у доступі до такої інформації, які існували раніше; інформації з обмеженим доступом, якщо її не було обмежено за трискладовим тестом;інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі: копії відповідних документів; умови отримання цих коштів чи майна; прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, за умови, що доступ до такої інформації не завдає шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину;інформації, яка втратила статус службової або таємної в силу завершення виконання рішення, проекту або розкриття інформації на підставі рішення уповноваженої особи; іншої публічної інформації, щодо якої не передбачено обов’язку оприлюднення.

Статус «публічної» інформація набуває не через публікацію або інше оприлюднення, а через те, що це інформація, яка перебуває у володінні чи розпорядженні суб’єктів публічного права, суб’єктів, яким делеговано повноваження суб’єктів публічного права, або суб’єктів приватного права, які володіють інформацією, що становить суспільний (а отже й публічний) інтерес. Так само, оприлюднення публічної інформації не є тотожним до публікації, наприклад, у друкованому засобі масової інформації. Оприлюднення, залежно від рівня органу влади, матеріально-технічних можливостей та кількості осіб, що споживатимуть інформацію, можливе шляхом: публікації в офіційному друкованому виданні (бюлетень, газета тощо) та/або;розміщення інформації на офіційному веб-сайті1 та/або; розміщення на інформаційних стендах органу влади, за умови, що вони є загальнодоступними та/або; поширення будь-яким іншим прийнятним способом.

Нова редакція Закону України «Про інформацію» передбачає додаткові гарантії забезпечення доступу до інформації для журналістів та засобів масової інформації. Зокрема, ст. 25 Закону гарантує право журналіста здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом (наприклад, заборона суду), а також безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їхніми посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством. Ст. 26 встановлює посилену форму комунікації між суб’єктом владних повноважень та журналістами — акредитацію. Ця добровільна процедура передбачає додаткові преференції для акредитованих ЗМІ та журналістів, як-от:обов’язкове і завчасне сповіщення про місце і час проведення сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших публічних заходів; надання інформації, призначеної для засобів масової інформації;сприяння створенню умов для здійснення запису і передачі інформації, проведення інтерв’ю, отримання коментарів посадових осіб. Така форма не є обов’язковою і в разових випадках журналіст користується правами наданими усім особам. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб’єкт владних повноважень.

Активний аспект доступу (з боку органу влади) передбачає забезпечення права на доступ до публічної інформації шляхом її оприлюднення розпорядником безвідносно до волі певної особи щодо отримання такої інформації. Перевага такого доступу для особи полягає в тому, що їй достатньо відкрити веб-сайт чи газету, або підійти до стенду, або бути присутнім на засіданні й отримати раніше оприлюднену інформацію. Окрім того, такий доступ є маловитратним (приміром, вартість примірника газети, проїзд до відповідного стенду, оплата доступу до Інтернету). Втім, до недоліків можна віднести необхідність пошуку в бібліотеці відповідного примірника газети, де було оприлюднено інформацію, а також неможливість отримання інформації, яку ще не було належним чином оформлено або щодо якої не встановлено вимоги оприлюднення. Проте, за умови підвищення якості електронного документообігу саме такий механізм отримання інформації переважатиме (приміром, отримання актів органу на його офіційному веб-сайті).

Порядок оприлюднення інформації та її зміст визначається ст. 5, 14 та 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Так, стаття 5 визначає спосіб оприлюднення інформації. Це може бути офіційне друковане видання, офіційний веб-сайт у мережі Інтернет, інформаційний стенд або будьякий інший спосіб (наприклад, рознесення примірників ухвалених актів по будинках населеного пункту). Закон надає розпоряднику право обирати, залежно від фінансових та матеріальних можливостей, у який спосіб він забезпечує доступ до інформації, утім, інформація має поширюватися максимально широко усіма наявними способами, а особи мають знати про порядок та спосіб оприлюднення, інформація, що оприлюднюється, має бути актуальною, а доступ до неї — вільним.

Основний перелік інформації, який має оприлюднити розпорядник, зазначено у ст.15 Закону. Це інформація: інституційного характеру (назва, функція, мета тощо); про структуру та контакти (перелік і контакти відповідальних осіб за певні напрями роботи); про правові акти та засідання;про адміністративні послуги, що надаються органом;про взаємодію з громадськістю і громадянами (громадська рада, громадські експертизи); щодо роботи із запитами та зверненнями громадян; звітного характеру; інша інформація, пов’язана з діяльністю органу виконавчої влади (закупівл я товарів, інформація про бази персональних даних тощо).

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 54

Безкоштовна робота

Закрити

Доступ до публічної інформації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.