Суть грошового ринку

У ринковій економіці найважливішою центральною ланкою і водночас її механізмом виступає ринок. У найбільш загальному визначенні він є всією сукупністю економічних відносин, які ви­никають у процесі купівлі-продажу.

Ринок — це складна система, що складається з багатьох взає­мопов’язаних між собою елементів, які й утворюють його струк­туру. Ця структура охоплює як свої елементи ринок товарів, ри­нок послуг, ринок робочої сили та інші складові частини. Серед цих найбільш узагальнених структурних елементів виділяють і фінансовий ринок.

З погляду сутності фінансовий ринок — це сукупність еконо­мічних відносин, які складаються з приводу купівлі-продажу спе­цифічного товару — грошей. Саме вони виступають на цьому ринку його об’єктом. Що ж стосується суб’єктів фінансового ри­нку, то на ньому діють усі суб’єкти ринку. Але серед цих суб’єк­тів слід виділити, з одного боку, домашні господарства (населен­ня), а з іншого — фірми. Перші — це головний власник тимчасово вільних коштів. Саме в них знаходиться основне дже­рело кредитних ресурсів. Що ж стосується фірм, то вони висту­пають переважно в іпостасі позичальників, бо саме їм необхідні гроші і перш за все для здійснення інвестиційної діяльності.

Особливістю фінансового ринку є й те, що на фінансовому ринку надзвичайно велику роль відіграють посередники. Саме вони забезпечують рух грошей і операції купівлі-продажу. Якщо на товарному ринку операції купівлі-продажу товару часто здій­снюються між безпосереднім товаровиробником і споживачем, то на фінансовому ринку це скоріше виняток, ніж правило. Посе­редники, які діють на цьому ринку, акумулюють тимчасово віль­ні кошти населення і господарюючих суб’єктів і надають їх на певних умовах в користування тим, хто має потребу в цих кош­тах. Серед фінансових посередників можна назвати такі устано­ви, як банки, страхові компанії, інвестиційні фонди і т. ін.

Фінансовий ринок — це сукупність економічних відносин, що складається у процесі руху грошей. Таке визначення цього ринку розкриває його суть. У більш вузькому розумінні фінансовий ри­нок — це сукупність фінансово-кредитних інститутів, які опосе­редковують рух грошей від їх власників до позичальників, і в зворотному напрямку. Головна функція фінансового ринку в то­му, щоб акумулювати тимчасово вільні кошти і надавати їх на певних умовах тим, хто має в них потребу.

Фінансовий ринок має досить складну структуру. Вона визна­чається двома основними обставинами: по-перше, особливістю тих фінансових інструментів, які складають об’ єкт купівлі- продажу, і по-друге, термінами, з якими пов’ язано тимчасове від­чуження вартості, представленої в грошах. З огляду на це струк­туру фінансового ринку можна зобразити так (схема 1):

Схема 1

СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Ринок капіталів і ринок грошей відрізняються між собою. Ринок грошей — це частина фінансового ринку, де здійсню­ються короткострокові кредитні операції. Тут представлено майже всі інструменти фінансового ринку, але переважно це, влас­не, гроші (готівкові, безготівкові, іноземна валюта). Що ж стосу­ється інших інструментів, то вони, як правило, представлені ко­роткостроковими цінними паперами (наприклад векселем). На цьому ринку найчастіше в ролі посередника виступають банки. Що стосується економічних відносин, які складаються на ринку грошей між його суб’єктами, то вони супроводжуються певними особливостями щодо руху об’єкта, відносно якого і виникають ці відносини. Вони пов’язані з тим, що тут у ролі товару виступа­ють гроші. Формою їх руху як товару виступає позика. При цьо­му продавець цього специфічного товару, продавши цей товар, не втрачає власність на гроші. Він тільки передає право розпоря­дження ними на певний термін. Вартість, яку уособлюють у собі гроші, переміщується від кредитора до позичальника, а останній за право користування грішми сплачує певний відсоток, він і ви­ступає як ціна грошей, але ціна визначається не вартістю грошей, а здатністю приносити їх покупцеві (позичальнику) додатковий дохід. Особливості грошового ринку проявляються також у тер­мінах (короткострокові кредити), у рівні відсотка за кредити, у способах і формах забезпечення кредитів і т. ін.

Ринок капіталів — це та частина фінансового ринку, де здійснюються середньо- і довгострокові кредитні операції. Об’єктом цих операцій виступають як гроші, так і цінні папери (акції, облігації, інвестиційні сертифікати тощо). Поряд з банків­ською системою як дуже важливий фінансовий посередник ви­ступають небанківські кредитні установи, або, як їх ще назива­ють, парабанки. На відміну від грошового ринку, у банківській системі і особливо в системі парабанків є свої особливості офор­млення кредитних відносин.

Між ринком грошей і ринком капіталів існує тісний взаємо­зв’язок. Він забезпечується не тільки переважною єдністю того об’єкта, який є предметом купівлі-продажу на цих ринках, а й тим, що часто одні й ті ж самі суб’єкти (наприклад комерційні банки) виступають і як суб’єкти грошового ринку, і як суб’єкти ринку капіталів. Єдність цих двох структурних елементів фінансового ринку проявляється ще й у тому, що деякі операції одно­часно охоплюють і один, і другий ринок. Так, наприклад, часто короткостроковий кредит береться для того, щоб на гроші, отри­мані таким шляхом, придбати акції або облігації на ринку капі­талів.

В Україні фінансовий ринок знаходиться в стані становлення. І якщо товарний ринок у Радянському Союзі все ж існував, то фінансового не було зовсім, тому першим завданням у напрямку розбудови цього ринку стало формування того правового поля, в межах якого він повинен функціонувати. У цьому напрямку зроблено досить багато. Прийнято закони про банки, про інвес­тиційні та страхові компанії, про регулювання ринку цінних па­перів і багато інших нормативних актів. Це і є основною запору­кою подальшого розвитку фінансового ринку.

Але констатуючи певні досягнення в становленні фінансового ринку України, треба зазначити, що за перші 16 років існування нашої держави, ми ще не змогли створити повноцінний ринок грошей і капіталів. І якщо ринок грошей у цілому вже функціо­нує і відіграє помітну роль у розвитку суспільного виробництва, то ринок капіталів знаходиться ще на стадії первинного розвитку. Особливо важко відбувається становлення ринку цінних паперів. Глибока криза, яка мала місце в нашій економіці майже 10 років, відсутність традицій обігу цінних паперів у нашій державі в пе­ріод її перебування у складі СРСР, низький рівень ринкової куль­тури населення та багато інших чинників стали суттєвою пере­поною на шляху швидкого становлення цього ринку. Але підйом в економіці, який почався з 2000 р., і досить помітне зростання уваги як населення, так і господарюючих суб’єктів до операцій на ринку цінних паперів і ринку капіталів виступають надійною запорукою того, що в нашій державі цей сегмент фінансового ринку в недалекому майбутньому стане потужним і відігравати­ме суттєву роль у розвитку ринкової економіки нашої держави.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Суть грошового ринку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.