Історія походження грошей

Гроші належать до низки дуже загадкових фено­менів, виникнення яких цікавило людство вже в старо­давні часи. За довгий час існування товарного вироб­ництва і його дослідження вченими-економістами з питань походження грошей сформувались різні погля­ди, які умовно можна звести до двох основних загаль­них напрямків: раціоналістичного й еволюційного.

Раціоналістичний напрямок у теорії походження грошей охоплює тих учених, основні погляди яких щодо цього питання можна звести до тези: гроші - це продукт домовленості між лю­дьми. Іншими словами, гроші за цією концепцією виникають то­ді, коли люди уявляють собі необхідність їх існування як певного засобу, що забезпечує рух товарів і є неодмінним елементом ра­ціональної організації товарообміну. Усвідомлення такої необ­хідності і приводить, на думку таких учених, до появи перших форм грошей.

Представником раціоналістичного напрямку був, перш за все, великий давньогрецький мислитель Арістотель (384-322 рр. до н. е.), який вважав гроші продуктом угоди між людьми. Цей погляд на походження грошей виявився дуже стійким і зберігся до нашого часу. Для підтвердження цієї тези наведемо слова видатного вченого еко­номіста ХХ ст. П. Самуельсона, який у своєму підручнику «Еко­номіка» писав: «Деньги - это искусственная социальная услов­ность».

Досить поширеним є пояснення причини походження гро­шей тими незручностями, яких завдає прямий товарообмін. Та­ка позиція теж зводить появу грошей до суто психологічного моменту, хоча цей підхід все ж таки ближче до дійсних причин появи грошей, оскільки пов’язує їх існування вже з самим ак­том обміну.

До представників раціоналістичного напрямку належить і ви­датний німецький економіст Г. Кнапп (1842-1926 рр.), який у своїй праці « Нариси державної теорії грошей» стверджує, що гроші - це продукт права, продукт держави.

Раціоналістичний напрямок у теорії походження грошей, без­сумнівно, не є науковим, бо об’єктивні явища (а поява грошей належить саме до таких) обумовлюються об’єктивними процеса­ми і не можуть залежати у своєму походженні від суб’єктивних і, по суті, вторинних процесів. Причину появи грошей слід шукати у більш глибокому і базовому відносно цього феномена явищі, а саме в товарному виробництві. Проте незважаючи на ненауковий характер цих теорій, повністю їх ігнорувати не можна. Це пов’язано з тим, що економічні явища, які є об’єктивними за сво­єю природою, здійснюються в той же час (і саме такою є природа їх реалізації) через суб’єктивну діяльність людини, тому людина, суспільство, держава, мають певне відношення, якщо не до суті самого грошового феномена, то до формування зовнішніх ознак і форм його організації і руху.

Еволюційний напрямок у питанні про походження грошей об’єднує велику кількість учених, які пов’язують появу грошей з виникненням товарного виробництва. Це, безсумнівно, науковий підхід, бо до тих пір, поки продукт праці не призначався для про­дажу - обмін не потребував появи якогось спеціального еквіва­лента, яким і є за своєю суттю гроші. Цей напрямок представле­ний багатьма відомими вченими, кожен з яких тією чи іншою мірою вносив свій доробок у дослідження процесу походження грошей. Розглядаючи такий феномен, як гроші, допитливий ро­зум людини не міг обмежитись тільки питанням походження грошей. Людство завжди цікавила природа грошей, їх суть і фун­кції. Ці питання тісно пов’язані з проблемою походження гро­шей, хоч є окремим аспектом теоретичного аналізу грошового феномена.

Багато мислителів стародавньої Греції вивчали природу гро­шей, їх функції і роль в організації виробництва. Серед них, на­самперед, слід назвати відомого грецького історика і філософа Ксенофонта (430-355 рр. до н. е.). Він написав цілу низку нау­кових робіт, серед яких є і трактат «Економікос», де описано зразкове, на його думку, господарство. Ксенофонт, досліджую­чи гроші, виділяє такі їх функції, як засіб обігу і засіб нагрома­дження.

Багато питань товарного виробництва досліджував у своїй ро­боті «Політика» геніальний грецький мислитель Арістотель. Він розглядав процес розвитку товарного обміну від простої міни (Т-Т) до обміну за допомогою грошей як посередника (Т-Г- Т). Арістотель довів, що обмін спочатку зароджується між общи­нами, а вже потім з’являється всередині їх. Аналізуючи це явище, він підкреслював, що обмін двох товарів є можливим тільки че­рез їх внутрішню рівність. Іншими словами, він стверджував, що в кожному товарі міститься щось однакової величини, що й дає можливість порівнювати між собою зовсім різні за своїми озна­ками і призначенням товари. Ця здогадка великого грецького ми­слителя - геніальна. Проте Арістотелю не вдалось виявити цю спільну субстанцію, якою, як тепер відомо, є вартість кожного товару. Він уважав, що товари одержують можливість бути порі­вняними між собою саме завдяки грошам.

Досліджуючи природу грошей, Арістотель виявив дві їхні фу­нкції: засобу обігу і міри вартості. При цьому, розділивши все багатство на багатство, представлене споживчими вартостями, і багатство у вигляді накопичених грошей, він, власне кажучи, констатує і функцію грошей як засіб нагромадження.

Багато цікавих думок про гроші висловили й такі видатні представники англійської економічної науки кінця ХУІІІ - по­чатку ХІХ ст., як А. Сміт (1723-1790 рр.) і Д. Рікардо (1772-1823 рр.). Так, А. Сміт вважав помилковим уявлення меркантелістів про те, що справжнє багатство суспільства - це золото і срібло. Він порівнював золоті й срібні монети з бруківкою, яка сприяє переміщенню товарів, але сама по собі нічого не створює. Він ви­значав гроші як особливий товар, який стихійно виділився з усієї маси товарів. Але сутність грошей він не зрозумів, бо зводив її до ролі посередника в обміні товарів.

Д. Рікардо багато в чому підтримував позиції свого великого попередника А. Сміта. Він визначав вартість грошей витратами праці, але на відміну від А. Сміта, дуже багато уваги приділяв проблемі сталості грошового обігу і зменшенню витрат, пов’я­заних з обігом золотих монет. Д. Рікардо вважав базою грошово­го обігу золото й виступав за створення системи паперово-гро­шового обігу з вільним розміном паперових грошей на золото в злитках. Це, на його думку, мало забезпечити сталість грошового обігу і знизити витрати, пов’язані з обігом золотих монет. Однак сутність грошей він трактував неправильно. Як і А. Сміт, він пов’язував її з їх роллю технічного засобу обміну товарів. Отже, функції грошей він зводив до однієї - до їх функції як засобу обігу товарів.

Природу грошей та їх походження намагалися з’ясувати й ін­ші вчені. Але в найбільш повному варіанті це вдалось тільки ве­ликому німецькому економісту К. Марксу (1818-1883рр.) Ма­ючи на озброєнні метод діалектичного матеріалізму і вперше в історії науки застосувавши його до аналізу економічних процесів і явищ, К. Маркс блискуче справився з завданням і, спираючись на творчий доробок своїх попередників, науково розкрив похо­дження грошей і їх сутність.

В основу своєї теорії походження грошей К. Маркс поклав те­зу про те, що гроші - це продукт товарного виробництва. Отже, появу грошей він пов’язує з об’єктивним процесом розвитку то­варного виробництва товарного обміну, що супроводжує його, оскільки товарне виробництво неможливе без обміну.

Як великий Арістотель розпочинав аналіз грошей з простої міни, так і К. Маркс приступаючи до аналізу проблеми похо­дження і суті грошей, досліджував найпростіші форми обміну, що мали місце в умовах появи перших ознак товарного виробни­цтва. Спочатку цей обмін, як і саме товарне виробництво, мав епізодичний характер. У цьому ще випадковому за своїм харак­тером процесі обміну брало участь два товари, дві різні споживчі вартості. Наприклад, виловлена понад потреби племені риба мо­гла обмінюватися на добуті іншим плем’ям шкіри звірів. Такий обмін даних товарів завжди здійснювався у певній кількісній пропорції. В абстрактній формі він може бути виражений у ви­гляді формули:

Х товару А = Y товару Б.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Історія походження грошей

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.