План

1. Економічний та матеріально-речовий зміст основних засобів, їх структура, класифікація, відтворення.

2. Основні фонди підприємства: види вартісної оцінки та порядок переоцінки.

3. Показники стану і ефективності використання основних засобів.

4. Фізичний та моральний знос. Амортизація основних засобів.

5. Податковий та “бухгалтерські” (фінансові) методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

6. Капітальні вкладення: суть і джерела фінансування. Поточний і капітальний ремонт основних засобів.

1. Економічний та матеріально-речовий зміст основних засобів, їх структура, класифікація, відтворення

Основні засоби– матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Не належать до основних засобів:

1) предмети терміном служби меншим за один рік незалежно від їхньої вартості;

2) предмети вартістю до 1000 гривень за одиницю (за ціною придбання) незалежно від терміну служби;

3) спеціальні інструменти і спеціальні пристосування для підприємств серійного і масового виробництва певних виробів або для виконання індивідуальних замовлень незалежно від їхньої вартості;

4) спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їхньої вартості і терміну служби;

5) формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, незалежно від вартості й терміну служби.

Згідно з податковим законодавством щодо нарахування амортизації основні засоби поділяються на виробничі та невиробничі основні фонди.

Виробничі основні засоби є частиною основних засобів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих засобів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі засоби через капітальні інвестиції.

Невиробничі основні засоби – це житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються у господарській діяльності і перебувають на балансі підприємства.

На відміну від виробничих основних засобів невиробничі основні засоби не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства.

3а П(С)БО 7 „Основні засоби” основні виробничі фонди поділяються на такі групи:

І. Основні засоби

1. Будинки, споруди та передавальні пристрої.

2. Машини та обладнання.

3. Транспортні засоби.

4. Інструменти, прилади, інвентар (меблі),

5. Інші основні засоби.

II. Інші необоротні матеріальні активи

1. Бібліотечні фонди.

2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

4. Інвентарна тара.

5. Інші необоротні матеріальні активи.

Для обчислення амортизаційних відрахувань з метою визначення оподатковуваного прибутку основні засоби поділяють на такі групи:

Група 1 – будівлі, споруди, їхні структурні компоненти, передавальні пристрої, вартість капітального поліпшення землі;

Група 2 – автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти; різне конторське обладнання, устаткування та приладдя;

Група 3 – інші основні засоби, не включені до груп 1, 2 і 4, а саме: робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулюючі прилади.

Група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Відтворення основних виробничих засобів – це процес безперервного їх поновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення.

Просте відтворення основних засобів здійснюється в тому самому обсязі, коли відбувається заміна окремих зношених частин основних засобів або заміна старого устаткування на аналогічне.

Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючих основних засобів або придбання нових основних засобів, які забезпечують вищий рівень продуктивності устаткування.

Просте відтворення основних засобів здійснюється у двох формах: 1) заміна зношених або застарілих основних засобів; 2) капітальний ремонт діючих основних засобів.

Джерелом фінансування заміни зношених основних засобів при простому відтворенні є нарахована сума амортизації. За розширеного відтворення кожного наступного циклу здійснюється кількісне і якісне зростання основних виробничих засобів. Джерелом фінансування таких змін є використання частини створеної додаткового продукту.

2. Основні фонди підприємства: види вартісної оцінки та порядок переоцінки

Основні засоби мають грошову оцінку і відображаються в балансі підприємства як основні активи. Існує кілька оцінок грошового виразу основних засобів: первісна, відновлювальна, справедлива, ліквідаційна, залишкова.

Первісна вартість основних засобів – це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих) чи витрачених для їх придбання (створення).

Ліквідаційна вартість основних засобів – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення терміну їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією).

Справедлива вартість основних засобів – сума, за якою здійснюють обмін активу або оплачують зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Відновлювальна вартість основних активів – це вартість відтворення основних засобів у сучасних умовах і дійсних цінах (сучасна вартість придбання).

Залишкова вартість відображає вартість основних засобів на відповідний момент з урахуванням зносу. Залишкова вартість визначається у вигляді різниці між первісною вартістю активів і величиною їх зносу.

Залишкова вартість основних засобів визначається так:

Оаз = ОЗп – А, де

ОЗз залишкова вартість основних засобів;

ОЗп первісна вартість основних засобів;

А – амортизаційні відрахування.

Важливе значення для формування капіталу підприємства і відшкодування основних засобів має їх переоцінка. Відповідно до податкового законодавства, підприємства всіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фонді в та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації (Кі), який визначається за формулою:

Кі = (Ін(а-1) - 10): 100, де

Кі - коефіцієнт індексації;

Ін - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Якщо значення Кі не перевищує одиниці (10%), індексація не проводиться.

За вимогами національних бухгалтерських стандартів основні засоби підлягають переоцінці, якщо їх залишкова вартість більш як на 10 відсотків відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Дооцінці підлягає не окремий об’єкт, а група основних засобів, до якої він належить.

Переоцінена первісна вартість та сума зносу групи основних засобів визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу цього об'єкта на індекс переоцінки. Індекс переоцінки розраховують шляхом ділення справедливої вартості об'єкта на його залишкову вартість.

ОЗзп = ОЗс * Іп - Зоз * Іп,

Іп = О3с / ОЗз, або ОЗзп = (ОЗп - Зоз) * Іп, де

ОЗзп – переоцінена залишкова вартість основних засобів;

ОЗс справедлива вартість основних засобів;

ОЗз – залишкова вартість основних засобів;

Зоз сума зносу основних засобів;

Іп індекс переоцінки основних засобів.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.