План.

1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства.

2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства та його завдання.

4. Основні показники фінансового стану підприємства.

5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів.

1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Значення оцінки фінансового стану підприємства полягає в тому, що вона спрямована на пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями оцінки фінансового стану є:

дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства;

оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

визначення ефективності використання фінансових ресурсів.


2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані: балансу (форма № 1); звіту про фінансові результати (форма № 2); звіту про рух грошових коштів (форма № 3); звіту про власний капітал (форма № 4); дані статистичної звітності та оперативні дані.

Відображена інформація у формі № 1 “Баланс” стосовно наявності економічних і фінансових ресурсів, які контролюються підприємством, використовується для оцінки структури активів підприємства, ліквідності та платоспроможності підприємства, прогнозування потреби у залучених ресурсах.

У формі № 2 “Звіт про фінансові результати” міститься інформація про доходи, витрати та фінансові результати від звичайної та надзвичайної діяльності, за якою оцінюють і прогнозують прибутковість підприємства, прогнозують структуру доходів і витрат.

Змістом форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів” є інформація про рух та використання грошових коштів у фондовій і нефондовій формі протягом звітного періоду. Дані звіту використовують для оцінки та прогнозу усіх видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової.

Форма № 4 “Звіт про власний капітал”відображає зміни у складі і структурі капіталу підприємства. Така інформація використовується для оцінки та прогнозу змін у власному капіталі у розрізі джерел його формування.

У формі № 5 “Примітки до річної фінансової звітності” відображається інформація про нематеріальні активи, основні засоби, капітальні та фінансові інвестиції, доходи і видатки, грошові кошти.

Групи підприємств складають консолідовану фінансову звітність. Її складають шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників материнського підприємства. Активи таких дочірніх підприємств відображаються як фінансові інвестиції материнського підприємства.

3 погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської звітності. Вона повинна уможливлювати:

оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємством;

оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів та ефективності їх використання;

прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиційної політики.


3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства та його завдання

Аналіз фінансового стану – це частина загального аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з двох взаємозв’язаних розділів: фінансового та управлінського аналізу.

Існують кілька видів фінансового аналізу.

За організаційними формами проведення виділяють два основні види фінансового аналізу: а) внутрішній; б) зовнішній.

Внутрішній аналіз проводять фахівці самого підприємства. Зовнішній аналіз проводять аналітики, котрі є сторонніми щодо підприємства особами і не мають доступу до його внутрішньої інформаційної бази.

Особливості зовнішнього фінансового аналізу:

значна кількість суб’єктів аналізу – користувачів інформації про діяльність підприємства;

різноманітність цілей і інтересів суб’єктів аналізу;

наявність типових методик аналізу, стандартів обліку і звітності;

орієнтація аналізу тільки на публічну зовнішню звітність підприємства;

обмеженість завдань аналізу;

максимальна доступність результатів аналізу для користувачів інформації.

Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу, як правило, складається з:

1) аналізу абсолютних показників прибутку;

2) аналізу показників рентабельності;

3) аналізу фінансового стану, ринкової стійкості, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства;

4) аналізу ефективності використання позичкового капіталу;

5) економічної діагностики фінансового стану підприємства і рейтингової оцінки емітентів.

Основним змістом внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства є:

аналіз майна (капіталу) підприємства та впливу його використання на фінансовий стан підприємства;

аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства;

оцінка ділової активності підприємства;

аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства і факторів, що на них впливають;

аналіз кредитоспроможності підприємства;

аналіз ефективності використання власних та залучених фінансових ресурсів;

аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

аналіз самоокупності підприємства;

комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

За обсягом дослідження виділяють повний та тематичний фінансовий аналіз підприємства:

а) повний фінансовий аналіз проводять з метою комплексного вивчення всіх аспектів фінансової діяльності підприємства;

6) тематичний фінансовий аналіз обмежується вивченням окремих аспектів фінансової діяльності підприємства.

Залежно від об’єкта аналізу можна виділити такі його види:

аналіз фінансової діяльності підприємства в цілому;

аналіз фінансової діяльності окремих структурних одиниць та підрозділів;

аналіз окремих фінансових операцій.

3 урахуванням термінів та цілей проведення виділяють попередній, поточний (оперативний) та прогнозний фінансовий аналіз.

Попередній фінансовий аналіз пов’язаний із вивченням умов фінансової діяльності підприємства в цілому чи здійсненням окремих фінансових операцій.

Поточний (чи оперативний) фінансовий аналіз проводиться в процесі поточної фінансової діяльності з метою оперативного впливу на результати фінансової діяльності.

Прогнозний (чи перспективний) фінансовий аналіз здійснюється підприємством за прогнозними або очікуваними даними, які порівнюють з даними відповідного звітного періоді

Можна назвати шість основних прийомів аналізу:

1) горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної по­зиції звітності з відповідним показником за попередній період;

2) вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

3) трендовий аналіз – порівнювання кожної позиції звітності з відповідними показниками за кілька попередніх періодів та визначення тренду – основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів;

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Оцінювання фінансового стану підприємств

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.