План

1. Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення.

2. Фінансова санація підприємства: економічний зміст та порядок проведення.

3. Фінансові джерела санації підприємства:

а) внутрішні джерела санації;

б) зовнішні джерела санації підприємства.

4.Санація шляхом реструктуризації (реорганізації) підприємств.

5. Фінансові аспекти банкрутства підприємства.

а) внутрішні джерела санації

За внутрішнього фінансування капітал, який було вкладено в необоротні та оборотні (за винятком грошових еквівалентів) активи вивільняється і трансформується в ліквідні засоби, у вигляді частини виручки від реалізації та інших, доходів, які залишаються на підприємстві після сплати всіх податків. Внутрішні джерела фінансової санації – це та частина фінансових ресурсів підприємства, джерелом формування якої є операційна та інвестиційна діяльність і яка не пов’язана із залученням ресурсів на ринку капіталів.

Мобілізацію внутрішніх резервів фінансової стабілізації здійснюють за такими основними напрямами:

1. Реструктуризація активів.

2. Зменшення (заморожування) витрат.

3. Збільшення виручки від реалізації.

Першу групу санаційних заходів пов’язано зі зміною структури та складу активної сторони балансу (досить часто ці зміни супроводжуються також змінами у складі та структурі пасивів). У рамках реструктуризації активів виділяють такі види санаційних заходів:

а) мобілізація прихованих резервів, у тому числі:

—шляхом реалізації частини основного і обігового капіталів, що безпосередньо не впливає на процес виробництва (основні засоби, надлишки сировини, корпоративні права);

—у результаті індексації балансової вартості майнових об'єктів, які неможливо реалізувати без порушення нормального виробничого циклу.

б) використання зворотного лізингу (господарська операція, яка передбачає продаж основних засобів з одночасним зворотним їх отриманням в оперативний або фінансовий лізинг).

в) надання основних засобів в оперативну та фінансову оренду (лізинг), які не повною мірою використовуються у виробничому процесі;

г) оптимізація структури розміщення оборотних активів (зменшення частки низьколіквідних оборотних засобів, запасів сировини та матеріалів, незавершеного виробництва тощо);

д) продаж окремих, низькорентабельних структурних підрозділів (філій);

е) використання давальницької сировини з метою зменшення потреби в оборотних коштах;

є) рефінансування дебіторської заборгованості (переведення її в інші, ліквідні форми оборотних активів: гроші, короткострокові фінансові вкладення тощо). До основних форм рефінансування дебіторської заборгованості належать:

—факторинг (продажу заборгованості факторинговій фірмі або банку);

—облік або дисконт векселів;

—форфейтинг (кредитуванні банком операцій у формі викупу векселів та інших боргових вимог підприємств, які виконують зобов’язання за контрактом).

Зменшення (заморожування) витрат. Цей блок санаційнихзаходів здійснюється за двома напрямками:

1. Заморожування інвестиційних вкладень.

2. Зниження валових витрат.

У рамках мобілізації внутрішньовиробничих санаційних резервів аналізуються всі наявні можливості збільшення виручки від реалізації продукції. Стимулювати збут можна як наданням знижок покупцям, так і помірним збільшенням цін; як посиленням реклами, так і її припиненням.

б) зовнішні джерела санації підприємства

До зовнішніх джерел проведення санації підприємства належать:

санація із залученням коштів власників підприємства;

участь кредиторів у фінансовому оздоровлення боржника;

фінансова участь персоналу в санації підприємства;

державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація із залученням коштів власників підприємства.

Фінансування санації власниками може здійснюватися:

а) збільшенням (зменшенням) статутного капіталу;

б) наданням позичок;

в) наданням цільових внесків на безповоротній основі.

Як правило, користуються такими двома основними методами збільшення статутного фонду:

1) збільшення кількості акцій (часток) існуючої номінальної вартості;

2) збільшення номінальної вартості акцій (часток).

З-поміж основних джерел збільшення статутного капіталу можна назвати такі:

додаткові внески учасників та засновників;

реінвестування прибутку;

додатковий капітал.

У санаційних цілях статутний капітал, як правило, збільшується з метою мобілізації додаткових внесків інвесторів. Емісія акцій (часток) для покриття збитків, пов’язаних із господарською діяльністю підприємства, забороняється.

У зарубіжній науково-практичній літературі з питань санації як особливо придатний санаційний інструмент розглядаються так званіконверсійні облігації іменні облігації, які згодом можна обміняти на звичайні акції підприємства. У разі збільшення статутного капіталу обміном облігацій існуючої номінальної вартості на акції цього емітента капітал збільшується на загальну номінальну вартість облігацій, що обмінюються на акції.

Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Фінансова участь кредиторів у санації боржників може відбуватися в таких формах:

1) реструктуризація наявної заборгованості;

2) зменшення або списання заборгованості;

3) надання санаційних кредитів;

4) поручництво або надання гарантій кредитного забезпечення. Форма участі кредиторів у санації значною мірою визначається характером їхніх фінансових та господарських взаємовідносин з боржником.

До найпоширеніших способів реструктуризації заборгованості належать:

а) трансформація боргу у власність;

б) конверсія короткострокової заборгованості в довгострокову;

в) пролонгація строків сплати.

Найбільш цікавою є форма реструктуризації заборгованості, яка передбачаєконверсію (трансформацію) боргу у власність.Суть її полягає в тому, що підприємства-боржники стимулюють придбання кредиторами корпоративних прав в обмін на боргові вимоги. У результаті цієї операції боржник досягає подвійної мети:

1) підвищується ринковий курс корпоративних прав, оскільки відбувається їх додаткова закупка;

2) поліпшується структура балансу, оскільки співвідношення власних та позичкових коштів змінюється в позитивному для підприємства напрямку.

Одним із способів фінансової участі кредиторів у санації боржника єпролонгаціята (або)списання заборгованості.

Санаційні кредити. Надання санаційних кредитів поліпшує платоспроможність боржника, оскільки залучаються ліквідні засоби, однак структура капіталу та рівень фінансової незалежності підприємства погіршуються, бо збільшується питома вага позичкового капіталу.

Фінансова участь персоналу в санації підприємства. Фінансування санації персоналом може здійснюватися в таких формах:

а) відстрочка або відмова від винагороди за виробничі результати;

б) надання працівниками позичок;

в) придбання працівниками акцій даного підприємства.

Державна фінансова підтримка санації підприємства. У певних випадках може бути ухвалене рішення про надання державної фінансової підтримки. Серед критеріїв відбору підприємств для надання цільової комплексної державної підтримки треба назвати:

– використання нових, ефективних ресурсоощадливих та екологічно безпечних технологій;

– експорт (приріст експорту) конкурентоспроможної продукції;

– заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчизняними;

– розв’язання проблеми енергозабезпечення;

– розв’язання проблеми енергозбереження (ресурсозбереження);

– збереження науково-технічного потенціалу (досліджень і розробок, що мають пріоритетне значення для країни);

– наявність ринків збуту продукції в країні та за кордоном;

– високий рівень менеджменту на підприємстві.

Централізована санаційна підтримка може здійснюватися:

а) прямим бюджетним фінансуванням;

б) з використанням непрямих форм державного впливу. Пряме бюджетне фінансування санації підприємств відбувається на поворотних (бюджетні позички) і безповоротних засадах (субсидії, дотації, повний або частковий викуп державою акцій підприємств, що перебувають на межі банкрутства).

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Фінансова санація підприємств

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.