План

1. Фінансові ресурси світу та механізм їх перерозподілу

2. Міжнародні фінансові активи та їхні властивості

3. Міжнародні валютно-фінансові потоки

4. Учасники міжнародного фінансового ринку

5. Міжнародні фінансові центри. Стадії розвитку міжнародних фінансових центрів. Основні елементи та умови існування міжнародного фінансового центру

6. Офшорні банківські (фінансові) центри, їх види та основні типи

Література

1. Фінансові ресурси світу та механізм їх перерозподілу

У процесі кругообігу капіталу формується капітал у грошовій формі (фінансові активи, фінанси), що являє собою фінансові ресурси.

Фінансові ресурси світу - це сукупність фінансових ресурсів усіх країн, міжнародних організацій та міжнародних фінансових центрів світу. Вони використовуються у міжнародних економічних відносинах, тобто у відносинах між резидентами та нерезидентами. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу можна подати у вигляді такої схеми (рис.1).

Рис.1. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу

Джерелами фінансових ресурсів світу є:

країни-донори, до яких належать країни з розвинутими економіками, де формується переважний обсяг фінансових ресурсів світу;

фонди міжнародних організацій, які призначені для надання фінансової допомоги і складаються в основному з внесків урядів цих країн;

найбільша частка світових золотовалютних резервів є власністю приватних осіб, компаній, організацій та урядів розвинутих країн світу.


2. Міжнародні фінансові активи та їхні властивості

Міжнародні фінансові активи - це специфічні неречові активи (акції, облігації, векселі, казначейські зобов’язання), що обертаються на світовому фінансовому ринку і являють собою законні вимоги їхніх власників на отримання грошового доходу в майбутньому.

За допомогою міжнародних фінансових активів здійснюється передавання фінансових ресурсів від тих країн та їхніх суб’єктів, котрі мають надлишок коштів, до тих країн та їхніх резидентів, які потребують інвестицій. Осіб, які інвестують кошти в діяльність інших суб’єктів ринку, купуючи певні фінансові активи, називають інвесторами та власниками фінансових активів - акцій, облігацій, депозитів тощо. Осіб, котрі залучають вільні фінансові ресурси через випуск та продаж інвесторам фінансових активів, називають емітентами таких активів. Кожен фінансовий актив є активом інвестора - власника активу та зобов’язанням того, хто емітував даний актив.

Існує дві основні категорії фінансових інструментів світового фінансового ринку, які відрізняються надійністю щодо отримання доходу:

I.Інструменти власності - безстрокові інструменти, які засвідчують пайову участь інвестора в статутному фонді емітента (акціонерного товариства), тобто характеризують відносини співвласності між даним інвестором та іншими учасниками акціонерного товариства; дають право власнику на отримання доходу у вигляді дивідендів, право на частку майна товариства при його ліквідації тощо.

II.Інструменти позики - строкові інструменти, які відображають відносини позики між емітентом та інвестором і які пов’язані з виплатою доходу за надану емітентові позику.

Виділяють похідні інструменти (деривативи) - фінансові інструменти, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з купівлею-продажем певних фінансових чи матеріальних активів. Ціни на похідні фінансові інструменти встановлюються залежно від цін активів, які покладені в їх основу і називаються базовими активами (цінні папери, процентні ставки, фондові індекси, товарні ресурси, дорогоцінні метали, іноземна валюта тощо).

Фінансові інструменти світового фінансового ринку залежно від механізму нарахування доходу поділяються на:

Інструменти з фіксованим доходом - облігації, інші боргові зобов’язання з фіксованими процентними виплатами, а також привілейовані акції, за якими сплачується фіксований дивіденд.

Інструменти з плаваючим доходом - боргові зобов’язання зі змінними процентними виплатами та прості акції, оскільки дивідендні виплати за ними наперед не визначені й залежать від розміру прибутку, отриманого фірмою протягом звітного періоду.

Коли приймається рішення щодо інвестування коштів, то учасник ринку аналізує властивості фінансового активу. Наслідком проведеного аналізу може бути вкладення коштів у даний актив, або для інвестування вибирається інший актив.

До характеристик фінансових активів світового фінансового ринку можна віднести:

термін обігу - проміжок часу до кінцевого платежу або до вимоги ліквідації (погашення) фінансового активу. Активи бувають:

короткострокові - з терміном обігу до одного року;

середньострокові - від одного до чотирьох-п’яти років;

довгострокові - від п’яти до десяти і більше років.

ліквідність - можливість швидкого перетворення активу на готівку без значних втрат;

дохідність - розраховується, як правило, у вигляді річної процентної ставки. При цьому розрізняють:

номінальну ставку доходу - дохід у грошовому виразі, отриманий з однієї грошової одиниці вкладень, тобто абсолютний дохід, отриманий від інвестування коштів у фінансовий актив, абсолютну плату за використання коштів;

реальну ставку доходу - дорівнює номінальній ставці доходу за вирахуванням темпів інфляції;

дохід по активу - очікувані грошові потоки по ньому, тобто процентні, дивідендні виплати, а також суми, отримані від погашення чи перепродажу фінансового активу іншим учасникам ринку;

подільність - мінімальний обсяг активу, який можна купити чи продати на ринку;

ризикованість - невизначеність, пов’язана з величиною та часом отримання доходу за даним активом у майбутньому;

механізм оподаткування - визначає, у який спосіб та за якими ставками оподатковуються доходи від володіння та перепродажу фінансового активу;

конвертованість - перетворення фінансового активу на інший фінансовий актив (установлюється в умовах випуску);

комплексність - можливість бути сукупністю кількох простих активів;

валюта платежу - валюта, в якій здійснюються виплати за тим чи іншим фінансовим активом;

поворотність - відображає розмір витрат обігу або сукупних витрат з інвестування в певний фінансовий актив та перетворення цього активу на готівку.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Світовий фінансовий ринок і його структура

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.