Масштаби акціонерного капіталу в тій чи іншій країні характеризуються насамперед показниками капіталізації, її частки у ВВП, обсягом торгівлі акціями, кількістю акцій, що мають регулярне котирування (лістинг).

Капіталізація ринку - це сукупна курсова вартість усіх емітованих акцій компаній, що мають регулярне котирування. Цей показник відображає ринкову вартість усіх компаній, що входять до лістингу фондових бірж (ринкова вартість компанії визначається як добуток курсової вартості акції на кількість її акцій, що перебувають в обігу).

За 1980-1999 рр. капіталізація світових ринків акцій збільшилася майже в 13 разів (табл. 1), тоді як сукупний ВВП збільшився за той самий період у 2,5 раза. У результаті співвідношення капіталізації та ВВП у світі в цілому підвищилось із 23 до 118 %.

Таблиця 1

КАПІТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВИХ РИНКІВ АКЦІЙ, у млрд дол.

Країна Роки
1980 1985 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Світ разом 2728,0 4675,3 17782,1 20245,5 23104,0 26886,7 35886,7 32010,2
США 1448,1 2324,6 6857,6 8484,4 11308,8 13451,4 16773,0 15104,0
Японія 379,7 978,7 3667,3 3088,9 2216,7 2495,8 4455,3 3157,2
Великобританія 205,2 328,0 1407,7 1740,2 1996,2 2372,7 2955,0 2577,0
Франція 54,6 79,0 522,1 591,1 674,4 991,5 1503,0 1446,6
Німеччина 71,7 183,8 577,4 671,0 825,2 1094,0 1432,2 1270,2
Канада 118,3 147,0 366,3 486,3 567,6 547,8 789,2 842,1
Швейцарія 37,6 90,0 433,6 402,1 575,3 689,2 693,1 792,3
Італія 25,3 58,5 209,5 258,2 344,7 569,7 728,2 768,4
Нідерланди 29,3 59,4 356,5 378,7 468,7 603,2 695,2 640,5
Сянган
(Гонконг)
39,1 34,5 303,7 449,4 413,3 343,6 609,1 623,4
Інші розвинені ринки 222,2 213,1 1140,4 1405,3 1486,5 1820,0 2303,5 2176,6
Усі розвинені ринки 2631,1 4496,6 15842,1 17955,6 20877,4 24978,9 32936,8 29398,3
Китай - - 42,1 113,8 206,4 237,1 319,7 591,0
Тайвань 6,1 10,4 187,2 237,6 287,8 260,5 376,5 247,6
Бразилія 9,2 42,8 147,6 217,0 255,5 160,9 228,0 226,2
Південна Африка - 55,4 280,5 241,6 232,1 150,7 192,7 204,3
Корея 3,8 7,4 182,0 138,8 41,9 114,6 306,1 148,4
Індія 7,6 14,4 127,2 122,6 128,5 105,2 184,6 148,1
Мексика 13,0 3,8 90,7 106,5 156,7 91,7 154,0 125,2
Малайзія 12,4 16,2 222,7 307,2 93,7 95,6 139,9 113,2
Росія - - 15,9 37,2 128,2 20,6 41,4 38,9
Україна - - - - 3,7 0,6 0,9 1,9
Інші ринки, що формуються 44,8 28,3 644,1 767,6 692,2 670,3 1037,7 767,1
Усі ринки, що формуються 96,9 178,7 1940,0 2289,9 2226,6 1907,8 2981,5 2611,9

Збільшення рівня капіталізації може відбуватися за рахунок двох факторів:

1) зростання курсової вартості акцій;

2) збільшення загальної кількості компаній, що випускають акції для продажу широкому колу інвесторів.

Фактор збільшення кількості компаній, які випускають акції, має суттєве значення тільки на ринках, що формуються. На розвинених ринках кількість компаній, цінні папери яких входять до лістингу на організованому ринку, являє собою досить стабільний показник. Він збільшується помірними темпами. Так, за 1985-1999 рр. кількість емітентів на розвинених ринках зросла з 18 до 23 тис. Зовсім іншу картину спостерігаємо на ринках, що формуються: за той самий період кількість емітентів збільшилася більш ніж удвічі - з 9 до 20 тис.

Частка розвинених ринків у сукупній капіталізації у 1993 р. становила 88 %. У другій половині 1990-х років темпи зростання розвинених ринків виявилися вищими за темпи зростання ринків, що розвиваються. 1997 р. видався особливо складним для ринків, що формуються. Азіатські ринки зазнали досить відчутної кризи, негативних наслідків якої остаточно не було подолано навіть у 1999 р. За 1997 р. капіталізація Кореї та Малайзії скоротилась приблизно на 2/3 (табл. 6.8). Унаслідок значного послаблення позицій ринків, що формуються, у 1998 р. частка розвинених ринків у сукупній світовій капіталізації підвищилася до 93 %.

У 1999 р. левову частку світової капіталізації (67 %) забезпечували лише три країни - США, Японія та Великобританія. На сімку провідних розвинених ринків припадає понад 75 % світової капіталізації.

Протягом більш ніж 20 років абсолютним лідером з капіталізації залишаються США (від 30 до 55 % світової капіталізації у 1980-2002 рр.). Проте був коротенький період, коли на перше місце з капіталізації вийшла Японія (1988-1989 рр.). Причинами того були:

1) надспекулятивне розбухання фіктивного капіталу в Японії у 1980-ті роки;

2) високий курс японської єни, що вплинув на кількісні показники країни при переведенні їх у долари США (фактор валютного курсу продовжував відігравати важливу роль аж до 1995 р., коли багаторічна тенденція зростання курсу єни змінилася на протилежну).

Значне скорочення капіталізації Японії у 1996-1998 рр. у доларовому виразі є наслідком як глибокої фінансової кризи країни в цілому, так і зниженням курсу єни відносно долара США з 1995 аж до 1999 р.

Висока кон’юнктура фондових ринків розвинених країн наприкінці ХХ ст. відігравала певну роль у підтримці високої ділової активності в західних країнах, стимулюванні науково-техніч­ного прогресу, модернізації виробництва та концентрації капіталу. Спостерігалося посилення взаємозв’язку між фінансовим і реальним секторами економіки.Так, у Великобританії 60 % загального обсягу щорічних інвестицій в економіку вкладалося в компанії, діяльність яких пов’язана з інформаційними технологіями. Водночас значно активізувалися процеси приватизації. У Західній Європі за період з 1990 до 2002 р. було реалізовано державної власності на суму 675 млрд дол.

Проте виявилося, що позитивний вплив високої кон’юнктури фондового ринку на реальну економіку багато в чому перебільшувався. Значний обсяг капіталу, залученого в компанії нових технологій, було витрачено непродуктивно. Значна частка підприємств залишилася під контролем держави, а ті з них, що були приватизовані, працювали недостатньо ефективно. Було також виявлено недосконалість норм та правил корпоративного управління. У зв’язку з цим компанії не спромоглися забезпечити дохід за акціями, адекватний їх високому курсу на ринку. Це і стало основною причиною масового падіння курсів акцій з березня 2000 р. Ситуація, коли помітне зростання курсів акцій перестає відповідати реальній ситуації в економіці й компанії не спроможні забезпечити належну прибутковість акцій, може стати однією з причин виникнення фінансової кризи.

Для власників акцій - інституційних інвесторів та приватних осіб - падіння котирувань означає номінальне зниження вартості їхніх активів. Для промислових компаній падіння котирувань означає обмеження власної інвестиційної активності за рахунок залучення коштів з ринку капіталів. Наслідки падіння курсів акцій поширюються також і на фінансово-валютну сферу.

В основі динаміки фіктивного капіталу, втіленого в акціях, лежить динаміка реального капіталу. Рух цін акцій у довгостроковій перспективі в цілому збігається з динамікою ВВП та промислового виробництва і, відповідно, має циклічний характер. Разом із тим фіктивний капітал має і власні закономірності розвитку, що не пов’язані з рухом реального капіталу.

Як зазначав К. Маркс, цінні папери являють собою товари, ціна яких має особливий рух та особливим способом встановлюється. Їх ринкова вартість отримує відмінне від їх номінальної вартості визначення, не пов’язане зі зміною вартості справжнього капіталу (хоча і пов’язане зі збільшенням цієї вартості).

Амплітуда коливань ринків акцій значно вища за амплітуду коливань макроекономічних показників, а рух фіктивного капіталу іноді зовсім не пов’язаний із рухом реального капіталу. Навіть на розвинених ринках він може за один рік як зрости на 30-60 %, так і зменшитись на 30-40 %, незалежно від економічної ситуації в країні.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Капіталізація ринку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.