КООПЕРАТИВИ ТА ЇХ ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кооперативи, як добровільні об'єднання громадян для спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань, можуть створюватись у різних галузях (господарські, споживчі, житлові тощо).

Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом про кооперацію і кооперативи та іншими законами.

Для здійснення господарської діяльності на засадах підприємництва громадяни можуть утворювати господарські кооперативи (кооперативні підприємства).

Господарським кооперативом визнається добровільне об'єднання фізичних осіб на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі в його діяльності.

Господарські кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну, заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Господарський кооператив діє на основі статуту та є юридичною особою.

Господарські кооперативи створюються та здійснюють свою діяльність за такими принципами:

добровільність членства фізичних осіб у кооперативі та вільний вихід з нього;

особиста трудова участь членів кооперативу у діяльності підприємства;

відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає брати участь у його діяльності на умовах, встановлених статутом кооперативу;

демократичний характер управління кооперативом, рівні права членів кооперативу при прийнятті рішень;

обмеження виплат часток доходу на паї;

розподіл доходу між членами кооперативу виходячи з їх трудової та майнової участі в діяльності кооперативу;

контроль членів кооперативу за його роботою в порядку, визначеному статутом.

Засновниками господарського кооперативу можуть бути громадяни України. Чисельність членів господарського кооперативу не повинна бути меншою ніж три особи.

Рішення про створення господарського кооперативу приймається його установчими зборами.

Господарський кооператив вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації згідно з вимогами цього Кодексу щодо реєстрації підприємств.

Членами господарського кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягли 16-річного віку, визнають статут кооперативу та дотримуються його вимог, формують фонди та беруть участь у діяльності підприємства.

Фізичні особи можуть бути членами кількох кооперативів, різних за напрямами діяльності.

Вступ до господарського кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви громадянина. Член кооперативу робить вступний та пайовий внески в порядку, визначеному статутом господарського кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативного підприємства про прийняття у члени кооперативу підлягає схваленню загальними зборами. Порядок прийняття такого рішення та його схвалення визначається статутом кооперативу.

Членство в господарському кооперативі припиняється у разі:

добровільного виходу з господарського кооперативу;

припинення трудової участі в діяльності підприємства;

виключення з членів господарського кооперативу у випадках і в порядку, визначених статутом;

несхвалення загальними зборами членів господарського кооперативу рішення правління (голови) про прийняття до кооперативу;

смерті члена господарського кооперативу.

Порядок і майнові наслідки припинення членства в господарському кооперативі визначаються його статутом.

Виключення з членів господарського кооперативу (звільнення з кооперативного підприємства) може бути оскаржено до суду.

Основними правами членів господарського кооперативу є:

участь в управлінні підприємством, право голосу на загальних зборах членів кооперативу, право обирати і бути обраним в органи управління кооперативом;

користування послугами кооперативного підприємства;

одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай;

одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені статутом господарського кооперативу.

Основними обов'язками членів кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень загальних зборів членів кооперативу і правління кооперативного підприємства.

Статутом господарського кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов'язки членів кооперативу.

Майно господарського кооперативу становить колективну власність кооперативу. Господарський кооператив є власником будівель, споруд, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

Члени кооперативу передають підприємству право користування належною їм земельною ділянкою як пайовий внесок у порядку, визначеному земельним законодавством. За земельну ділянку, передану кооперативному підприємству в користування, справляється плата у розмірах, визначеними загальними зборами кооперативу.

Для здійснення господарської та іншої діяльності кооперативне підприємство за рахунок власного майна формує відповідні фонди.

Майно кооперативу відповідно до його статуту поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків і майна підприємства (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.

Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах і/або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в господарській діяльності підприємства. Фінансові ресурси кооперативного підприємства формуються за рахунок доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Кооперативи Рівненщини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.