План

Вступ 3

1. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства. 4

2. Ризик невиявлення 8

Висновки 17

Список використаних джерел 18

Вступ

Для підвищення ефективності системи економічного контролю в умо­вах ринкової економіки в інтересах власника впро­ваджено аудит, який у практику в Україні увійшов із прийняттям в 1993 року Закону «Про аудиторську діяльність» [2, с.6]. Аудиторові необхідно досягти такої обізнаності про системи обліку і внутрішнього контролю, яка дозволить йому спланувати аудит і розробити ефективний підхід до його проведення. Аудитору слід використовувати професійні знання для оцінки ризику аудиту і підготовки аудиторських процедур, необхідних для зменшення ризику до сприятливого рівня.

Вста­новлення порядку отримання аудитором знання сис­теми бухгалтерського обліку і внутрішнього контро­лю, ризику аудиту (загального ризику) та його скла­дових частин, ризику невідповідності внутрішнього контролю і ризику не виявлення помилок регламен­туються у ННА № 12 "Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування" [2, с. 86]. Питання щодо підвищення ефективності та якості проведення аудиту на даний час досить актуальні, тому їх піднімають у своїх роботах провідні вітчизняні науковці. Серед них: Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Чернелевський, Л.П. Кулаковська, А.Т. Загородній, М.С. Стасишен та ін. Проте питання планування аудиту і розробки ефективного підходу до його проведення потребують додаткового вивчення.

Метою роботи є дослідження сутності ризику невідповідності функціонування внутрішнього кон­тролю підприємства, та ризику невиявлення, їх впливу на ефективність аудиторського контролю, а також проблемних пи­тань, що виникають у цьому зв'язку.


1. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства.

Система внутрішнього контролю - термін, що визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досяг­нення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньої господарської політики, збереження та раціонального використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повноту бухгалтерських записів, своєчасну підготовку надійної фінансової інформації. Система внутрішнього контролю виходить за межі тих аспектів, котрі безпосередньо стосуються тільки бух­галтерського обліку і включає в себе:

а) середовище контролю, де відбуваються операції - заходи і записи, які характеризують за­гальне ставлення керівництва і власників підприємства до діючої системи внутрішнього кон­тролю, важливість діючої системи внутрішнього кон­тролю для підприємства.

Аудитор фіксує в робочих документах: отримані відомості про систему обліку і внутрішнього контро­лю; оцінку ризику невідповідності внутрішнього кон­тролю. Якщо ризик невідповідності внутрішнього контролю оцінюється аудитором як незначний, він додатково пояснює в документах обґрунтування своїх висновків.

Існують різні методи документального оформ­лення інформації про систему обліку і внутрішнього контролю. Вибір необхідних методів документально­го оформлення є виключно предметом особистого судження та вибору аудитора. Заходи, котрі викону­ються окремо або в комбінаціях, оформлюються ау­дитором у вигляді письмових звітів, анкет, контроль­них переліків і блок-схем. Форма і обсяг цієї документації залежить від розміру і структури підприємства, кількості видів діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та структури систем внутрішнього контролю. Як прави­ло, що складніша система обліку і внутрішнього кон­тролю та більший обсяг аудиторських процедур, то більший обсяг документації аудитора.

Тести на відповідність внутрішнього контролю здійснюються з метою отримання аудиторських доказів його ефективності: структури систем обліку і внутрішнього контролю, що означає, наскільки ця структура попереджає, виявляє і своєчасно виправляє істотні помилки; функціонування внутрішнього кон­тролю протягом всього періоду перевірки.

Деякі процедури аудиту можна не планувати ок­ремо як тести на відповідність внутрішнього контро­лю, але вони можуть дати аудиторські докази ефективності як структури внутрішнього контролю, так і ії функціонування. Таким чином, ці процедури перевірки можуть служити для аудиту тестами відповідності внутрішнього контролю. Наприклад, під час вивчення систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю грошових коштів аудитор може отримати аудиторські докази ефективності контрольної перевірки рахунків банку шляхом опиту­вання та спостереження.

Під час отримання доказів ефективного функціонування системи внутрішнього контролю аудитор враховує спосіб їх отримання, послідовність, з якою вони отримуються протягом певного періоду, та досвід особи, яка отримала такі докази (у разі ви­користання помічників та асистентів в аудиті). Слід мати на увазі, що принцип ефективної роботи кожної системи не виключає можливості виникнення відхилень. Відхилення від діючих і запланованих систем контролю можуть викликатися такими факто­рами та ознаками: змінами в основному складі співробітників підприємства; значними сезонними коливаннями в обсязі операцій (реалізації товарних запасів, сировини); помилками окремих співробітників. Виявивши певні відхилення, аудитору необхідно зробити запити щодо них, наприклад, уточнити терміни звільнення і прийняття на роботу співробітників, які виконували основні функції внутрішнього контролю. Крім цього аудитору необхідно впевнитися в тому, що тести на відповідність внутрішнього контролю повністю охо­плюють період, коли відбулися такі зміни персоналу.

При визначенні аудиторського доказу про ризики невідповідності внутрішнього контролю, аудитор може використовувати узагальнюючі висновки, одержані під час попередніх аудиторських перевірок. У такому разі аудитор має інформацію про системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, за попередній звітний період і йому треба визначити необхідну кількість додаткових аудиторських доказів про зміни в системі внутрішнього контролю, які мог­ли статися на підприємстві за період між перевірками. Перш ніж покладатись в своїй роботі на результати проведених процедур аудиту минулої аудиторської перевірки, аудитору треба впевнитися у їх слушності та доцільності для використання в по­точному аудиті. Аудитор отримує інформацію про кожні зміни, які відбулися в системах бухгалтерсько­го обліку і внутрішнього контролю підприємства за період між минулою і поточною перевіркою та оцінює рівень своєї довіри до них. Аудитору необхідно враховувати те, що його впевненість у слушності та доцільності процедур аудиту минулої перевірки для використання в поточному аудиті буде зменшуватися в міру збільшення періоду між раніше виконаними і запланованими аудиторськими проце­дурами.

Аудитору необхідно впевнитися в тому, що функціонування системи внутрішнього контролю здійснювалося протягом всього періоду аудиторської перевірки. Якщо в різних проміжках періоду аудиторської перевірки на підприємстві використову­валися різні види контролю, аудитору слід оцінити та вивчити кожну з таких процедур окремо. Якщо були випадки, коли внутрішній контроль на підприємстві деякий час був відсутній, то стосовно цього періоду аудитору треба окремо переглянути характер, термін і обсяг процедур перевірки щодо операцій та інших подій цього періоду.

Аудитор постійно переглядає правильність зробленої ним оцінки ризику невідповідності внутрішнього контролю до моменту завершення ау­диторського висновку, який складається на підставі проведених незалежних процедур аудиторської перевірки та інших доказів.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства. Ризик невиявлення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.