До компетенції вищого органу господарського об'єднання належить:

— затвердження статуту господарського об'єднання та вне­сення змін до нього;

— вирішення питань про прийняття в господарське об'єд­нання нових учасників та виключення учасників з його складу;

— утворення виконавчого органу господарського об'єднаннявідповідно до його статуту чи договору;

— вирішення фінансових та інших питань відповідно доустановчих документів господарського об'єднання.

Виконавчий орган господарського об'єднання (колегіальний чи одноособовий) вирішує питання поточної діяльності, які відповідно до статуту або договору віднесені до його компе­тенції.

Державне господарське об'єднання — об'єднання підприємств, утворене державними підприєм­ствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визна­чених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об'єднання), або рішенням компетентних органів місцевого са­моврядування. Воно діє на основі рішення про його утворення та статуту, який затверджується органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання.

Управління державним господарським об'єд­нанням здійснюють правління об'єднання і генеральний дирек­тор об'єднання, який призначається на посаду та звільняється з посади органом, що прийняв рішення про утворення об'єднан­ня. Склад правління визначається статутом об'єднання. Порядок управління державним господарським об'єднан­ням визначається статутом об'єднання відповідно до закону.

Як господарські об'єднання, так і державні господарські об'єднання існують в певних організаційно-право­вих формах.

Так, господарські об'єднання утворюються як асоціації, кор­порації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом:

—асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постій­ної координації господарської діяльності підприємств, що об'єд­налися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єд­нання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задо­волення переважно господарських потреб учасників асоціації. Така координація може здійснюватися, наприклад, у формі цент­ралізованого забезпечення членів асоціації текстами норматив­них актів; забезпечення взаємодії з органами державної влади і управління; сприяння підвищенню кваліфікації і професіона­лізму спеціалістів підприємств-членів; ознайомлення громад­ськості з діяльністю підприємств членів, надання їм рекламно-інформаційної підтримки та ін.

Асоціація не має права втручатися у господарську діяль­ність підприємств — учасників асоціації. Як, наприклад, йдеться в п. 1.4 Статуту асоціації українських банків, "членство в Асоціа­ції не накладає на її членів ніяких обмежень щодо комерцій­ної, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборо­нена законом". За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органа­ми влади, іншими підприємствами та організаціями.

Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досяг­нення мети його створення консорціум припиняє свою діяль­ність.

В Україні поширення набули саме банківські консорціуми — тимчасові об'єднання банків, які створюються для координації дій при проведенні різного роду банківських операцій, або для кредитування однієї, але великої угоди і засновані банками на паритетних засадах. Після повного погашення кредиту, відсотків та інших платежів, що належать банківському консорціуму, він ліквідується або реор­ганізується в об'єднання іншого виду.

Специфічним видом об'єднання підприємств є холдинг. Відповідно до ст. 126 ГК України холдин­говою компанією визнається суб'єкт господарювання, що воло­діє контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства (під­приємств). Специфіка холдингу полягає в тому, що він не об'єднує підприємства, а володіє корпоративними правами на них; фактично, у разі наявності у статутному фонді холдингу акцій та/або майна дочірніх підприємств, він стає перехідною формою між, власне, об'єднанням підприємств і господарським товариством. Останнє підтверджується, зокрема, п. 9 Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації, затв. Указом Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94, відповідно до якого холдингова компанія створюється у формі відкритого акціонерного това­риства шляхом об'єднання у статутному фонді контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств та інших активів.

Між холдинговою компанією та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування відпо­відно до вимог ГК України та інших законів.

Державні і комунальні господарські об'єднання утворюють­ся переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об'єднання.

Особливим видом об'єднання підприємств є промислово-фінансова група. її статус, порядок створення і функціонування визначається ст. 125 ГК України, Законом України від 21 листопада 1995 р. "Про промислово-фінан­сові групи в Україні", а також Положенням про створення, реорганізацію та ліквідацію промислово-фінан­сових груп, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 781. Відповідно до цих нормативних актів промислово-фінансовою групою є об'єднання, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними дого­ворами України, а також з метою виробництва кінцевої про­дукції.

Прикладом промислово-фінансової групи, що діє в Украї­ні, може бути група "Титан", утворена відповідно до поста­нови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. для виробництва кінцевої продукції двоокису титану. Метою її є реалізація Комплексної програми розвитку кольорової металургії України на період до 2010 року; термін дії групи — 5 років.

До складу промислово-фінансової групи входить головне підприємство та учасники. Головним є підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке виготовляє кінцеву продукцію промислово-фінансової групи, здійснює її збут, спла­чує податки в Україні. Головним підприємством не може бути торгівельне підприємство, транспортне підприємство, під­приємство сфери громадського харчування, побутового обслу­говування, матеріально-технічного постачання, банк, фінансово-кредитна установа. Учасником промислово-фінансової групи є підприємство, банк або інша наукова чи проектна установа, організація, створена згідно із законодавством України, іно­земна юридична особа, що виробляє проміжну продукцію промислово-фінансової групи або надає банківські та інші послуги учасникам і головному підприємству і має на меті отримання прибутку.

На відміну від об'єднань підприємств, про які йшлося ви­ще, промислово-фінансова група не є юридичною особою і не підлягає державній реєстрації як суб'єкт господарювання. Го­ловне підприємство і його учасники за правилами гл. 77 ЦК України укладають Генеральну угоду про сумісну діяльність для виробництва кінцевої продукції. При цьому право діяти від імені промислово-фінансової групи має виключно головне підприємство.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Об'єднання підприємств

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.