Відповідно до ст. 118 ГК України об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціаль­них завдань.

Характеристика об'єднання підприємств

1. Об'єднанням підприємств є господарська організація. Іншими словами, за загальним правилом, об'єднання підприємств являє собою юридичну особу з притаманними їй характерними ознаками.

2. Об'єднання утворюється у складі двох чи більше підпри­ємств. Зважаючи на це, фізичні особи — суб'єкти підприєм­ницької діяльності не можуть входити до складу об'єднання підприємств.

"Входження до складу" об'єднання підприємств є складною правовою категорією. З одного боку, суть об'єднання підпри­ємств зводиться до об'єднання частини їх капіталів і виник­нення на цій матеріальній базі нової юридичної особи — власне "об'єднання підприємств". Стаття 121 ГК України спеціально підкреслює, що підприємства — учасники об'єднання підпри­ємств зберігають статус юридичної особи. З іншого боку, об'єд­нання підприємств створюється його засновниками для здій­снення впливу, в тій чи іншій мірі, на їх діяльність, що обумов­лює, в свою чергу, тісний взаємозв'язок та більшу чи меншу залежність самих підприємств-учасників від об'єднання.

Згідно з ч. 2 ст. 118 ГК України об'єднання підприємств утворюються підприємствами-учасниками на добровільних за­садах, або за рішенням органів, які відповідно до ГК та інших законів мають право утворювати об'єднання підприємств, або засновником, який може мати відношення/здійснювати вплив щодо входження підприємств — потенційних учасників до складу об'єднання (див., зокрема, Статут Української державної кор­порації "Укрзакордоннафтогазбуд", затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 198). В об'єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законо­давством інших держав, а підприємства України можуть входити її об'єднання підприємств, утворені на території інших держав.

3. Об'єднання підприємств утворюється з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності його учасників. Коор­динація є узагальнюючою категорією, під якою розуміється вплив структури об'єднання підприємств з метою забезпечення погодженості дій його учасників. Конкретні засоби здійснення такого впливу варіюються залежно від виду об'єднання підприємств і будуть розглянуті нами далі.

4. Об'єднання підприємств утворюється для вирішення спільних економічних та соціальних завдань його учасників.

Об'єднання підприємств несе в собі значний потенціал високоефективного господарювання у будь-яких соціально-економічних умовах. Проте у період панування планової еко­номіки таке об'єднання, як правило, призводило до створення додаткової керівної структури між підприємством та міністерством, що, з одного боку, підтримувало збиткові під­приємства, а, з іншого — маскувало реальне становище на під­приємствах, що входили до об'єднання. Внаслідок цього скла­далася перекручена картина економічних здобутків.

В той же час створення об'єднань сприяло розвитку прямих довгострокових господарських зв'язків, полегшувало вирішення проблем щодо сумно звісного товарного дефіциту, допомагало налагоджувати більш ритмічну роботу підприємств. Стимулом до об'єднання була й існуюча вже тоді пряма залежність мате­ріального заохочення працюючих від рівня рентабельності, адже, зазвичай, забезпечення рівня рентабельності загалом по об'єд­нанню давало можливість преміювати всіх без винятку праців­ників підприємств, що входили до нього.

На практиці більш зацікавленими в об'єднанні є такі під­приємства, які нещодавно були приватизовані і потребують термінової організаційної, матеріально-технічної та фінансової допомоги. Об'єднуються і підприємства, що раніше працюва­ли в тісній кооперації з суб'єктами господарювання, зв'язки з якими порушились і які не змогли самостійно адаптуватися до нових умов роботи.

Мотивом до об'єднання виступає і необхідність фінансової підтримки на стадії модернізації виробництва, перепрофілювання, перепідготовки кадрів, інвестування заходів, в тому числі рекламних, щодо виходу на зовнішній ринок без збільшення кількості працівників адміністрації підприємства. Іноді підпри­ємству є економічно вигіднішим увійти до об'єднання з на­уковим центром, ніж залучати на договірній основі до вико­нання науково-дослідних і пошукових робіт сторонню органі­зацію. Особливо, якщо це стосується довгострокових, проте перспективних і прибуткових у майбутньому проектів. Прове­дення силами власного об'єднання робіт із розробки та вироб­ництва нових видів продукції або опрацювання винаходів з принципово нових технологій у разі успішної реалізації проекту дає не тільки прибутки, а й права на "ноу-хау".

Важливим є і те, що в умовах неплатежів і складної процедури отримання банківського кредиту підприємство, що увій­шло до об'єднання, як правило, отримує додаткові шанси на більш вигідних умовах залучити інвестиції у свій розвиток.

Нарешті, робота в межах великого об'єднання сприяє ство­ренню позитивного іміджу підприємства у ділових колах, дозво­ляє використовувати його фірмове ім'я на ринках України та за кордоном, що є також важливою обставиною в умовах зрос­таючої конкуренції.

Таким чином, об'єднання підприємств в умовах перехідного до ринку періоду з його ускладненнями і значними комер­ційними ризиками є позитивним процесом. Очевидним є і те, що з часом цей процес стане більш глибоким та набуватиме нового змісту — об'єднання підприємств утворюватимуться переважно на основі приватної власності з метою більш ефек­тивного функціонування капіталу та використання всіх видів ресурсів, а також для вирішення глобальних, транснаціональ­них програм.

5.Об'єднання підприємств можуть утворюватися на невизначений строк або діяти як тимчасові об'єднання. Тимчасо­вість функціонування об'єднання може бути обумовлена як спливом певного строку, встановленого засновниками в уста­новчих документах, так і досягненням відповідної мети, що була ними поставлена, а, відтак, недоцільністю подальшого його існування.

6.Згідно з ч. 4 ст. 121 ГК України рішення про утворення об'єднання підприємств (установчий договір) та статут об'єд­нання погоджуються з Антимонопольним комітетом України в порядку, встановленому законодавством про захист економічної конкуренції.

7.Учасники об'єднання підприємств можуть вносити на умовах і в порядку, передбачених його установчими докумен­тами, майнові внески. Це майнопередається об'єднанню його учасниками у господарське ві­дання або в оперативне управління на основі установчого до­говору чи рішення про утворення об'єднання. Вартість майна об'єднання відображається у його балансі.

8. Об'єднання підприємств не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено уста­новчим договором або статутом об'єднання. Іншими словами, відповідальність підприємств — членів об'єднання за зобов'язан­нями останнього може наставати лише в разі наявності відповідного положення в установчих докумен­тах об'єднання.

Класифікація об'єднань підприємств

Згідно зі ст. 119 ГК України залежно від порядку заснуван­ня можуть утворюватися об'єднання підприємств таких видів: господарські об'єднання або державні чи комунальні господар­ські об'єднання.

Господарським об'єднанням визнається об'єднання підпри­ємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господар­ську діяльність. Вони діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками.

Згідно зі ст. 122 ГК України господарські об'єднання мають вищі органи управління та утворю­ють виконавчі органи, передбачені статутом господарського об'єднання.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Об'єднання підприємств

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.