SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього се­редовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середови­ща, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зо­внішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для форму­лювання стратегії організації.

SWOT-аналіз являє собою групування факторів маркетингового середовища на зовнішні та внутрішні (відносно фірми) та їх аналіз з позиції визначення позитивного чи негативного впливу на маркетингову діяльність фірми.

Схематично процес SWOT-аналізу поданий на рис. 1

В основі даної методології аналізу покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у влас­ній галузі. Процес SWOT-аналізу проводять на основі аналізу діяльності організації за допомогою нижче приве­дених блоків питань.

Загальна характеристика об'єкта дослідження охоплює ряд питань:

 • історія розвитку організації;
 • організаційно-правова форма організації;
 • інфраструктура організації (наявність та характеристи­ка підсобних господарств; розвиненість транспортної мережі тощо);
 • діяльність організації (сектор економіки, в якому працює організація; місія організації; існуючі ринки товарів та послуг; основні види товарів та послуг, що надаються організацією, та ін.).

Фактори зовнішнього середовища організації:

 • економіка держави (рівень розвитку, аналіз таких пока­зників, як: ВВП, темп інфляції, рівень безробіття, про­дуктивність праці, ставки оподаткування та ін.);
 • політична система держави (особливості існуючої політи­ки держави в галузі захисту прав підприємців та пода­льшого розвитку підприємницької діяльності);
 • правове поле (аналіз регулювання підприємницької діяльності законодавчими актами України);
 • соціально-культурний фактор (рівень розвитку суспіль­ства в цілому, структура та характеристика існуючого ринку праці; рівень безробіття тощо);
 • технологічні можливості (рівень розвитку науки і техні­ки держави; рівень розвитку засобів зв'язку, транспорту, телекомунікацій тощо).

Визначення місії, цілей та базової стратегії організації

При розробці стратегії організації необхідно, перш за все, визначити напрям подальшого розвитку організації, її цільову орієнтацію. Для цього слід відповісти на наступні питання:

визначення місії організації;

визначення цілей організації (вибір цілей; побудова іє­рархії цілей; формування «дерева цілей»);

визначення базової стратегії організації (оцінка страте­гічних альтернатив за базовою стратегією; оцінка обра­ної базової стратегії");

реалізація обраної стратегії (розроблення стратегічного плану; контроль реалізації стратегічного плану).

Фінанси:

 • корпоративна ліквідність;
 • рух грошових коштів;
 • вплив прибутку й амортизації на грошові потоки;
 • баланс, оцінка фінансового стану;
 • фінансове планування (технічні можливості; методика планування; оцінка перспектив);
 • аудитування (методика, перспективи, висновки аудито­рів).

Маркетинг:

 • управління маркетингом (загальна ідея; концепція;
 • стратегія; оцінка персоналу);
 • ринки (ємність ринку; структура ринку; конкуренти,

виявлення їх переваг та недоліків);

 • споживачі (кількість; структура; вивчення смаків спо­живачів);
 • ціноутворення (стратегія і тактика);
 • збут продукції (організація збуту, оцінка каналів збуту; характеристика зайнятого в цій сфері персоналу; наяв­ність складських приміщень; витрати на реалізацію; після продажне обслуговування; реклама, її вплив на ефек­тивність діяльності організації);

Проведення маркетингових досліджень необхідне для успі­шної реалізації продукції та послуг будь-якої організації. Пи­тання - що виробляти, скільки виробляти, які види послуг нада­вати -знаходяться на першому місці для сучасних організацій. Тому аналіз маркетингової діяльності являється одним із найва­жливіших пунктів при загальному дослідженні організації.

Виробництво:

управління виробництвом (концепція; обрана стратегія виробництва; персонал та його кваліфікація);

виробничі підрозділи (кількість; спеціалізація; зв'язок з іншими підрозділами);

обсяги виробництва (виробнича потужність; вузькі міс­ця; вільні і запасні потужності);

технологія виробництва (тип; рівень складності);

організація виробництва (рух сировини, матеріалів; ро­бота по розвитку виробництва, підвищенню якості про­дукції та послуг);

ефективність виробництва (собівартість продукції; продуктивність праці);

охорона праці на виробництві.

Ретельний аналіз виробництва продукції дає можливість виявляти поточні недоліки виробництва та вчасно їх усувати, що значно підвищить ефективність виробництва.

Управління персоналом:

Управління персоналом - це вміння направляти підлеглих для досягнення цілей організації та вирішення організаційних проблем; вміння здійснювати селективний відбір працівників для виконання різноманітних завдань, а також вирішувати наступні питання:

 • управління персоналом (концепція та політика; плану­вання персоналу);
 • структура персоналу (вік; стать; кваліфікація; наявність формальних та неформальних груп в організації);
 • вербування та відбір персоналу;
 • навчання та розвиток персоналу (перспективи кар'єри; витрати, пов'язані з розвитком персоналу; оцінка кадрів);
 • мотивація персоналу (система заробітної плати; розмір заробітної плати; нематеріальні чинники мотивації; умо­ви праці; просування; співвідношення результатів праці з нагородженням);
 • оцінка діяльності персоналу (методи оцінки). ;.

Інноваційна діяльність:

 • управління розвитком і дослідженням організації;
 • інноваційна політика організації;
 • інноваційний потенціал організації;
 • використання наукових досліджень.

Система управління організацією:

 • показники ефективності управління (прибутковість ін­вестицій; прибутковість власного капіталу);
  • організаційна структура управління;
 • делегування повноважень в процесі прийняття рішень;
  • внутрішня система комунікацій;
  • організаційна культура (традиції; ритуали; стиль керування);
  • залучення зовнішніх консультантів.
 • Аналіз результативності та ефективності:

  показники ефективності організації;

  оцінка результативності організації;

  аналіз зростання масштабів діяльності;

  оцінка підвищення вартості організації.

  Загальна результативність складається на основі існуючих на підприємстві звітів (річних, квартальних, місячних). Можуть використовуватись різноманітні показники, як фінансові, так і статистичні згідно з системою, що діє на фірмі.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 11

  Безкоштовна робота

  Закрити

  SWOT-аналіз економічної організації його мета і числення

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.