ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення
1.2. Механізм впливу використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ
2.1. Загальна характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.2. Аналіз основних виробничих фондів у складі загальної суми господарських засобів підприємства
2.3. Аналіз динаміки і структури основних виробничих фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.5. Факторний аналіз фондовіддачі на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.6. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ, ЗАХОДИ З ВПРВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
3.1. Визначення проблем Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.2. Шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів
3.3. Економічне обґрунтування модернізації обладнання на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.4. Альтернативні варіанти дій Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» щодо вирішення проблеми збільшення витрат на електроенергію

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основні фонди служать матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку, від рівня її використання залежать результати господарської діяльності підприємства.

На обсяг, структуру і динаміку основних виробничих фондів впливають такі чинники:

характер та особливості процесу виробництва;

тип виробництва (масове, серійне, одиничне);

технологія, рівень спеціалізації і кооперування;

методи організації виробництва.

У ході аналізу встановлюють зміну структури під впливом комплексної механізації й автоматизації виробництва, впровадження нової технології. На особливу увагу заслуговує аналіз технологічної і вікової структур основних фондів [23, c.260].

Для аналізу динаміки використовують коефіцієнти оновлення і вибуття.

Коефіцієнт оновлення відображає інтенсивність оновлення, і його визначають шляхом співвідношення вартості фондів, що надійшли за аналізований період, до їх загальної вартості на кінець року.

Коефіцієнт вибуття відображає ступінь інтенсивності вибуття фондів з виробництва, і його визначають як співвідношення вартості основних фондів, що вибули за певний період, до вартості основних фондів на початок періоду.

Ці коефіцієнти визначають за всіма основними фондами. При аналізі структури і динаміки основних фондів враховують особливості їх функціонування в тій чи іншій галузі [14].

Найважливішим етапом аналізу основних фондів є вивчення їх технічного стану. Технічний стан устаткування у непрямому значенні визначають за його віковим складом, що відображає співвідношення питомої ваги відповідних вікових груп у загальній кількості одиниць даного виду устаткування. Збільшення частки прогресивного устаткування сприяє впровадженню сучасних прогресивних технологій.

Іншим узагальнювальним показником, що характеризує технічний стан фондів, є коефіцієнт їх зношення, який визначають як співвідношення величини зношення до початкової вартості всіх основних фондів і їх складових. Цей коефіцієнт відображає, якою мірою основні фонди, що перебувають в експлуатації, зношені, тобто яка частина їх вартості перенесена на новостворений продукт.

У ряді випадків визначають коефіцієнт придатності основних фондів шляхом співвідношення залишкової вартості основних фондів до їх балансової вартості [15].

Віковий склад устаткування - основна характеристика технічного рівня основних фондів. Для цього аналізують стан встановленого устаткування за термінами його експлуатації. Визначають тривалість експлуатації устаткування за періодами до 5 років, 5-10 р., 10-20 років і т. д.

У процесі аналізу встановлюють кількість різних груп устаткування з різними періодами експлуатації та її питому вагу, розробляють заходи щодо оновлення і приведення у відповідність.

Економічна ефективність функціонування основних виробничих фондів є складовою результату використання всіх виробничих ресурсів підприємства. При визначенні економічної ефективності основних фондів використовують систему натуральних та вартісних показників, а також співвідносні оцінки темпів зростання випуску продукції і темпів зростання обсягу основних фондів; фондоозброєності праці та її продуктивності [16].

До натуральних показників належать: екстенсивне й інтенсивне використання основного устаткування; фондовіддача, визначена в натуральному чи умовно-натуральному виразі; використання виробничої потужності й ступінь її освоєння.

Вартісними показниками є фондовіддача, розрахована за вартісними показниками, і фондомісткість. Найбільш узагальнювальним показником ефективності використання основних виробничих фондів є виробництво товарної продукції у розрахунку на 1 грн. їх середньорічної вартості, тобто фондовіддача. Фондомісткість - обернений до фондовіддачі показник, який характеризує вартість основних виробничих фондів, що припадає на одиницю вартості виробленої продукції.

Фондоозброєність праці визначають як співвідношення середньорічної вартості основних виробничих фондів (за первісною оцінкою) до числа робітників у найбільшій зміні. Вона характеризує ступінь забезпечення робітників основними виробничими фондами [15, с.151].

Для аналізу ефективності використання основних фондів у частині виробничого устаткування використовують показники використання наявного устаткування і його завантаження в часі роботи. При аналізі фондовіддачі фактичний показник фондовіддачі порівнюють з розрахунковим, з даними попередніх періодів, проектними показниками, фондовіддачею інших підприємств даної галузі. На рівень фондовіддачі впливають різні чинники, пов'язані як зі зміною обсягу продукції, так і з ефективністю використання основних виробничих фондів, особливо їх активної частини [18, 124].

Всі чинники можна поділити на дві групи:

üті, що не залежать від ступеня використання основних фондів (розвиток кооперованих зв'язків і зміна матеріаломісткості та трудомісткості продукції; зміна цін на сировину, матеріали, готову продукцію та ін. Зростання кооперованих поставок, матеріаломісткості веде до зростання фондовіддачі);

üті, що залежать від ступеня використання основних фондів ( зміна питомої ваги машин і устаткування в складі основних фондів, підвищення змінності роботи устаткування; зменшення внутрішньозмінних простоїв; зміна рівня внутрішньозаводської спеціалізації та ін.)

Перш за все методика - це вченняпро особливості застосування окремого методу чи системи методів. Методика є системною сукупністю прийомів дослідження, це система правил використання методів, прийомів і техніки дослідження. Вибір окремих методів дослідження диктується характером матеріалу, умовами й метою окремого дослідження. Методи – це впорядкована система, в якій визначається їх місце відповідного до конкретного етапу дослідження. Створення наукової методології та методики досліджень є великою перемогою людського розуму.

Для оцінки технічного стану основних фондів розраховується коефіцієнту зносу та коефіцієнту придатності. Коефіцієнти зносу та придатності розраховуються для загальної величини основних фондів і для окремої групи.

Абсолютним показником ефективності використання основних засобів є сума прибутку на одну гривню основних засобів.

До показників ефективності використання основних засобів можна також віднести показник питомої ваги активної частини основних засобів у їх загальній сумі.

Підвищення ефективності експлуатації працюючого устаткування забезпечують двома шляхами - екстенсивним (у часі) й інтенсивним (за потужністю).

Показниками, що характеризують екстенсивний шлях використання устаткування, є: кількість устаткування; відпрацьований час; коефіцієнт змінності роботи устаткування; структура парку машин і верстатів.

Інтенсивне використання устаткування характеризується показником випуску продукції за 1 верстато-годину, тобто його продуктивністю. Вихідними даними в аналізі є баланс робочого часу устаткування: календарний, режимний, плановий.

Календарний визначають як добуток кількості календарних днів у році і верстато-годин на добу. Він поділяється на режимний і позарежимний час. Режимний фонд визначають із кількості робочих днів у році, планового коефіцієнта змінності роботи устаткування, кількості верстатів, крім тих, які за планово-запобіжним ремонтом мають бути у капітальному і поточному ремонті. Позарежимний час включає вихідні і святкові дні, час неробочих змін, міжзмінні й обідні перерви.

Плановий фонд часу включає кількість годин, що підлягають відпрацюванню за вирахуванням планових зупинок устаткування (ремонт, у резерві і т. ін). Плановий відрізняється від режимного кількістю планових витрат робочого часу.

Фактично використаний фонд часу роботи устаткування - це кількість фактично відпрацьованих верстато-годин. Показники використання календарного, режимного і планового фондів часу роботи устаткування виражають ступінь його завантаження [10].

Екстенсивне використання устаткування характеризується також коефіцієнтом змінності, який визначають як співвідношення відпрацьованих верстато-змін до загальної кількості встановленого устаткування. Основними причинами низького коефіцієнта змінності є неукомплектованість робітниками, несправність устаткування, наднормативний ремонт, недоліки у забезпеченні матеріальними ресурсами і т. д.

Інтенсивне використання основних фондів характеризується не лише показниками випуску продукції за 1 верстато-годину, а й рядом натуральних та умовно-натуральних показників: одержання продукції з 1 м виробничої площі і т. ін. [11].

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Безкоштовна робота

Закрити

Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фондами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.