ЗМІСТ

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

1.1. Поняття ціни та її функції у сфері господарювання 

1.2. Правове регулювання цін та ціноутворення 

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕИСТИКА ЦІН ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1. Види цін 

2.2. Визначення цін у господарських договорах 

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ У СФЕРІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми. Серед основних завдань, які стоять перед Україною на початковому етапі функціонування цивілізованого ринку, важливе значення займає створення і впровадження такого механізму правового регулювання господарської діяльності, який забезпечив би фінансово-економічну стабільність господарюючих суб’єктів України і детінізацію її економіки. Ціновому регулюванню у свою чергу відводиться одне з провідних місць.

Ціна є економічною формою, в якій сфокусовані економічні відносини ринкової економіки виробництва (пропозиції) та споживання (попиту) будь-якого товару. Вона є «нервом» економіки, найважливішою ланкою ринкового механізму. Без її економічного обґрунтування неможливе нормальне функціонування господарюючих суб'єктів і цілих галузей та забезпечення соціальної справедливості в суспільстві.

На різних етапах розвитку суспільства та в міру розвитку наукової думки сутність поняття ціни та процесу ціноутворення змінювалося. Проте дослідження цієї проблеми завжди займало одне із центральних місць в юридичній та економічній, а також інших споріднених галузях науки. Протягом останніх років спостерігається підвищення наукового інтересу до питань ціноутворення. В першу чергу, слід зазначити праці таких учених, юристів і економістів, як: Барахтян Н.В., Богацька Н.М., Подцерковний О.П., Квасницька О.О., Смітюх А.В., Мартемьянов В. С., Марцин В. С., Ребізант Р.С., Туган-Барановський М. І. та інші.

Разом з тим окремі теоретичні і науково-прикладні проблеми, що стосуються правового аспекту залишаються актуальними, особливо стосовно системного підходу. Зокрема потребують вирішення та удосконалення питання правового регулювання господарського права, можливостей впливу на процес ціноутворення з боку держави, посилення державного контролю за цінами, аналізу правової природи відповідальності за правопорушення у сфері ціноутворення.

Метою даного роботи є комплексне дослідження цін та ціноутворення у процесі господарювання.

Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання:

‒ визначити поняття та функції ціни у сфері господарювання;

‒ дослідити правове регулювання цін та ціноутворення;

‒ з’ясувати види цін;

‒ проаналізувати порядок визначення цін у господарських договорах;

‒ дослідити державний контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення та відповідальністьза порушення у сфері ціноутворення.

Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини, які виникають при встановленні цін у сфері господарювання.

Предметом дослідження є правове регулювання ціноутворення і цін у сфері господарювання.

Методологічним підґрунтям дослідження є сукупність методів наукового пізнання, застосування яких обумовлене комплексним дослідженням цін та ціноутворення у процесі господарювання. А для вирішення завдань даної роботи використовувалися загальнотеоретичні та спеціально-наукові методи пізнання правових явищ: діалектичний, формально-логічний, історичний, порівняльно-правовий, системно-структурний та інші.

Курсова робота складається з вступу, 3 розділів, 4 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 25 сторінок.


РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

1.1. Поняття ціни та її функції у сфері господарювання

Одну з надзвичайно важливих ролей у мотивації дій виробників (продавців) і споживачів (покупців) в сфері господарювання відіграють ціни. Питання стосовно ціни, цінності товарів, робіт і послуг, є тими проблеми, які залишаються актуальними протягом століть.

Проблеми законодавчого визначення «ціни» поглиблюються відсутністю єдиного наукового підходу до характеристики даної дефініції. Так, В. С. Мартем’янов зазначає, що ціна як економічна категорія виражає погоджений між покупцем та продавцем грошовий або інший майновий еквівалент, який покупець згоден платити за переданий йому товар (роботу, послугу) [16, c. 77]

В свою чергу, М. І. Туган-Барановський підкреслює, що ціна вільно виготовленого товару визначається такими витратами на його виробництво, які дають можливість виготовити товару стільки, скільки його потребує ринок. У межах ринкового підходу ціна визначається так: це форма виразу цінності благ, яка виявляється у процесі обміну [26, c. 61].

В українській державі, основні засади цінової політики і регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення визначаються Законом України «Про ціни і ціноутворення» [5].

У вказаному Законі, термін «ціна» вживається в значенні, що це виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару.

Поряд з цим, Законом визначаються такі поняття, як гранична та фіксована ціна.

Так, гранична ціна ‒ це максимально або мінімально допустимий рівень ціни, який може застосовуватися суб’єктом господарювання.

А фіксована ціна ‒ це обов’язкова для застосування суб’єктами господарювання ціна, встановлена Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та державними колегіальними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень та компетенції.

Поряд з цим, поняття ціни у господарських зобов’язаннях, міститься у главі 21 Господарського кодексу України (далі ‒ ГКУ). Так, ст. 189 вказаного Кодексу, визначено, що ціна є вираженим у грошовій формі еквівалентом одиниці товару (продукції, робіт, послуг, матеріально-технічних ресурсів, майнових та немайнових прав), що підлягає продажу (реалізації), який повинен застосовуватися як тариф, розмір плати, ставки або збору, крім ставок і зборів, що використовуються в системі оподаткування [2].

Разом з тим, ГКУ визначено, що ціна є істотною умовою господарського договору. При цьому, ціна зазначається в договорі у національній валюті ‒гривнях. Чинним законодавством передбачено, що ціни можуть визначатися в іноземній валюті за згодою сторін, у випадку укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Економічна сутність ціни проявляється насамперед, через виконання нею окремих функцій, до яких, зокрема, належать:

‒ інформаційна, яка полягає в тому, що ціна інформує про пропозицію товару, його величину і про те, скільки продавець хоче отримати за свій товар. Така ж інформація формує позицію покупця, визначаючи розмір його попиту;

‒ стимулююча ‒ виявляється у здатності заохочувати підприємців, які раціонально використовують виробничі можливості для отримання кращих остаточних результатів, застосовують постіндустріальну технологію і техніку;

‒ орієнтуюча, суть якої полягає в орієнтуванні продавця і покупця на формування пропозиції та вибору товару;

‒ розподільча, специфіка якої виявляється в перерозподілі капіталів, спрямуванні їх в ефективніші й прибутковіші галузі [13, c. 341].

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 24

Безкоштовна робота

Закрити

Ціни і ціноутворення у сфері господарювання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.