Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 5

1.1. Суть та особливості державного регулювання в ринковій економіці 5

1.2. Основні чинники державного регулювання малого бізнесу в Україні 8

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ФЕРМЕРСТВА 15

2.1. Сучасний стан та тенденції розвитку фермерських господарств 15

2.2. Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств в Україні 23

2.3. Досвід державного регулювання фермерства в розвинутих країнах і можливість його використання в Україні 26

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Україна - велика аграрна держава. Її сільське господарство - одна з основних галузей матеріального виробництва, що відіграє важливу роль у житті суспільства. Тому відродження українського села і селянства є одним з найважливіших завдань нашої молодої незалежної держави.

Однією з ефективних форм господарювання на селі, важливим засобом вирішення продовольчих, економічних і соціальних проблем суспільства і сільських територій є фермерські господарства. Проте, одноосібне ведення сільськогосподарського виробництва, за незначним винятком, не забезпечує високої його ефективності, тому виникає потреба об’єднати зусилля для продуктивної діяльності, тобто скооперуватися.

Сільськогосподарське фермерське господарство виконує досить важливу економічну функцію, об’єднуючи товаровиробників в напрямі підвищення ефективності використання належного їм ресурсного потенціалу.

На сучасному етапі багато методологічних і методичних питань, що визначають організаційно-економічні основи фермерських господарств як на макро-, так і на мікрорівнях, недостатньо відпрацьовані і це зумовлює необхідність наукових досліджень, спрямованих на формування і розвиток кооперації фермерських господарств, їх ефективне функціонування, що забезпечить вихід агропромислового комплексу країни з тривалої кризи.

Основу в дослідженні фермерських господарств заклали в своїх працях видатні економісти О. Чаянов і М. Туган-Барановський. Вони мали свій підхід щодо класифікації видів фермерських господарств, різне бачення їх ролі в аграрному секторі.

В останні роки до наукової розробки проблем функціонування і розвитку фермерської кооперації в умовах реформування аграрного сектора економіки України значний внесок зробили такі провідні українські вчені: Ф. Горбонос, П. Макаренко, М. Малік, Л. Мельник, В. Месель-Веселяк, Л. Молдаван, П. Саблук, І. Томич, І. Червен, В. Юрчишин та інші. Проте, багато теоретичних і практичних питань, які визначають розвиток напряму фермерських господарств недостатньо розкриті і вивчені.

Об’єкт дослідження – є державне регулювання малого бізнесу.

Предмет дослідження – основні чинники державного регулювання фермерства в Україні.

Метою курсової роботи є дослідження засад державного регулювання малого бізнесу на прикладі фермерства, оцінка світового досвіду функціонування фермерських господарств та його застосування до реалій сільського господарства України, визначення перспективності їх розвитку.

Для досягнення поставленої мети, нам необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити суть та особливості державного регулювання в ринковій економіці;

- визначити основні чинники державного регулювання малого бізнесу в Україні;

- проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку фермерських господарств;

- окреслити особливості правового регулювання державної підтримки фермерських господарств в Україні;

- дослідити досвід державного регулювання фермерства в розвинутих країнах і можливість його використання в Україні.

В даній курсовій роботі використані теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження, а саме порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, класифікація та систематизація, історичний метод тощо.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Державне регулювання малого бізнесу (на прикладі фермерства)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.