Сутність інвестицій, сучасні методики оцінки їх ефективності. Фактори, що впливають на фінансово-економічні результати та економічну ефективність діяльності підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Поняття інвестицій
1.2. Загальні положення методики оцінки ефективності інвестицій
1.3 Аналіз абсолютної ефективності інвестицій
1.4. Порівняльна оцінка інвестицій
1.5. Ефективність інвестицій у цінні папери
1.6 Економічна оцінка кредитоспроможності підприємства
2. КОМПЛЕКС ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Зміст господарської ситуації
2.2. Основні завдання комплексу економічних розрахунків
2.3. Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.4. Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на підприємстві. Визначення чистого доходу від реалізації в 2000 році
2.5. Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу
2.6. Визначення показників ефективності використання основних засобів
2.7. Визначення показників ефективності використання оборотних активів у 2000 році
2.8. Визначення коефіцієнта зносу і коефіцієнта придатності основних засобів станом на початок 2000 року
2.9. Визначення показників трудомісткості продукції і продуктивності праці
2.10. Нарахування амортизації по основних засобах податковим методом у 2000 році
2.12. Визначення показників фондомісткості продукції і коефіцієнта завантаження оборотних засобів
2.13. Характеристика економічного змісту розрахованих показників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.11. Визначення показників прибутку і рентабельності за результатами діяльності в 2000 році

Показники прибутку підприємства охарактеризуємо в таблиці 15.

Таблиця 15. – Показники прибутку підприємства в 2000 році

№ пп. Назва показників Одиниці вимірю-вання Величина Обґрунтування
1 Чистий дохід від реалізації продукції Грн. 8552359,07
2 Повна комерційна собівартість реалізованої продукції Грн. 6004185,60
3 Прибуток від основної операційної діяльності (прибуток від реалізації товарів) Грн. 2548173,47 8552359,07 - 6004185,60
4 Прибуток від звичайної діяльності Грн. 2548173,47
5 Ставка податку на прибуток від звичайної діяльності % 25,00
6 Податок на прибуток від звичайної діяльності Грн. 637043,37 25%* 2548173,47
7 Чистий прибуток Грн. 1911130,10 2548173,47 - 637043,37

Прибуток від основної діяльності, який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і повною комерційною собівартістю,становить 2548173,47 грн.Чистий прибуток – це прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства і обчислюється як різниця між прибутком від звичайної діяльності і податком на прибуток підприємства. Чистий прибуток даного підприємства становить 1911130,10 грн.

Показники рентабельності визначаємо у таблиці 16.

Таблиця 16. – Показники рентабельності на підприємстві у 2000 році

№ з/п Назва показників Одиниці вимірювання Величина Обґрунтування

Залишкова вартість основних фондів станом на початок року Грн.. 818000,00
2 Залишкова вартість основних фондів станом на кінець року Грн.. 589755,35
3 Вартість оборотних активів станом на початок року Грн.. 1218000,00
4 Вартість оборотних активів станом на кінець року Грн.. 1231800,00
5 Вартість активів підприємства станом на початок року Грн.. 2036000,00
6 Вартість активів підприємства станом на кінець року Грн.. 1821555,35
7 Середньорічна вартість активів підприємства Грн.. 1928777,67
8 Повна комерційна собівартість річного обсягу реалізованої продукції Грн.. 6004185,60
9 Чистий дохід від реалізації продукції Грн.. 8552359,07
10 Середньооблікова чисельність персоналу Грн.. 150,50
11 Прибуток від основної операційної діяльності (прибуток від реалізації товарів) Грн.. 2548173,47
12 Чистий прибуток Грн.. 1911130,10
13 Рентабельність активів підприємства % 99,09 1911130,10/ 1928777,67
14 Рентабельність поточних затрат % 31,83 1911130,10/ 6004185,60
15 Рентабельність продукції (рентабельність продажів) % 22,35 1911130,10/ 8552359,07
16 Рентабельність праці Грн. / люд. 12698,54 1911130,10/151

Рентабельність активів підприємства визначає розмір прибутку у розрахунку на одиницю вартості активів підприємства. Для даного підприємства рентабельність активів становить 99,09%.Рентабельністьзатрат визначається як відношення прибутку до повної комерційної собівартості продукції.

Рентабельність продукції визначається шляхом ділення прибутку на чисту виручку від реалізації продукції. Для даного підприємства рентабельність продукції становить 22,35%.

Рентабельність праці – це розмір прибутку у розрахунку на одного середньоспискового працюючого. Для даного підприємства рентабельність праці становить 12698 грн. / люд.


2.12. Визначення показників фондомісткості продукції і коефіцієнта завантаження оборотних засобів

Показники ефективності використання основних засобів розраховуємо в таблиці 17.

Таблиця 17. – Визначення показників ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства в 2000 році

№ пп. Назва показників Одиниця вимірювання Величина Обгрунтування
1. Обсяг виробленої продукції Грн. 8552359,07
2. Середньорічна первісна вартість основних фондів Грн. 951800,00 951800 + 0– 0
3. Середньорічна залишкова вартість основних фондів Грн. 703377,67
4. Фондомісткість виходячи з первісної вартості основних фондів Грн./грн. 0,11 951800,00 / 8552359,07
5. Фондомісткість виходячи з залишкової вартості основних фондів Грн./грн. 0,08 703377,67/ 8552359,07
6. Середньорічний залишок оборотних активів Грн. 1228375,00
7. Коефіцієнт завантаження оборотних активів
0,14 1228375,00/ 8552359,07

Фондомісткість показує, скільки грн. основних фондів беруть участь у виробництві 1 грн продукції, тобто на 1 грн виготовленої продукції припадає 8 коп залишкової вартості основних фондів і 11 коп первісної.

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів – характеризує потребу підприємства в оборотних коштах для виробництва і реалізації продукції. Отже, підприємству на 1 грн реалізованої продукції необхідно 14 коп. оборотних коштів.


2.13. Характеристика економічного змісту розрахованих показників

Розраховані показники для підприємства „Сігма” свідчать про наступне.

Відпускна ціна по продукції виду А складає: з ПДВ – 547,06 грн. За штуку, без ПДВ – 455,88 грн. За штуку.

Відпускна ціна по продукції виду Б складає: з ПДВ – 314,01 грн. За штуку, без ПДВ – 261,68 грн. За штуку.

В 2000 році обсяг виробленої продукції склав 8552359,07 грн, а чистий дохід від реалізації продукції – 7126965,89 грн.

Фондовіддача показує, який обсяг виробленої продукції припадає на одиницю вартості основних фондів і становить 12,14 грн./грн.. Тобто на одиницю вартості основних фондів припадає 12,14 грн. виробленої продукції.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів відображає об’єм реалізованої продукції на 1 гривню середньої величини оборотних коштів (кількість оборотів). Отже, оборотні кошти в середньому обертаються 6,88 разів за рік.

Тривалість одного обороту оборотних коштів становить 52 дні.

станом на початок року основні фонди операційної діяльності зношені орієнтовно на 14% і придатні для подальшої експлуатації на 86%.

Продуктивність праці – це кількість продукції, що виробляється за одиницю часу при певних затратах живої праці, абокількість часу, витрачена на виготовлення одиниці продукції, а трудомісткість – це обсяг затрат живої праці на виготовлення одиниці продукції. На даному підприємстві по відношенню до базового кварталу спостерігалося зменшення продуктивності праці і збільшення трудомісткості. Однак в порівнянні з попереднім кварталом збільшилась продуктивність праці у третьому і четвертому кварталах. Для збільшення продуктивності праці підприємству слід намагатися скоротити втрати робочого часу, зокрема, невиходи з дозволу адміністрації.

Прибуток від основної діяльності, який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і повною комерційною собівартістю,становить 2548173,47 грн.

Чистий прибуток – це прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства і обчислюється як різниця між прибутком від звичайної діяльності і податком на прибуток підприємства. Чистий прибуток даного підприємства становить 1911130,10 грн.

Рентабельність активів підприємства визначає розмір прибутку у розрахунку на одиницю вартості активів підприємства. Для даного підприємства рентабельність активів становить 99,09%.

Рентабельністьзатрат визначається як відношення прибутку до повної комерційної собівартості продукції.

Рентабельність продукції визначається шляхом ділення прибутку на чисту виручку від реалізації продукції. Для даного підприємства рентабельність продукції становить 22,35%.

Рентабельність праці – це розмір прибутку у розрахунку на одного середньоспискового працюючого. Для даного підприємства рентабельність праці становить 12698 грн. / люд.

Фондомісткість показує, скільки грн. основних фондів беруть участь у виробництві 1 грн продукції, тобто на 1 грн виготовленої продукції припадає 8 коп залишкової вартості основних фондів і 11 коп первісної.

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів – характеризує потребу підприємства в оборотних коштах для виробництва і реалізації продукції. Отже, підприємству на 1 грн реалізованої продукції необхідно 14 коп. оборотних коштів.


Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Безкоштовна робота

Закрити

Сутність інвестицій, сучасні методики оцінки їх ефективності. Фактори, що впливають на фінансово-економічні результати та економічну ефективність діяльності підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.