Сутність інвестицій, сучасні методики оцінки їх ефективності. Фактори, що впливають на фінансово-економічні результати та економічну ефективність діяльності підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Поняття інвестицій
1.2. Загальні положення методики оцінки ефективності інвестицій
1.3 Аналіз абсолютної ефективності інвестицій
1.4. Порівняльна оцінка інвестицій
1.5. Ефективність інвестицій у цінні папери
1.6 Економічна оцінка кредитоспроможності підприємства
2. КОМПЛЕКС ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Зміст господарської ситуації
2.2. Основні завдання комплексу економічних розрахунків
2.3. Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.4. Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на підприємстві. Визначення чистого доходу від реалізації в 2000 році
2.5. Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу
2.6. Визначення показників ефективності використання основних засобів
2.7. Визначення показників ефективності використання оборотних активів у 2000 році
2.8. Визначення коефіцієнта зносу і коефіцієнта придатності основних засобів станом на початок 2000 року
2.9. Визначення показників трудомісткості продукції і продуктивності праці
2.10. Нарахування амортизації по основних засобах податковим методом у 2000 році
2.12. Визначення показників фондомісткості продукції і коефіцієнта завантаження оборотних засобів
2.13. Характеристика економічного змісту розрахованих показників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Коефіцієнт ліквідності (К(л).) - показує, якою мірою оборотні активи покривають короткострокові зобов'язання, а саме наскільки коротко­строкові зобов'язання можуть бути погашені швидколіквідними активами.

де Ал - ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних,

Зп - поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з ко­роткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами. Оптимальне теоре­тичне значення показника К(л) — не менше ніж 0,5.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К(а.л.)) характеризує, наскільки короткострокові зобов'язання можуть бути негайно погашені швидколік­відними коштами та цінними паперами.

де Ав - високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх ек­віваленти та поточні фінансові інвестиції,

Зп - поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з ко­роткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами. Оптимальне теоре­тичне значення показника Ка.л. — не менше ніж 0,2.

III група - показники фінансової стійкості.

Коефіцієнт фінансової стійкості (К(ф.с.)) - показує співвідношення власних джерел до залуче­них коштів.

Теоретичне значення К(ф.с.) - не менше ніж 0,6.

Коефіцієнт фінансової автономії (К(ф.а.)) — показує частку власних коштів у загальній сумі заборгованості підприємства.

Теоретичне значення К(ф.а.) - не менше ніж 0,2.

Коефіцієнт фінансової залежності (К(ф.з.)) показує частку загальної вартості майна підприємства в розрахунку на 1 гривню власних коштів позичальника.

Коефіцієнт оборотності балансу (К(о.б.)) показує кількість оборотів, що здійснює майно протягом звітного періоду.

Середня валюта балансу визначається як середнє арифметичне цього показника на початок і кінець року. Позитивним є збільшення даного по­казника.

Коефіцієнт маневреності власних коштів (К(м.)) характеризує ступінь мобільності використання власних коштів.

деВк - власний капітал підприємства, Ан - необоротні активи. Оптимальне теоретичне значення показника К(м.) — не менше ніж 0,5.

IV група — показники надійності підприємства.

Коефіцієнт забезпечення кредиту (К(з.)) характеризує наявність, обсяг та якість забезпечення по­вернення кредиту.

К(з.) = 2 у випадках, якщо забезпеченням кредиту є:

 • гарантії Уряду України;
 • гарантії банків, зареєстрованих як юридичні особи у країнах, віднесе­них до категорії А;
 • грошові вклади і депозити позичальника, розмішені у банку, що надає позичку.
 • К(з.) = 0,5 у випадках, коли забезпеченням кредиту є гарантії (поручи­тельство) чи страхування ризику.

  У разі, якщо забезпеченням кредиту є застава майна, коефіцієнт забез­печення визначається так:

  Вартість застави визначається на підставі договору застави, сума кре­диту і процентів — виходячи з кредитного договору. Вартість майна та май­нових прав позичальника, оформлених під заставу, визначається за реаль­ною (ринковою) вартістю з урахуванням практичної складності реалізації майна у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань.

  Оборотність дебіторської заборгованості (О(д.з.)). Цей показник роз­раховується за даними річного звіту і його значення використовуються та­кож на квартальні дати.

  Середня дебіторська заборгованість визначається як середнє арифме­тичне суми цієї заборгованості на початок і кінець року. Показник О(д.з.) оцінюється шляхом порівняння з попереднім періодом і може набувати таких значень: О(д.з.) = 2 — у разі зменшення його розрахункового значення у порівнянні з попереднім періодом; О(д.з.) = 1 - у разі, якщо його розрахун­кове значення знаходиться на рівні попереднього періоду; О(д.з.) = 0 — у разі збільшення його розрахункового значення проти попереднього пері­оду.

  Оборотність кредиторської заборгованості (О(к.з.)). Цей показник роз­раховується та оцінюється аналогічно О(д.з.).

  Оборотність готової продукції (О(г.п.)):

  Оцінка показника здійснюється шляхом порівняння з попереднім пе­ріодом О(г.п.) може набувати таких значень:

  О(г.п.) = 2 — у разі зменшення його значення у порівнянні з попереднім періодом; О(г.п.) = 1 у разі, якщо його значення знаходиться на рівні по­переднього періоду; О(г.п.) = 0 - у разі збільшення його значення у по­рівнянні з попереднім періодом [11].


  2. КОМПЛЕКС ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  2.1. Зміст господарської ситуації

  У 2000 році підприємства "Сігма" виробляло два види продукції: продукцію виду А і продукцію виду Б. Виробнича собівартість одиниці продукції виду А 318 грн/од., виду Б – 198 грн/од. продукції. Витрати на збут складали 11% від виробничої собівартості продукції, адміністративні витрати — 13% від виробничої собівартості продукції.

  Прибуток, що включається до ціни одиниці продукції, складав по продукції виду А – 28% від повної комерційної собівартості продукції, по продукції виду Б – 18% від повної комерційної собівартості продукції.

  В 2000 році підприємство виробило і реалізувало 1180 одиниць продукції виду А і 25180 одиниць продукції виду Б. Первісна вартість основних засобів станом на початок 2000 р. 951800 грн. Залишкова вартість основних засобів підприємства станом на початок 2000 року складала 818000 грн. Руху основних засобів протягом 2000 року не відбувалося.

  Залишки оборотних коштів складали станом на: початок року: 1218000 грн., початок другого кварталу - 1185000 грн., на початок третього кварталу - 1201800 грн., на початок четвертого кварталу - 1301800 грн., на кінець року - 1231800 грн.

  Активи підприємства у 2000 році складалися з основних засобів і оборотних активів.

  Облікова чисельність персоналу складала з 1 січня по 20 квіиня - 138 чоловік. Наступної дати на підприємство було прийнято 18 чоловік. Далі до кінця 2000 року руху робочої сили не було.

  Станом на початок 2000 року структура основних засобів була такою: будівлі і споруди - 25%, устаткування - 65%, виробничий транспорт - 5%, офісне устаткування – 5%.

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 47

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Сутність інвестицій, сучасні методики оцінки їх ефективності. Фактори, що впливають на фінансово-економічні результати та економічну ефективність діяльності підприємства

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.