Сутність інвестицій, сучасні методики оцінки їх ефективності. Фактори, що впливають на фінансово-економічні результати та економічну ефективність діяльності підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Поняття інвестицій
1.2. Загальні положення методики оцінки ефективності інвестицій
1.3 Аналіз абсолютної ефективності інвестицій
1.4. Порівняльна оцінка інвестицій
1.5. Ефективність інвестицій у цінні папери
1.6 Економічна оцінка кредитоспроможності підприємства
2. КОМПЛЕКС ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Зміст господарської ситуації
2.2. Основні завдання комплексу економічних розрахунків
2.3. Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.4. Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на підприємстві. Визначення чистого доходу від реалізації в 2000 році
2.5. Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу
2.6. Визначення показників ефективності використання основних засобів
2.7. Визначення показників ефективності використання оборотних активів у 2000 році
2.8. Визначення коефіцієнта зносу і коефіцієнта придатності основних засобів станом на початок 2000 року
2.9. Визначення показників трудомісткості продукції і продуктивності праці
2.10. Нарахування амортизації по основних засобах податковим методом у 2000 році
2.12. Визначення показників фондомісткості продукції і коефіцієнта завантаження оборотних засобів
2.13. Характеристика економічного змісту розрахованих показників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Під теперішньою вартістю розуміють вартість майбутніх до­ходів нині, яка обчислюється множенням грошового потоку за кож­ний рік на так званий відсотковий чинник теперішньої вартості (спеціальний коефіцієнт приведення) відповідного року за ви­значеною дисконтною ставкою. Якщо із загальної величини те­перішньої вартості вирахувати початкові інвестиції, то мати­мемо показник чистої теперішньої вартості, що його по­кладають в основу одного з найпоширеніших методів оцінки до­цільності капіталовкладень у країнах з розвиненою ринковою еко­номікою.

Внутрішня ставка доходу відбиває ставку дисконту, за якої те­перішня вартість грошових потоків і початкові інвестиції є при­близно однаковими. Інакше кажучи: внутрішня ставка доходу — це дисконтна ставка, за якої чиста теперішня вартість грошових потоків дорівнює нулю. Цей показник також можна достатньо широко використовувати в практиці господарювання підприємств для оцінки ефективності капітальних вкладень. Розрахований по­казник внутрішньої ставки доходу має бути не нижчим за граничну (необхідну) ставку, яку підприємства (фірми, компанії) мають вста­новлювати, виходячи з вартості фінансування та ризикованості проекту капітальних витрат.

Господарський ризик звичайно означає непевність і не­стабільність гарантування та одержання очікуваних доходів від ка­пітальних вкладень. Оцінка доцільності інвестицій — це майже зав­жди оцінка проектів (альтернативних варіантів) з ризиком. Май­бутні доходи від реалізації того чи того проекту вкладення капіта­лу можуть несподівано зменшитись або збільшитись. Існує багато чинників, які зумовлюють зменшення очікуваних грошових потоків підприємства: втрата підприємством своїх позицій на зовнішньо­му чи внутрішньому ринках; збільшення собівартості товарної продукції (послуг); зростання вартості фінансування; більш жорсткі вимоги до захисту довкілля тощо.

Основні методичні положення щодо визначення доцільності інвестицій того чи того суб'єкта господарювання відображуються в узгодженій системі розрахунків і логічних дій, що здійснюються поетапно, у певній послідовності.

 • Перший етап: розрахунок початкових інвестицій на підставі наявних цифрових даних щодо всіх елементів, котрі входять до складу початкових капітальних витрат і початкового доходу підприємства.
 • Другий етап: визначення здогадних і безпечних грошових по­токів за кожний рік розрахункового періоду, ураховуючи всі види доходів підприємства, суми амортизаційних відрахувань і фактор еквівалента певності, абсолютне значення якого з кожним наступ­ним роком зменшується.
 • Третій етап: встановлення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків із використанням її відсоткового чинника (коефі­цієнта приведення де hозначає ставку дисконту (капіталізації).
 • Четвертий етап, обчислення чистої теперішньої вартості (ЧТВ) грошових потоків та оцінка за методом застосування ЧТВ доцільності інвестицій з урахуванням ризику й інфляції та (або) визначення внутрішньої ставки доходу (ВСД), за якої ЧТВ дорів­нює нулю, і прийняття рішення про доцільність капітальних вкладень за методом ВСД.

 • 1.6 Економічна оцінка кредитоспроможності підприємства

  Кредитоспроможність — це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватись за своїми боргови­ми зобов'язаннями.

  Установи банку здійснюють оцінку фінансового стану позичальника — юридичної особи перед наданням йому позички, а в подальшому — щок­вартально для визначення розміру відрахувань до резерву та контролю за діяльністю позичальника. З'ясування кредитоспроможності грунтується на виявленні реального фінансового стану позичальника.

  При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника—фізичної особи ма­ють враховуватися загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, май­но, право власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством Украї­ни; відповідні підтверджувальні документи); соціальна стабільність клієнта, тоб­то наявність постійної роботи, сімейний стан; вік клієнта; інтенсивність користування банківськими кредитами (гарантіями тощо) у минулому та своє­часність погашення їх і відсотків (комісій тощо) за ними, а також користування іншими банківськими послугами тощо; ділова репутація; інша інформація [17, c. 190].

  Оцінка фінансового стану позичальника виконується двома етапами: 1-й етап — обчислення значень показників, які характеризують фінансовий стан позичальника; 2-й етап — оцінка і узагальнення показників та визна­чення класу надійності позичальника. На першому етапі розраховуються показники, які характеризують фінансовий стан позичальника. Ці показ­ники розподіляються на такі аналітичні групи: І група — попередня оцінка позичальника; II група — показники платоспроможності позичальника; III група — показники фінансової стійкості позичальника; IV група — показ­ники надійності позичальника.

  На другому етапі визначається інтегральний показник, розрахунок яко­го грунтується на використанні принципу вагомості показників та ко­ефіцієнтів вагомості аналітичних груп. Залежно від величини інтеграль­ного показника визначають клас надійності позичальника (А, Б, В, Г, Д).

  Система показників, що характеризує фінансовий стан позичальника.

  І група — попередня оцінка позичальника — здійснюється з метою визначення ринкової позиції позичальника, його взаємовідносин із банком у минулому, пер­спектив розвитку. До цієї групи показників належать:

  Період функціонування підприємства (ФП) — кількість років з часу дер­жавної реєстрації підприємства. ФП приймає значення, що дорівнює кількості років функціонування підприємства (числове значення може бути з десятковими знаками). Примітка: У разі функціонування підприємства 5 і більше років ФП приймає значення 5. По підприємствах, які функціо­нують менше одного року, ФП = 0,5.

  Наявність бізнес-плану (БП) — характеризує перспективу розвитку підприємства. Показник БП може набувати одного з таких значень: БП= 1 при наявності бізнес-плану; БП = 0 при відсутності бізнес-плану.

  Прибуткова діяльність (ПД) — свідчить про рентабельну діяльність підприємства. Показник ПД може набувати одного з таких значень: ПД=3 — прибуткова діяльність за останні 3 роки; ПД=2 — прибуткова діяльність за останні 2 роки; ПД=1 — прибуткова діяльність за останній рік; ПД = 0 — відсутність прибутку.

  Погашення позичок у минулому (ПП) — характеризує наявність або відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення кредитів. Показник ПП може набувати одного з таких значень: ПП=1 — кредит погашено без проблем; ПП = 0,7 — кредит погашено після відстрочки; ПП=0,1 — кредит прострочений; ПП=0 — позичальник ухиляється від відповідальності. Якщо позичальник не користувався кре­дитами в минулому, ПП =0,1.

  Сплата відсотків за користування кредитом (СВ) — характеризує на­явність або відсутність фактів сплати чи несвоєчасної оплати відсотківза користування кредитом.

  Показник СВ може набувати одного з таких значень: СВ=1 — нараховані відсотки сплачено своєчасно; СВ=0,7 — відсотки сплачено із затримкою платежу; СВ=0,1 - відсотки прострочені; СВ=0 – позичальник ухиляється від відповідальності. Якщо позичальник не ко­ристувався кредитами в минулому, то СВ =0,1.

  II група — показники платоспроможності позичальника.

  Коефіцієнт за­гальної ліквідності (Кз.л) характеризує, наскільки обсяг поточних зобов'я­зань за кредитами і розрахунками може бути погашений за рахунок всіх мобілізованих оборотних активів; чи здатний позичальник взагалі розра­хуватися за своїми борговими зобов'язаннями

  де Ао — оборотні активи,

  Зп - поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з ко­роткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.

  Оптимальне теоре­тичне значення показника К(з.л.) - не менше, ніж 2,0.

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 47

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Сутність інвестицій, сучасні методики оцінки їх ефективності. Фактори, що впливають на фінансово-економічні результати та економічну ефективність діяльності підприємства

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.