ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І.НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

1.1.Історичні передумови виникнення націоналізації

1.2.Основні риси націоналізації

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ»

2.1. Економіко – організаційна характеристика підприємства ПАТ «Волинь-цемент»

2.2 Структурно – динамічний аналіз майна підприємства

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

ВИСНОВИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2.2. Структурно – динамічний аналіз майна підприємства

Важливим показником діяльності є стабільність фінансового стану підприємства, яка залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи[2,с.29].

Таблиця 2.2 Аналіз складу майна ПАТ «Волинь-цемент» за 2013-2014 роки, тис. грн.

№ з/п Показники Період Відхилення
2012 2013 2014 2012/ 2013 2013/ 2014
тис. грн. % тис. грн. %
Усього майна (валюта балансу) 36040 54894 88324 18854 152 334299 161
1. основні засоби і необоротні активи 112213 323774 624548 211561 289 300774 193
у% до майна 31 59 71 28 190 12 120
2. оборотні активи 248139 224947 257954 -23192 91 33007 115
у% до майна 69 41 29 -28 59 -12 71
2. 1 запаси 13306 22523 14885 9216, 7 169 -7638 66
у% до оборотного капіталу 5 9 6 4 180 -3 67
2. 2 дебіторська заборгованість 7345, 3 51926 48395 44581 707 -3531 93
у% до оборотного капіталу 3 21 20 18 700 -1 95
2. 3 кошти та їх еквіваленти 132998 72302 49947 -60696 54 -22355 69
- у національній валюті 108566, 2 70973 8389 -37593 65 -62584 12
- у іноземній валюті 24431, 7 1329 41558 23102, 5 40229 3127
у% до оборотного капіталу 10 1 17 -9 10 16 1700
- у національній валюті 81, 63 98, 16 16, 80 16, 53 120 -81, 37 17
- у іноземній валюті 18, 37 1, 84 83, 20 -16, 53 10 81, 37 4522

З даних табл. 2. 1 можна зробити висновок, що у 2014 році вартість майна у розпорядженні підприємства становила 883248 тис. грн., тобто порівняно з попереднім 2013 роком збільшилась на 188548, 2 тис. грн., а у 2013 році, порівняно з 2012 р. на 334299 за рахунок:

- збільшення необоротних активів на 211561 тис. грн., у 2013 р. на 300774 тис. грн., та їх частки до майна на 28% і 12%- зменшення оборотних активів на -23191, 9 тис. грн., а у 2013 р. збільшення на 33007 тис. грн., та зменшення їх частки до майна на -28% і -12%. Частка оборотних активів у майні підприємства щороку знижується, а частка необоротних активів, навпаки, зростає, що є досить негативним явищем для підприємства.

Аналізуючи структуру оборотних активів помітно, що їх збільшення відбулося через зростання часки запасів на 4% і дебіторської заборгованості на 18% порівняно, а зменшення через зменшення по цих же статтях на 3% і 1% відповідно.

Отже, економічний потенціал підприємства є необхідною складовою економічної перебудови, «Волинь-Цемент» виконав значнi iнвестицiйнi програми з метою нарощення обсягiв випуску продукцiї, оновлення виробництва, впровадження нових технологiй, зменшення собiвартостi продукцiї та виконання заходiв з охорони довкiлля.

У звiтному роцi закiнченi будiвельно – монтажнi роботи на новому пакувальному вiддiленнi, будiвельнi роботи на вугiльному вiддлiленнi, пуско – налагоджувальнi роботи на новiй закритiй пiдстанцiї в межах виконання iнвестицiйного проекту «Змiна схеми електропостачання ВАТ «Волинь – Цемент».

Загальна вартiсть капiталовкладень в новi приiоритетнi напрямки складає багато мiльйонiв євро.

Тобто, загалом можна сказати, що підприємство у своїй діяльності на перспективу повинно орієнтуватися на політику по покращенню фінансового стану і підвищення рівня фінансової стійкості, при якій основна діяльність буде прибутковою при одночасній максимальній віддачі всіх елементів, тобто підвищення рівня рентабельності, як основних виробничих засобів при їх модернізації, так і рентабельності продукції за рахунок зниження собівартості і збільшення обсягів її реалізації.


РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Націоналізація, як зазначав В. Винниченко, стала динамітом, яким більшовики зірвали скелю капіталізму. Радянська націоналізація трактувалася як революційний засіб, спосіб економічного знищення експлуататорських класів, суть якої полягала у примусовому вилученні у них засобів та знарядь праці і передачі у власність пролетарської держави.

Предметом націоналізації були, насамперед, земля, банки, промислові підприємства, житловий фонд у містах. Будинки в сільській місцевості підлягали націоналізації в порядку розкуркулення, конфіскації майна у буржуазії або заняття.

Право власності на майно може переходити від однієї особи до іншої в результаті прийнята спеціальних державних актів про націоналізацію або приватизації майна.

Націоналізація - це вилучення майна, що перебуває у приватній власності, і передача його у власність держави.

В її результаті у власність держави переходять не окремі об'єкти, а цілі галузі економіки. Націоналізацію як загальну міру держави щодо здійснення соціально-економічних змін слід відрізняти експропріації, як міри по передачі у власність держави окремих об'єктів, і від конфіскації, як міри покарання індивідуального порядку.

Приватизація - це процес, зворотний націоналізації, в результаті якого відбувається передача державної власності у приватну власність. Кожна держава в силу свого суверенітету має виключне право на визначення характеру і змісту права власності, встановлення порядку його придбання, переходу або втрати.Реприватизацію і націоналізацію слід розглядати не як спосіб тотального одержавлення, переділу власності та її експропріації, а як засіб природних і результативних, з погляду інтересів національної економіки, змін в структурі власності.

Підставами для націоналізації об’єктів права приватної власності можуть бути:

– коли у приватній власності знаходяться об’єкти права власності українського народу;

– якщо об’єкт права приватної власності є цінним культурним надбанням українського народу;

– у випадку, коли в приватній власності знаходиться стратегічне підприємство;

– якщо об’єкт права приватної власності знаходиться у незадовільному стані, що загрожує збереженню його цілісності та створює небезпечні умови для здоров’я людей та довкілля;

– у випадку, коли приватизація була здійснена з порушенням чинного законодавства або ж за заниженою ціною, що є значно нижчою за ринкову;

– в разі порушення власником умов приватизації і гарантій щодо соціальних зобов’язань власника приватизованого підприємства;

– суттєве падіння рівня виробництва та якості продукції або ж загального стану об’єкта права приватної власності, що загрожує його нормальному функціонуванню;

– на основі добровільного бажання фізичних чи юридичних осіб передати приватну власність державі.

Отже, націоналізація призведе до підвищення ефективності української економіки; інтенсифікує розвиток стратегічних галузей національної економіки та промисловості; дозволить створити на базі державного сектору економіки національні галузеві корпорації; забезпечить позитивний торгівельний баланс України; модернізує українську промисловість; створить умови для переходу від експорту сировини і напівфабрикатів до виготовлення кінцевої продукції; підвищить конкурентоздатність товарів і послуг, виготовлених в Україні, на світовому ринку; усуне приватні монополії; ліквідує умови для існування олігархічного капіталу в Україні; збільшить державний сектор економіки, що покликаний ліквідувати кризові явища в соціально-економічній сфері, забезпечить гідний рівень життя для всіх громадян України. Правда, схоже, що чіткої програми та уявлень про можливі механізми націоналізації приватної власності в українському суспільстві немає.

До негативних рис націоналізації слід віднести те, що дуже багато підприємств мають взаємозв’язки. Тому спроби розірвати ці зв’язки можуть виявитися надзвичайно болючими для бізнесу та економіки. Крім того, тут має діяти презумпція невинності. 

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 21

Безкоштовна робота

Закрити

Необхідність націоналізації майна в сучасних умовах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.