ЗМІСТ

ВСТУП
1. Закономірності формування трудових ресурсів.
1.1. Демографічна ситуація в Україні
1.2. Природний приріст населення
2. Розподіл ресурсів на території України
2.1. Використання трудових ресурсів.
2.2. Форми зайнятості населення
2.3. Баланс трудових ресурсів
3. Регіональні та соціальні проблеми, шляхи їх вирішення.
3.1. Безробіття
3.2. Державна служба зайнятості населення.
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Розміщення продуктивних сил - це галузь знань, яка є органічною складовою частиною єдиної економічної науки. Без цієї галузі неможливо цілісно зрозуміти світове господарство. Вона вивчає специфічні просторові аспекти вияву економічних законів. Одним з важливих практичних завдань продуктивних сил являється ефективне використання трудових ресурсів.

Трудові ресурси - частина населення країни, або її адміністративно-територіальні одиниці, що має здатність до суспільно-корисної праці в народному господарстві; потенціал живої праці, яку має в своєму розпорядженні суспільство на певний момент часу.

У сільському господарстві однією з найважливіших є проблема підвищення ефективності використання трудових ресурсів. У багатьох адміністративних районах сільськогосподарські підприємства сезонно потребують додаткової робочої сили, незважаючи на те, що в цій галузі матеріального виробництва зосереджено майже 5 млн. осіб, або майже 22,1% середньорічної чисельності зайнятих у господарстві. Причини такого явища неоднозначні. Насамперед різко погіршилася статево-вікова структура сільського населення. Низький рівень механізації і електрифікації виробничих процесів зумовлює значну трудомісткість продукції. Недосконалі форми організації виробництва та оплата праці. Все це зумовлює порівняно високий рівень зайнятості населення в сільському господарстві. Такі причини зумовлюють відтік із сіл трудових ресурсів, насамперед молоді та кваліфікований працівників за кордон.

В умовах переходу до ринкової економіки урізноманітнюються форми зайнятості населення. Багато хто займається індивідуальною трудовою діяльністю.

В комплексі передумов розміщення продуктивних сил демографічні є найважливішою складовою частиною, бо трудові ресурси — головна продуктивна сила.

Аналізуючи вплив демографічних передумов на розміщення продуктивних сил, треба брати до уваги, що населення не лише виробник матеріальних благ і послуг, але і їхній споживач. Тому враховувати слід і осіб у працездатному віці, і дітей, і осіб похилого віку.

Чисельність населення найбільш впливає на формування контингенту трудових ресурсів і потенціалу внутрішнього ринку країни або регіону.

Аналізуючи демографічні умови розміщення продуктивних сил, чисельність населення регіону на даний момент і його динаміку в часі. Це необхідно для визначення цілої низки економічних показників: забезпеченості трудовими ресурсами та розрахунковий період, обсягу виробництва товарів народного споживання, обсягу коштів на соціальне забезпечення.

Відомості про демографічну ситуацію в країні необхідні для вивчення процесів відтворення трудових ресурсів, визначення їх кількості і якості структури.

Сучасна демографічна ситуація в Україні кваліфікується дослідниками як гостра демографічна криза. Основним чинником посилення негативних тенденцій у демографічній кризі є те, що відтворення населення економічно не забезпечене.

У 90-х pp. відбулось обвальне падіння народжуваності, обумовлене специфікою дуже болючого перебігу подій суспільно-економічного життя в Україні. В своєму суттєвому змісті він є історичною добою переходу від закритого тоталітарного суспільства з плановою, надзвичайно мілітаризованою економікою до відкритого громадянського суспільства з ринковою, соціальне орієнтованою економікою. У зв'язку з тим, що цей перехід супроводжується глибокою соціально-економічною кризою, його демографічна ціна виявилась надзвичайно високою. Особливості відтворення населення певного суспільства в підсумку визначаються реальним становищем людини у цьому суспільстві, оскільки характер Життєдіяльності людей як суб'єктів суспільства прямо та безпосередньо обумовлює основні риси їх відтворення, зокрема народжуваності. В умовах масового безробіття, створеного припиненням функціонування великої частини підприємств сфери індустріального виробництва, катастрофічно скоротилася матеріальна база сім'ї та суспільства для практичної реалізації потреб в дітях. На існуючій в Україні матеріальній базі не тільки відбувається зменшення можливостей забезпечення життєво важливих потреб людини, а й знижується сам стандарт життя переважної більшості населення.

Кількість трудових ресурсів не завжди пропорційна чисельності населення, а залежить насамперед від вікової структури. Чим більша в структурі населення частка осіб віком до 16 або понад 60 років, тим менша чисельність трудових ресурсів. Вона може зростати за рахунок додаткового залучення у виробництво людей пенсійного та підліткового віку. Важливим резервом збільшення трудових ресурсів є поліпшення умов праці, техніки безпеки, охорони здоров'я, що сприяють зниженню смертності та інвалідності у працездатному віці.

Кількість трудових ресурсів можна регулювати й за рахунок меж працездатного віку.

Дати характеристику народонаселення України, розкрити демографічну кризу населення України, так як воно є природною основою формування трудових ресурсів, які відіграють вирішальну роль як фактор розміщення трудомістких галузей господарства.

Охарактеризувати розподіл трудових ресурсів території України. Нерівномірне їх розміщення у країні, зниження абсолютних розмірів їх природного приросту в більшості адміністративних районів, і інші фактори зумовлюють потребу в наукових дослідженнях і практичних заходах щодо раціонального використання ресурсів живої праці не тільки в галузях, але і в окремих районах України.

Описати шляхи вирішення регіональних і соціальних проблем.


1. Закономірності формування трудових ресурсів.

1.1. Демографічна ситуація в Україні

Природною основою трудових ресурсів є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно вступає споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток насамперед галузей, які орієнтуються на своє розуміння щодо споживача. Однак найважливішою характерною рисою народонаселення є те, що воно є природною основою формування трудових ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил, які відіграють вирішальну роль як фактор розміщення трудомістких галузей господарства.

Чисельність населення, його динаміка і віково-статева структури є найважливішим показником демографічної характеристики народонаселення. Не менш важливим є показник природного приросту населення (табл. 1).

Несприятливе співвідношення народжуваності та смертності в 1991 р. досягло межі депопуляції, яка з часом наростала і розповсюджувалася на щораз ширші верстви населення. Якщо в 1991 р. кількість померлих перевищила кількість народжених в Україні на 39,2 тис. осіб, то в 1999 - на 350 тис. Протягом 9 років за рахунок депопуляції населення України скоротилось на 2138 тис. осіб. Фактично ж утрачено значно більший потенційно можливий природний приріст. Депопуляція та міграційний відплив викликали зменшення чисельності наявного населення України з 52244 тис. осіб на початок 1993 p., коли воно було найбільшим, до 49711 тис. на початок 2000 p., тобто на 2533 тис. осіб. Природне зменшення становить 84,4% у загальних втратах населення за цей період. Демографічний прогноз до 2026 p., здійснений у відділі демографії та відтворення трудових ресурсів, свідчить про те, що в прогнозному періоді депопуляція буде тривати, призводячи до щорічних втрат населення майже на сучасному рівні. Якщо ж урахувавши втрати від епідемії ВІЛ/СНІДу, зменшення населення буде значно більшим.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Безкоштовна робота

Закрити

Трудові ресурси і розміщення продуктивних сил

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.