Зміст

Вступ

Розділ І. Кредитна діяльність банку

1.1.Основні принципи кредитної політики банку

1.2. Класифікація кредитів

1.3. Формування резерву на покриття кредитних ризиків

Розділ ІІ. Механізм кредитування банку

2.1.Аналіз заявки на кредит

2.1.1 Необхідні документи та вимоги до позичальника

2.1.2 Оцінка кредитоспроможності позичальника

2.1.3 Визначення умов кредитування

2.1.4 Укладення кредитного договору

2.2 Видача і погашення кредиту

2.2.1 Порядок видачі кредиту

2.2.2 Забезпечення повернення кредиту

2.2.3 Контроль за виконанням кредитних договорів

2.2.4 Порядок погашення кредиту

Висновок

Список використаної літератури  

Вступ

Діяльність українських комерційних банків нині зосереджено переважно на роботі з юридичними особами. Це явище тимчасове. У процесі подальшого розвитку ринкових відносин питома вага операцій із фізичними особами неодмінно зростатимуть, тож фінансово-кредитні установи нашої держави мають це враховувати. Як свідчить світовий досвід, банківські операції з фізичними особами становлять близько третини загального обсягу всіх операцій, які проводять фінансово-кредитні установи країн із ринковою економікою. Серед цих банків чимало спеціалізованих, які працюють лише з фізичними особами.

У кредитуванні потреб людей беруть участь підприємства, організації, кредитні спілки, ломбарди і банки. Наприклад, у Франції ¼ кредиту надається банками і ¾ – спеціалізованими кредитними установами. Але оскільки останні отримують необхідні їм кошти в більшій мірі за рахунок банківських позик, то фактично 90% всієї суми кредиту надається банками.

Кредит – це кредит, який дає:

-можливість: отримати ті речі, яких без використання кредиту потрібно було б довго чикати, або ж які були б недоступні для отримання;

-гнучкість: робити придбання товарів в зручний час, навіть тоді, коли споживач немає в своєму розпорядженні необхідної суми готівки;

-безпеку: коли людина купує або мандрує, кредитні картки є більш зручним і надійним засобом платежу в порівнянні з готівковими розрахунками.

-допомогу: кредит дозволяє оплачувати непередбачені термінові витрати (ремонт автомобіля після аварії тощо).


Розділ І. Кредитна діяльність банку

1.1. Основні принципи кредитної політики банку

При проведенні кредитної політики комерційні банки виходять з необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів і вкладників та суб'єктів господарської діяльності із врахуванням загальнодержавних інтересів.

Комерційні банки самостійно визначають порядок залучення та використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових ставок та комісійних винагород. Вони відповідають за своїми зобов'язаннями перед клієнтами всім належним їм майном та коштами. , Рішення про надання кредитів позичальникам, незалежно від розміру кредиту, приймається банком колегіальне більшістю голосів і оформляється протоколом.

У разі надання позичальникам "великих кредитів"(розмір яких перевищує 10% власного капіталу), банк повідомляє про це НБУ. Жоден з виданих великих кредитів не може перевищувати 25% власних коштів банку. Загальний обсяг наданих кредитів не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів комерційного банку.

З метою захисту інтересів кредиторів і вкладників банків, кредитування позичальників здійснюється згідно з чинним законодавством України з дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів діяльності комерційних банків та вимог щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів.

Національний банк України встановлює для регулювання діяльності комерційних банків такі економічні нормативи:

-норматив мінімального розміру статутного капіталу. Повинен бути не менше 1 мільйону євро.

-норматив капіталу банку. Повинен бути не менше суми еквівалентної 3 млн. €.

-норматив платоспроможності (НЗ) що визначається як співвідношення суми капіталу банку (Ка) до суми активів банку з урахуванням ризику (Ар):

 (1.1)

Нормативне значення НЗ має бути не менше 8%.

-Норматив миттєвої ліквідності (Н4) розраховується як співвідношення

суми коштів на кореспондентському рахунку (Ккр) та в касі (К) до

розрахункових (Рп) і поточних зобов'язань (Пр):

(1.2)

Нормативне значення показника Н4 має бути не менше 20 %.

-Норматив загальної ліквідності (Н5) розраховується як співвідношення загальних активів (А) до загальних зобов'язань (3):

(1.3)

Нормативне значення показника Н5 має бути не менше 100 %.

-Норматив співвідношення високоліквідних активів (Ва) до робочих активів (Ра) банку (Н6) характеризує питому вагу високоліквідних активів (Ва) у робочих активах (Ра) і розраховується за формулою:

(1.4)

Нормативне значення показника Н5 має бути не менше 20 %.

Банки здійснюють кредитування клієнтів з дотриманням таких основних принципів: забезпеченості, повернення, строковості, платності, платності та цільової направленості.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника.

Принцип повернення, строковості і платності означає, що кредит має бути повернуто позичальником банку у визначений кредитним договором строк з відповідною сплатою за його користування.


1.2. Класифікація кредитів

Кредит – це позиковий капітал банку у грошовій формі, який передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, терміновості, платності та цільового використання кредитів.

Виділяють такі форми кредиту:

-банківський;

-комерційний;

-лізинговий;

-іпотечний;

-бланковий;

-споживчий;

-консорціумний.

Банківський кредит - це позиковий капітал банку у грошовій формі, який передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, терміновості, платності та цільового використання кредитів.

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, що визначає відносини у сфері перерозподілу матеріальних фондів у вигляді кредитної угоди між двома суб'єктами господарської діяльності. Об'єктами комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги з відстрочкою платежу.

Лізинговий кредит - це відносини, що виникають між юридичними особами при оренді майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди.

Консорціумний кредит - це акумуляція кредитних ресурсів як у національній, так і іноземній валюті тимчасовими або постійними об'єднаннями банків для кредитування значних лізингових, факторингово-лізингових, факторингових та інших угод або великих економічних програм на економічних засадах із метою зниження кредитних ризиків.

Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин, пов'язаних із наданням кредитів під заставу нерухомого майна.

Споживчий кредит - це кредит фізичним особам - резидентам України на придбання споживчих товарів довгострокового користування й послуг, який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Безкоштовна робота

Закрити

Кредитний договір

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.