ПЛАН

ВСТУП

1. Інфраструктура ринку

1.1 Типи і види бірж

1.2 Поняття товарної біржі. ЇЇ основна мета і функції

1.3 Типи товарних бірж. Угоди, що складаються з товарних бірж

2. Оточуюче середовище маркетингу

2.1 Поняття макро- та мікросередовища маркетингу

2.2 Дослідження макросередовища маркетингу

2.3 Дослідження мікросередовища маркетингу

2.4 Фактори макросередовища маркетингу та його вплив на розробку маркетингових програм підприємства

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

В умовах ринкових відносин акцент економічної діяльності перемішується до основної ланки економіки – ринку. Саме на цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, надаються необхідні послуги.

Економіка як наука вивчає теоретичні основи і практичні форми функціонування ринкових структур і механізми взаємодії суб­’єктів економічної діяльності суспільства. У той же час економіка – це галузь людської діяльності, що служить задоволенню людських потреб і є загальним об’єктом для всіх економічних наук.

Навчальна практика має дві взаємопов’язані фази реалізації: економічну і організаційно-маркетингову.

Загальноекономічна частина передбачає комплексне і системне вивчення дисциплін „Основи економічної теорії” та „Економіки підприємства”, розгляд складових, визначення можливих параметрів, збирання, наведення, узагальнення необхідних статистичних даних для підтвердження гіпотези щодо тенденцій розвитку.

Друга частина спрямована на цілеспрямоване ознайомлення і достатньо глобальне вивчення організаційно-маркетингового забезпечення формування ринкових засад, особливостей господарського забезпечення діяльності підприємств України.

Моя робота складається з двох розділів. В першому розглядаються питання про ринокову інфраструктуру, мету і функції товарної біржі та її типи. Надзвичайно важливим і складним структурним утворенням ринкової економіки є ринкова інфраструктура. Вона містить такі елементи: аукціони, торгово-промислові палати, торгові доми, ярмарки, маркетинг, біржі, брокерські, страхові, аудиторські фірми, холдингові компанії та ін.

У розвинених країнах інфраструктурі ринкових відносин притаманні багатоканальність реалізації продукції, широкий спектр сервісного обслуговування, розмаїття форм регулювання товарно-грошових відносин. До останніх належать біржі.

В другому розділі я зосередила свою увагу на дослідження оточуючого середовища маркетингу. Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у середовищі. Ана­ліз середовища є початковим етапом формування стратегії діяль­ності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визна­чення місії і цілей його функціонування. Аналіз середовища передба­чає вивчення і дослідження двох його складових:

 • макросередовища;
 • мікросередовища.

 • 1. Інфраструктура ринку. Поняття біржі.

  Надзвичайно важливим і складним структурним утворенням ринкової економіки є ринкова інфраструктура. Вона містить такі елементи: аукціони, торгово-промислові палати, торгові доми, ярмарки, маркетинг, біржі, брокерські, страхові, аудиторські фірми, холдингові компанії та ін.

  У розвинених країнах інфраструктурі ринкових відносин притаманні багатоканальність реалізації продукції, широкий спектр сервісного обслуговування, розмаїття форм регулювання товарно-грошових відносин. До останніх належать біржі.

  Біржа - це такий інститут, завдяки якому оперативніше і з оптимальними наслідками для партнерів укладаються угоди купівлі-продажу товарів, реалізується єдина стратегія комерційної пове-дінки агентів цієї структури. Біржа є організаційною формою рин-ку, на якому відбуваються вільна торгівля товарами та послугами, цінними паперами, валютою, наймання робочої сили і формування ринкових цін і курсів відповідних активів на основі фактичного співвідношення попиту й пропозиції.


  1.1. Типи і види бірж

  Залежно від масштабів державного втручання у біржову торгівлю можна визначити три основні типи бірж:

  1. Приватні біржі, їх членами є вільні акціонерні товариства та приватні компанії, які мають право зі свого середовища обрати адміністративні та виконавчі органи. Прикладом може бути Амстердамська біржа. Такого типу біржі діють і в Україні. Зокрема, з 10 діючих у Києві товарних і фондових бірж до типу приватних можна цілковито віднести Києво-Печерську товарну біржу, яка заснована 1992 р. з ініціативи Спілки незалежних бірж і діє на засадах приватного капіталу. Вона розпочала регулярне співробітництво більш як із 20 біржами країн СНД. На перспективу ця біржа передбачає проведення об'єднаних регіональних торгів за єдиним лотом, вдосконалення структури брокерської мережі та ін. Право участі в торгах Києво-Печерської біржі може отримати кожен підприємець, який зробив відповідний місячний внесок і взяв участь у створенні страхового фонду біржі.

  Держава не втручається в діяльність таких бірж. Сьогодні значна частина бірж є приватними. Вони краще задовольняють потреби у веденні торгових операцій і обмежують спекуляцію.

  2. Публічні товарні біржі - це державні організації оптової торгівлі. Управління ними здійснюється особливими бюро, які обираються маклерами й затверджуються урядом. Відвідувачі тут являють собою лише публіку, яка не бере ніякої участі в управлінні. Такою, приміром, є Паризька біржа. Управляє нею синдикативна камера, яка складається з синдика та його помічника.

  3. Переважає нині такий тип біржі, коли держава здійснює лише обмежене втручання, розробку законодавства, яким регламентується біржова торгівля, прийняття інших законодавчих актів. Через них, прямо не втручаючись у внутрішні справи та функції бірж, Держава підтримує їхню діяльність, гарантує виконання умов біржових угод, а також забезпечує уніфікацію правил торгівлі.
  Становлення організованого ринку товарів і капіталів в Україні гальмується, зокрема, тим, що більшість угод на прямий товарообмін і договорів поставок укладається безпосередньо агентами підприємств з постачання та збуту на регіональних ярмарках. Хоч оборот ярмаркової торгівлі зростає, і ця форма товарообміну має велике значення, проте тут укладаються переважно угоди про закупівлю партій товарів і на довгострокові періоди. Водночас у товаровиробників виникає досить часто потреба у продажу чи закупівлі малих партій товарів, причому оперативно.

  Для задоволення таких потреб функціонує розгалужена мережа підприємств, що спеціалізується на дрібнотоварній торгівлі. Однак пропоновані в них товари, як правило, не є дефіцитними, а часто й застарілими. 

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 29

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Звіт з навчальної економічної практики

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.