Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ. 6

1.1 Просування товару та форми стимулювання збуту. 6

1.2 Методологія стимулювання збуту. 8

1.3 Канали розподілу товарів. 10

1.4 Шляхи прямого збуту . Діяльність посередника. 12

1.5 Основні напрями вдосконалення збутової діяльності підприємств. 14

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОБОТИ ФІРМИ ПП СОБКОВСЬКИЙ О.Р. ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОГО ПРОЦЕСУ.. 18

2.1 Загальна характеристика підприємства. 18

2.2 Аналіз трудових ресурсів фірми. 20

2.3 Економічна оцінка фінансового стану. 24

2.4 Маркетинговий аналіз діяльності фірми ПП Собковський О.Р. 30

2.5 Шляхи вдосконалення роботи підприємства. 32

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ВСТУП

В умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим питанням є формування політики збуту відносно мінливих вимог споживачів та високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової політики впливають на процес функціонування підприємства вцілому, а їх аналіз дозволяє виявити проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих проблем необхідним є використання стратегічно спрямованого комплексу заходів щодо формування збутової політики, а також необхідно застосовувати сучасні моделі і методи удосконалення етапів організації, планування та контролю за збутовою діяльністю підприємства [ 3, с. 485].

Тема курсової роботи є актуальною на сьогоднішній день, оскільки спостерігається тенденція в розвитку малого та середнього бізнесу підприємств України, відповідно відбувається постійний пошук шляхів отримання оптимального прибутку. І одним із таких шляхів є налагодження ефективної збутової діяльності фірми. Науковим завданням є виявити, узагальнити, систематизувати, та дослідити підприємницький потенціал, зокрема політику збуту малих підприємств на основі обраного об’єкта дослідження.

Мета курсового проекту полягає у всебічній характеристиці дилерського підприємства, дослідження його збутової діяльності, аналізу нинішнього стану та потенціалу.

Завданнями виконання курсової роботи є:

закріплення одержаних у вузі теоретичних та практичних знань із маркетингу;

набуття досвіду конкретного застосування сучасних методів аналізу, економіко – математичних методів і комп’ютерної техніки;

ознайомлення з практикою вирішення окремих питань маркетингу з позицій вимог регіонального ринку;

Для досягнення поставленої мети в роботі розглядався ряд наступних питань:

Дослідження сучасного розвиту маркетингу;

Характеристика теорії збуту, основні її постулати;

Загальна характеристика об’єкта дослідження;

Визначення подальших перспектив розвитку політики збуту на даному підприємстві.

Об'єктом дослідження в курсовому проекті виступає дилерське підприємство Собковський О.Р. Волинської області м. Луцьк, а предметом - особливості його структури, продукція та географія її розповсюдження, потенційні запаси підприємства, сучасний та перспективний рівень використання його можливостей.

Методологічною основою дослідження є основні положення теорії загального маркетингу та наукові розробки теоретичних і прикладних питань збутової політики. При виконанні роботи використані такі джерела: статистичні матеріали, енциклопедії, а також опрацювання в галузі історії, математики, економіки, маркетингу, психології. Основним методологічним підходом у роботі є системно-структурний, який і визначив логічну послідовність використання конкретних спеціальних методів дослідження. Під час роботи було використано 29джерел, а також аналізувалися такі документи як: звіт про фінансові результати за 3 роки, баланс за 3 роки, статут підприємства.

Дана курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Перший розділ присвячений теоретичним та методологічним розробкам з питань досліджуваної теми, викладається особиста думка до дискусійних положень, а також описуються теоретичні відомості з теорії економіки та маркетингу. У другій частині подається коротка характеристика об’єкта дослідження (загальні відомості про підприємство, його структура, процеси та темпи збуту). Приводиться економічний аналіз роботи підприємства (визначаються основні економічні показники діяльності) та висвітлено проблематику розвитку збуту на підприємстві, подано ідеї її вирішення. Результати досліджень в систематизованому й узагальненому вигляді представлені у заключній частині. В додатках містяться документи, на основі яких проведено економічний аналіз діяльності дилерського підприємства.

Закрити

Характеристика дилерського підприємства та його збутової діяльності на прикладі фірми ПП Собковський О.Р.

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.