План

1.Мікроекономічний аналіз ринків факторів виробництва.

2.Попит і пропозиція на фактори виробництва.

3.Граничний продукт ресурсу у грошовому виразі.

4.Еластичність попиту на фактори виробництва.

5.Пропозиція факторів виробництва.

6.Суть і особливості ринку праці.

7.Умови рівноваги і моделі ринку праці.

8.Заробітна плата як ціна праці.

9.Форми і системи заробітної плати.

10.Ринок капіталів.

11.Ринок землі. Рента.

12.Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства.

1. Мікроекономічний аналіз ринків факторів виробництва

Ринки факторів виробництва відрізняються від ринків то­варів та послуг:

*на ринку товарів і послуг фірми є продавцями, а спожи­вачі покупцями готової продукції;

*на ринку факторів виробництва фірми є покупцями, а домашні господарства разом з фірмами — продавцями вироб­ничих ресурсів.

Попит на фактори виробництва є похідним від попи­ту на кінцеву продукцію, що виробляється за допомогою даного фактора виробництва. Рівновага на ринку фак­торів виробництва залежить від ступеня ринкової влади фірми на ринку кінцевої продукції

До факторів виробництва надносяться:

*Праця.

*Капітал.

*Земля.

*Підприємницькі здібності.

*Інформація.

Ринки факторів виробництва виконують такі функції:

Визначають, яким чином виробляються товари, тому що однакову кількість продукції можна ви­робляти, використовуючи велику кількість техніки і не­значну кількість живої праці або навпаки. Вибір методів виробництва залежить від цін на фактори виробництва. Менеджер завжди буде використовувати у більшій кількості дешевші виробничі ресурси.

Визначають, для кого виробляються то­вари, тому що ціни на виробничі фактори визначають рівень доходів економічних суб'єктів від їх продажу. Зі встановленням цін на ринку факторів виробництва вста­новлюється відповідно і частка сукупного продукту, яка припадає на продавців праці, капіталу та інших ресурсів.

Таким чином, ринок факторів виробництва є невід'ємною частиною обігу товарів, послуг, інформації між суб'єктами ринкової економіки.

Фактори виробництва певного типу і якості створюють окремі ринки, наприклад:

*ринок засобів виробництва;

*ринок фахівців певної кваліфікації (економістів, бухгал­терів тощо);

*ринок патентів та ліцензій та ін.

Деякі товари та послуги можуть бути надані виробничій фірмі тільки іншою фірмою — такі товари та послуги називаю­ться проміжними продуктами.

Проміжний продукт

Проміжний продукт (Intermediate Product).— про­дукт, який використовується у вигляді фактора виробництва виробничими фірмами (корисні копалини, маркетингові дослідження та ін.), на відміну від кінцевого продукту (Final Product), який споживається кінцевими споживачами і не є фактором виробництва.

Первинні виробничі фактори

Товари та послуги, що надаються домашніми господарст­вами виробничим фірмам.

Первинні виробничі фактори (Primari Factors of Production) можуть продаватися безпосередньо домашнім господарством (праця, що надається приватними особами) або опосеред­ковано (земля, капітал, інформація).

Функціонування ринку факторів виробництва схоже з функціонуванням ринку товарів (співпадає теорія по­питу та пропозиції, категоріальний апарат, граничний аналіз), але суттєвою відмінністю є те, що фірми виступають покупця­ми, а домашні господарства - продавцями факторів виробниц­тва. Теорія попиту базується на аналізі максимізації прибутку виробничими фірмами.

Ринок факторів виробництва – це ринок, на якому взаємодія попиту та пропозиції утворює ціни на послуги праці, капіталу, природних ресурсів, інформації.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Безкоштовна робота

Закрити

Ринок факторів виробництва та розподіл доходів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.